Nowe obostrzenia po wakacjach. Dłuższa kwarantanna i 30 tys. zł kary za kłamstwo o zakażeniu. Jest projekt nowelizacji

Autor: LJ • Źródło: Sejm, Rynek Zdrowia17 sierpnia 2021 05:11

Dłuższa kwarantanna, kary za brak udzielania informacji w ramach wywiadu epidemiologicznego, utworzenia Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych - to nowe propozycje rządu. Do Sejmu właśnie wpłynął rządowy projekt nowelizacji ustawy.

Zatajenie informacji o zakażeniu będzie podlegać karze w wysokości od 5 do 30 tys. zł (fot. AdobeStock)
  • Znamy nowe propozycje rządu na czwartą falę pandemii koronawirusa w Polsce. Do Sejmu właśnie wpłynął rządowy projekt nowelizacji ustawy.
  • Propozycje zmian to między innymi sankcje za brak udzielenia żądanych informacji albo udzielenia ich w niepełnym zakresie
  • Przedłużenie kwarantanny ponad okres wskazany w obecnych przepisach, nie dłużej niż do 30 dni
  • Umożliwienie sfinansowania przez ministra zdrowia również zakupu szczepionek do innych szczepień niż tylko ochronnych

Propozycje rządu na czwartą falę pandemii koronawirusa

Do Sejmu wpłynął rządowy projekt nowelizacji ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw (załącznik).

Projekt dotyczy, m.in.:

  • Utworzenia Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych
  • Ujednolicenia przepisów dot. zasad przeprowadzania szczepień ochronnych, dokumentacji, raportów dotyczących szczepień ochronnych
  • Wprowadzenia zmian w zakresie: dokumentacji medycznej dot. ochrony zdrowia psychicznego, finansowania składek na Fundusz Solidarnościowy lekarzy i dentystów odbywających szkolenie specjalizacyjne w ramach rezydentury
  • Funkcjonowania systemów informacyjnych w ochronie zdrowia w związku z wystąpieniami epidemii.

Poszerzenie katalogu szczepionek z budżetu ministra zdrowia

Projektowane przepisy uchylają art. 17 ust. 1a tzw. ustawy zakaźnej, który wyłączał obowiązek szczepień ochronnych wobec wszystkich osób przebywających na terytorium RP w okresie krótszym niż 3 miesiące bez względu na kraj przybycia, cel przybycia do Rzeczypospolitej Polskiej oraz status zaszczepienia. Wyłączenie to obejmowało więc również migrantów przebywających w ośrodkach dla cudzoziemców, którzy przybyli do Rzeczypospolitej Polskiej z zamiarem uzyskania prawa do stałego pobytu.

Ponadto przez dodanie w art. 17 ustawy zakaźnej projektowanego ust. 2a doprecyzowano zasady określania (konkretyzacji) terminu obowiązkowych szczepień ochronnych wraz z poprzedzającym je lekarskim badaniem kwalifikacyjnym

W art. 17 ust. 9a i 9b ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi uregulowano kwestie zakresu danych osobowych przekazywanych do Państwowej Inspekcji Sanitarnej w raporcie o przypadkach niewykonania obowiązkowych szczepień ochronnych.

Aktualnie obowiązujący przepis art. 18 ust. 5 ustawy zakaźnej umożliwia zakup szczepionek przez ministra zdrowia wyłącznie na potrzeby szczepień obowiązkowych, natomiast w projekcie przewiduje się umożliwienie sfinansowania przez ministra zdrowia również zakupu szczepionek do innych szczepień, względem których nie jest nałożony obowiązek administracyjny, a których przeprowadzenie jest zalecane.

Poszerzenie katalogu szczepionek, które będą udostępniane nieodpłatnie świadczeniobiorcom w ramach wskazanych grup docelowych, ma zapewnić realizację określonych celów zdrowotnych w populacji objętej szczepieniem, docelowo z osiągnięciem efektu ochrony zbiorowiskowej.

Kary za zatajenie informacji i dłuższa kwarantanna

Proponuje się też zmiany w zakresie rozwiązań służących ograniczeniu szerzenia się zakażeń i chorób zakaźnych (w tym nowych wariantów wirusa SARS-CoV-2).

Projektowana ustawa przewiduje wprowadzenie możliwości nakładania administracyjnych kar pieniężnych w przypadku naruszenia obowiązku udzielania informacji w ramach wywiadu epidemiologicznego oraz obowiązku realizowania procedur monitorowania występowania wariantów wirusa SARS-CoV-2.

- Sankcje te mają przede wszystkim charakter prewencyjny, a w przypadku naruszenia tych obowiązków będą służyć ich skutecznemu egzekwowaniu - uzasadnia MZ.

"Kto nie udziela żądanych informacji albo udziela ich w niepełnym zakresie albo udziela informacji nieprawdziwej, podlega karze pieniężnej w wysokości od 5000 zł do 30 000 zł" - czytamy w projekcie.

Nowela wprowadza też możliwość wydłużenia kwarantanny

W stanie zagrożenia epidemicznego lub stanie epidemii państwowy powiatowy inspektor sanitarny, w drodze decyzji, może:

  • Nałożyć obowiązek poddania się indywidualnemu nadzorowi epidemiologicznemu, w tym poddania się badaniom sanitarno-epidemiologicznym
  • Przedłużyć kwarantannę ponad okres wskazany w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 5, do czasu poddania osoby odbywającej kwarantannę badaniom laboratoryjnym mającym na celu wykluczenie zakażenia, nie dłużej niż do 30 dni.

Zmiany w wystawianiu zleceń na zaopatrzenie

W art. 9 proponuje się zmianę ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych i uchylenie przepisów regulujących możliwość wystawiania zleceń na zaopatrzenie i naprawę wyrobów medycznych w formie uproszczonej.

W związku z wprowadzoną zmianą w zakresie podstawowej formy wystawiania zleceń na postać elektroniczną, wystawianie zleceń zgodnie ze wzorem uproszczonym, stosowanym w odniesieniu do postaci papierowej, nie będzie znajdowało uzasadnienia.

Zlecenia uproszczone są generowane w oparciu o zlecenie w jego pełnym określonym przepisami wymiarze, wyłącznie w sytuacji dostępu do systemu informatycznego. W ramach projektowanych rozwiązań, funkcję tych zleceń będzie pełnić informacja o zleceniu przekazywana świadczeniobiorcy.

 

DO POBRANIA

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum