Nowy podział kompetencji w Ministerstwie Zdrowia

Autor: oprac. JPP • Źródło: Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia19 kwietnia 2022 10:55

W Dzienniku Urzędowym ministra zdrowia opublikowano zarządzenie w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu i Podsekretarzy Stanu oraz Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Zdrowia. Dokument określa nowy podział obowiązków w resorcie, uwzględnia również nowo powołanego podsekretarza stanu Marcina Martyniaka.

Nowy podział kompetencji w Ministerstwie Zdrowia
Nowy podział kompetencji w Ministerstwie Zdrowia Fot. PTWP
  • W Dzienniku Urzędowym ministra zdrowia opublikowano zarządzenie w sprawie nowego podziału obowiązków w Ministerstwie Zdrowia
  • W zarządzeniu uwzględniono nowo powołanego podsekretarza stanu Marcina Martyniaka
  • Szczegółowo rozpisano tu obowiązki i kompetencje ministra Adama Niedzielskiego oraz wiceministrów Waldemara Kraski, Piotra Brombera oraz Macieja Miłkowskiego

Nowy podział kompetencji w Ministerstwie Zdrowia

Minister zdrowia:
1) jest członkiem:
a) Rady Dialogu Społecznego,
b) Komitetu do Spraw Europejskich,
c) Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu;
2) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:
a) Gabinet Polityczny Ministra,
b) Biuro Komunikacji,
c) Biuro Ministra,
d) Biuro Współpracy Międzynarodowej,
e) Departament Innowacji,
f) Departament Lecznictwa w zakresie spraw związanych z finansowaniem świadczeń opieki zdrowotnej
przez Narodowy Fundusz Zdrowia,
g) Departament Nadzoru i Kontroli,
h) Departament Prawny,
i) Wydział Ochrony Informacji Niejawnych;
3) sprawuje nadzór nad:
a) Głównym Inspektorem Farmaceutycznym,
b) Głównym Inspektorem Sanitarnym,
c) Prezesem Biura do spraw Substancji Chemicznych,
d) Prezesem Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych;
4) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:
a) Agencję Badań Medycznych w Warszawie,
b) Centrum e-Zdrowia w Warszawie,
c) Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi,
d) Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie,
e) Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie,
f) Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie,
g) Instytut Matki i Dziecka w Warszawie,
h) Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr med. Jerzego Nofera w Łodzi,
i) Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w likwidacji w Sosnowcu,
j) Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie,
k) Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie,
l) Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,
m) Narodowy Fundusz Zdrowia,
n) Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie,
o) Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie,
p) Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie,
r) Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie,
s) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej w Warszawie,
t) Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu;
5) wykonuje prawa wynikające z akcji Skarbu Państwa w Specjalistycznym Centrum Medycznym im. Jana Pawła II S.A. z siedzibą w Polanicy-Zdroju;
6) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań w zakresie działalności badawczo-rozwojowej, w tym współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Do wyłącznej kompetencji Ministra Zdrowia należy podpisywanie:

  • 1) rozporządzeń, w tym wydawanych „w porozumieniu”, zarządzeń, obwieszczeń, w tym dotyczących tekstów jednolitych;
  • 2) pism kierowanych do: Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałka i wicemarszałków Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa i wiceprezesów Rady Ministrów, ministrów, kierowników urzędów centralnych oraz Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa
    Najwyższej Izby Kontroli, Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Pacjenta, a także do przedstawicieli dyplomatycznych innych państw;
  • 3) wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych.

Waldemar Kraska. Co nadzoruje w resorcie zdrowia?

Sekretarz Stanu Waldemar Kraska:
1) zastępuje Ministra w czasie jego nieobecności lub czasowej niemożności wykonywania obowiązków;
2) jest przewodniczącym Zespołu Zarządzania Kryzysowego Ministra;
3) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:
a) Departament Bezpieczeństwa,
b) Departament Lecznictwa, z wyłączeniem spraw związanych z:
– kwalifikacją, usunięciem, zmianą poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków realizacji świadczeń gwarantowanych,
– taryfikacją świadczeń gwarantowanych,
– finansowaniem świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia,
c) Departament Zdrowia Publicznego, z wyłączeniem zakresu uzależnień;
4) nadzoruje działalność:
a) Banku Tkanek Oka w Warszawie,
b) Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie,
c) Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji „Poltransplant” w Warszawie,
d) Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi,
e) Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej w Warszawie,
f) Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek w Warszawie,
g) Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia w Łodzi,
h) Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie,
i) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego,
j) Narodowego Centrum Krwi w Warszawie,
k) Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie,
l) Ośrodka Diagnostyczno-Badawczego Chorób Przenoszonych Drogą Płciową w Białymstoku,
m) Polskiego Laboratorium Antydopingowego w Warszawie,
n) regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa,
o) Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Branicach,
p) Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Starogardzie Gdańskim;
5) odpowiada za bieżącą koordynację spraw parlamentarnych w Ministerstwie Zdrowia;
6) podpisuje, w zastępstwie Ministra, akty prawne, w tym kierowane do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Dziennik Ustaw” oraz „Monitor Polski” i Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia;
7) dokonuje dekretacji kierowanych do Ministra interpelacji, oświadczeń senatorskich oraz zapytań poselskich;
8) w czasie nieobecności Ministra lub czasowej niemożności wykonywania obowiązków zapoznaje się z treścią adresowanych do Ministra dokumentów niejawnych:
a) krajowych o klauzulach „zastrzeżone”, „poufne”, „tajne” i „ściśle tajne”, w tym oznaczonych „do rąk własnych”,
b) Unii Europejskiej o klauzuli „RESTREINT UE / EU RESTRICTED” – oraz realizuje sprawy wynikające z treści tych dokumentów, a w szczególności wskazuje inne osoby uprawnione do zapoznawania się z ich treścią, poleca wykonanie wydruków, kopii, odpisów, wyciągów, wypisów, odwzorowania
cyfrowego lub tłumaczenia, oraz prowadzi korespondencję w sprawach wynikających z ich treści;
9) podpisuje pełnomocnictwa i upoważnienia Ministra, w tym do reprezentowania go przed Trybunałem Konstytucyjnym, Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, wojewódzkimi sądami
administracyjnymi oraz sądami powszechnymi;
10) wykonuje, w imieniu Ministra, obowiązki i uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.2)) oraz innych przepisów w zakresie nadzoru nad gospodarką finansową i wykonywaniem budżetu państwa części 46 – zdrowie w zakresie wynikającym z nadzorowania wykonywania zadań przez komórki organizacyjne Ministerstwa, o których mowa w pkt 3.

Piotr Bromber. Za co odpowiada na stanowisku podsekretarza stanu?

Podsekretarz Stanu Piotr Bromber:
1) jest członkiem:
a) Komitetu Społecznego Rady Ministrów,
b) Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji,
c) Stałego Komitetu Rady Ministrów;
2) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:
a) Departament Dialogu Społecznego,
b) Departament Rozwoju Kadr Medycznych;
3) nadzoruje działalność:
a) Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi,
b) Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie,
c) Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie,
d) Głównej Biblioteki Lekarskiej im. Stanisława Konopki w Warszawie,
e) Domu Lekarza Seniora im. dr Kazimierza Fritza w Warszawie,
f) Domu Pracownika Służby Zdrowia w Warszawie,
g) uczelni medycznych;
4) wykonuje w imieniu Ministra obowiązki i uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz innych przepisów w zakresie nadzoru nad gospodarką finansową i wykonywaniem budżetu państwa części 46 –zdrowie w zakresie wynikającym z nadzorowania wykonywania zadań przez komórki organizacyjne Ministerstwa, o których mowa w pkt 2.

Marcin Martyniak. Za co odpowiada nowy wiceminister?

Podsekretarz Stanu Marcin Martyniak:
1) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:
a) Departament Analiz i Strategii,
b) Departament Oceny Inwestycji;
2) wykonuje w imieniu Ministra obowiązki i uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz innych przepisów w zakresie nadzoru nad gospodarką finansową i wykonywaniem budżetu państwa części 46 – zdrowie w zakresie wynikającym z nadzorowania wykonywania zadań przez komórki organizacyjne Ministerstwa, o których mowa w pkt 1.

Maciej Miłkowski. Co podlega wiceministrowi?

Podsekretarz Stanu Maciej Miłkowski:
1) jest członkiem Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego;
2) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:
a) Departament Budżetu i Finansów,
b) Departament Lecznictwa w zakresie spraw związanych z:
- kwalifikacją, usunięciem, zmianą poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków realizacji świadczeń gwarantowanych,
- taryfikacją świadczeń gwarantowanych,
c) Departament Polityki Lekowej i Farmacji,
d) Departament Zdrowia Publicznego w zakresie uzależnień;
3) nadzoruje działalność:
a) Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w Warszawie,
b) Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych w Porębach koło Zduńskiej Woli,
c) Krajowego Centrum do Spraw AIDS w Warszawie,
d) Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie,
e) Narodowego Instytutu Leków w Warszawie,
f) Ośrodka Readaptacyjno-Rehabilitacyjnego w Karczewie,
g) Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom w Warszawie,
h) Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia w Warszawie;
4) wykonuje w imieniu Ministra obowiązki i uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz innych przepisów w zakresie nadzoru nad gospodarką finansową i wykonywaniem budżetu państwa części 46 – zdrowie.

Dyrektor Generalny Blanka Wiśniewska:
1) zapewnia funkcjonowanie, warunki działania, organizację pracy oraz realizuje politykę personalną Ministerstwa Zdrowia na podstawie i w zakresie określonym ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie
cywilnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1233, 2447 i 2448 oraz z 2022 r. poz. 655);
2) wykonuje zadania określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych należące do właściwości Ministra w zakresie audytu wewnętrznego w Ministerstwie Zdrowia;
3) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:
a) Biuro Administracyjne,
b) Wieloosobowe Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego

DO POBRANIA

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum