×
Subskrybuj newsletter
rynekzdrowia.pl
Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.
Podaj poprawny adres e-mail
 • Musisz zaznaczyć to pole

Nowe rozporządzenie covidowe. Wprowadza certyfikat COVID-19 tylko na użytek wewnętrzny

Autor: JPP • Źródło: Rynek Zdrowia, Ministerstwo ZdrowiaOpublikowano: 11 lutego 2022 06:39Zaktualizowano: 11 lutego 2022 06:54

Opublikowano nowelizację rozporządzenia covidowego Rady Ministrów. Zakłada szereg zmian, w tym nowe zasady kwarantanny, ale nie tylko. Wprowadza również nowy certyfikat covidowy na użytek wewnętrzny, nową definicję osoby zaszczepionej czy możliwość wykonywania badań przesiewowych w oparciu o nowe technologie.

Nowe rozporządzenie covidowe. Wprowadza certyfikat COVID-19 tylko na użytek wewnętrzny
Wchodzi nowe rozporządzenie covidowe. Wprowadza nowy certyfikat covidowy Fot. Shutterstock
 • Opublikowano nowelizację rozporządzenia covidowego Rady Ministrów. Zakłada szereg zmian, w tym nowe zasady kwarantanny, ale nie tylko
 • Wprowadza również nowy certyfikat covidowy, wydawany na podstawie testu antygenowego, który będzie mógł być stosowany wyłącznie na użytek wewnętrzny, czyli na terytorium Polski
 • Poza tym nową definicję osoby zaszczepionej czy możliwość wykonywania badań przesiewowych w oparciu o nowe technologie wykorzystujące zjawiska fizyki kwantowej i uczenia maszynowego jednocześnie
 • A to nie koniec. Są też zmiany w systemie raportowania o wynikach testów na koronawirusa oraz zmiany w receptach

Wchodzi nowe rozporządzenie covidowe. Wprowadza nowy certyfikat covidowy

W czwartek 10 lutego, publikowano nowelizację rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii zostało skierowane do podpisu premiera. Zakłada szereg zmian, w tym nowe zasady kwarantanny i izolacji, ale nie tylko

Co zakłada nowe rozporządzenie covidowe?

 • W związku ze zmianą systemu informatycznego do obsługi procesu diagnostyki w kierunku wirusa SARS-CoV-2 przez podmioty lecznicze wykonujące działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne, w tym opieka zdrowotna w izolatorium, konieczna stała się modyfikacja przepisów wskazujących system teleinformatyczny dedykowany do obsługi testów diagnostycznych w kierunku SARS-CoV-2
 • Obecnie podmioty te zlecają testy za pośrednictwem systemu teleinformatycznego stanowiącego moduł Krajowego Rejestru Pacjentów z COVID-19 prowadzonego przez Narodowy Instytut Kardiologii im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie. Jednak w związku z rozwojem systemu Ewidencji Wjazdów do Polski, zwanego dalej „EWP”, który jest obecnie kluczowym systemem przeciwdziałania epidemii COVID-19 w Polsce i gromadzenia w sposób kompleksowy danych związanych z walką z tą epidemią, uzasadnione stało się rozszerzenie jego funkcjonalności o możliwość zlecania testów również przez podmioty lecznicze wykonujące działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne, w tym opiekę zdrowotną w izolatorium.
 • Ponadto proponuje się wprowadzenie przepisu umożliwiającego zamieszczanie na informacji o wystawionej recepcie lub skierowaniu, w szczególności na wydruku informacyjnym recepty lub skierowania, wszystkich danych zawartych na tych dokumentach.
 • Powyższe pozwoli na uwzględnienie w informacji o wystawionej recepcie lub skierowaniu danych, które są zgodnie z ww. przepisami widoczne tylko na recepcie i skierowaniu. Z uwagi natomiast na elektroniczną postać recepty i skierowania pacjenci, którzy do tej pory nie aktywowali Internetowego Konta Pacjenta, zwanego dalej „IKP”, nie mają dostępu do podstawowych informacji zawartych na recepcie lub skierowaniu. Przedmiotowe rozwiązanie pozwoli zatem pacjentom, którzy jeszcze nie aktywowali IKP, na uzyskanie tych informacji na podstawie informacji otrzymanej w postaci wiadomości e-mail albo wydruku.
 • W związku ze zmianą sposobu przekazywania zleceń testów diagnostycznych w kierunku SARS-CoV-2 przez podmioty lecznicze wykonujące działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne, w tym opiekę zdrowotną w izolatorium, konieczne jest również wprowadzenie trzymiesięcznego okresu przejściowego, który umożliwi stopniowe przechodzenie podmiotów z systemu prowadzonego przez Narodowy Instytut Kardiologii im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie na system EWP.
 • Proponowane rozwiązania wprowadzają ponadto możliwość wykonywania badań przesiewowych w oparciu o nowe technologie wykorzystujące zjawiska fizyki kwantowej i uczenia maszynowego jednocześnie. Ma to pozwolić na bezinwazyjną diagnostykę w czasie rzeczywistym zakażeń wywołanych przez wirusa SARS-CoV-2 przez wykrywanie jego obecności w wydychanym powietrzu oraz z wymazów pobranych z nosogardzieli lub wewnętrznej części policzka. Urządzenia do wykonywania testów będą wyrobami medycznymi o jakości diagnostycznej porównywalnej do szybkich testów antygenowych. Testy nie będą finansowane ze środków publicznych, nie będą też wymagały zlecania w systemie EWP oraz systemie, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia. Ze względu na przesiewowy charakter tych testów w przypadku pozytywnego wyniku powinny one zostać potwierdzone przez przeprowadzenie testu RT-PCR. Przedmiotowe testy pozwolą na przesiewowe testowanie na dużą skalę i w szybkim tempie.
 • Jednocześnie projektowane rozporządzenie liberalizuje nałożone na przewoźników lotniczych wymagania dotyczące dezynfekcji statku powietrznego. Zgodnie z projektowanymi przepisami przewoźnik lotniczy będzie ją wykonywać: 1) co najmniej raz na 7 dni, chyba że statek powietrzny nie był używany do transportu pasażerów od czasu poprzedniej dezynfekcji, 2) po każdej operacji lotniczej z osobą chorą albo z podejrzeniem zakażenia chorobą zakaźną oraz po każdej operacji lotniczej wykonywanej z regionów o wysokim wskaźniku zachorowań zgodnie z przeprowadzoną przez przewoźnika lotniczego analizą ryzyka.
 • Powyższe wynika ze zmiany rekomendacji Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) w zakresie dotyczącym dezynfekcji statków powietrznych.
 • Nowy certyfikat covidowy. Dodatkowo projektowane przepisy mają na celu wprowadzenie do porządku prawnego rozwiązania polegającego na możliwości uzyskania certyfikatu (na kształt Unijnego Certyfikatu COVID) z tytułu przebycia choroby COVID-19 potwierdzonej tzw. szybkim testem antygenowym. Powyższy certyfikat będzie formą i kształtem przypominał Unijny Certyfikat COVID. Różnica między projektowanym certyfikatem a tym wynikającym z unijnego rozporządzenia będzie w głównej mierze polegać na uznawaniu testu w kierunku wirusa SARS-CoV-2, który będzie kwalifikował do uzyskania certyfikatu: proponowany certyfikat po potwierdzeniu szybkim testem antygenowym i certyfikat unijny po potwierdzeniu molekularnym testem diagnostycznym RT-PCR. Certyfikat będzie można pobrać z IKP (z tzw. Platformy P1) oraz otrzymać w wersji papierowej od lekarza lub pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej. Certyfikat będzie mógł być stosowany na terenie Polski w sytuacjach, w których jest stosowane unijne cyfrowe zaświadczenie COVID-19.
 • W poszczególnych przepisach zostały zaproponowane zmiany dodające przedmiotowe zaświadczenie do katalogu dokumentów pozwalających na weryfikację stanu zdrowia (obok unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID oraz zaświadczenia uznanego za równoważne z nim).
 • Ponadto na podstawie przepisów projektowanego rozporządzenia zostanie wprowadzona możliwość zwolnienia z obowiązku przekazywania druków ZLK 1 osób, które przekazują dane za pośrednictwem aplikacji gabinet.gov.pl (np. POZ) lub rejestru chorych na COVID (szpitale). Dodatkowe regulowane zagadnienie stanowią zmiany dotyczące długości okresu obowiązkowej kwarantanny, do której poddania się są obowiązane osoby przekraczające granicę Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Jeżeli chodzi o kwarantannę wjazdową, zostanie wprowadzona siedmiodniowa kwarantanna dla przyjezdnych ze wszystkich krajów.
 • W projekcie rozporządzenia proponuje się także aktualizację definicji osoby zaszczepionej. Za osobę zaszczepioną uznaje się osobę, której wystawiono ważne zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 szczepionką dopuszczoną do obrotu w Unii Europejskiej lub znajdującą się w wykazie odpowiedników szczepionek dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzonym przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy, i upłynęło co najmniej 14 dni od dnia podania szczepionki jednodawkowej albo drugiej dawki szczepionki – w przypadku szczepionek dwudawkowych, a w przypadku kolejnej dawki od dnia wykonania szczepienia tą dawką.
 •  Jednocześnie wprowadzono przepis wskazujący, że okres kwarantanny dla osoby prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, i która została poddana z tej przyczyny izolacji w warunkach domowych, jest tożsamy z okresem kwarantanny wskazanym w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
 • Ponadto uproszczono zasady zwolnienia z kwarantanny dla osób, które w ciągu ostatnich trzydziestu dni zakończyły izolację. Osoby odbywające w dniu wejścia w życie rozporządzenia obowiązkową kwarantannę, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 2, ust. 18 i ust. 23 pkt 2 oraz § 2a ust. 3 rozporządzenia zmienianego, będą zobowiązane zakończyć ją na dotychczasowych zasadach.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 6 lit. b i c, które wejdą w życie z dniem 15 lutego 2022 roku.

 

DO POBRANIA

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum