NRL rekomenduje: koniec z umowami na recepty refundowane

Autor: Daniel Mieczkowski/Rynek Zdrowia • • 10 lutego 2012 19:30

W piątek (10 lutego) Naczelna Rada Lekarska zarekomendowała lekarzom i placówkom ochrony zdrowia niepodpisywanie umów z NFZ na wystawianie recept refundowanych od 1 lipca. Przyczyną decyzji NRL są m. in. przepisy zawarte w umowach z Funduszem, przewidujące odpowiedzialność finansową lekarzy oraz świadczeniodawców za wystawianie recept na rzecz osób nieubezpieczonych.

NRL w piątkowej uchwale w sprawie wspomnianych rekomendacji zwraca uwagę na fakt, że nie zostały rozpoczęte prace mające na celu opracowanie szczegółowych zasad monitorowania i kontroli ordynacji lekarskiej. NRL przypomina, że takie zobowiązanie podjął minister zdrowia w oświadczeniu z 24 października 2011 r.

NRL zauważa ponadto, że postanowienia zawarte w umowach o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i umowach upoważniających do wystawiania recept na leki refundowane nie przewidują możliwości miarkowania kar umownych, nakładanych za nieprawidłowości związane z wystawianiem recept na leki refundowane.

Lekarze podkreślają, że to NFZ  jest ubezpieczycielem publicznym i to na nim spoczywa obowiązek zapewnienia pacjentom świadczeń refundowanych ze środków publicznych.

Lekarze zwolnią się z pracy?
Jak czytamy w uchwale NRL "Rekomenduje się lekarzom i lekarzom dentystom, uprawnionym do wystawiania recept na leki refundowane na podstawie umów z NFZ, wypowiedzenie tych umów i niezawieranie nowych umów tego rodzaju, jeżeli w ich treści nadal przewidziane będą kary w wysokości nienależnej refundacji za wystawienie recept na rzecz osób nieubezpieczonych i w przypadkach nieuzasadnionych".

Ponadto NRL rekomenduje lekarzom zatrudnionym w placówkach z kontraktami NFZ, niewyrażanie zgody, aby w zakres obowiązków pracowniczych lub objętych umową cywilnoprawną zawartą ze świadczeniodawcą wchodziło wystawianie recept na leki refundowane.

Dr Maciej Hamankiewicz, prezes NRL, wyjaśnia w rozmowie z portalem rynekzdrowia.pl, że lekarze mający prywatne praktyki i umowy z NFZ na recepty refundowane do 30 czerwca, mogą nie podpisać nowych umów, jeżeli będą w nich nadal zawarte przepisy dotyczące kar. Z kolei lekarze - pracownicy placówek ochrony zdrowia, zostają przez NRL zobowiązani do zasięgnięcia informacji u dyrektora lecznicy, czy w umowie z NFZ zapisane są kary.

- Jeżeli są, lekarz powinien zaproponować dyrektorowi podpisanie umowy cywilno-prawnej, w której ten zrzeknie się nakładania na lekarza regresu kar. Jeżeli dyrekcja nie zgodzi się na takie rozwiązanie, lekarz ma prawo wypowiedzieć warunki pracy, co jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o pracę - wyjaśnia nam Maciej Hamankiewicz.

Jednocześnie zapowiada, że zarówno NRL, jak i inne organizacje zrzeszające lekarzy, łącznie z towarzystwami naukowymi, będą udzielały pomocy wszystkim, którzy stracą w ten sposób zatrudnienie. NRL zwróciła się w piątkowej uchwale do wspomnianych organizacji o wsparcie działań związanych z rekomendacjami.

Płatnik nie czytał nowelizacji?
Jeżeli chodzi o prawne możliwości wykonania rekomendacji NRL, do których zgłaszali wątpliwości specjaliści prawa pracy, dr Maciej Hamankiewicz odsyła do dokumentu opracowanego przez NIL i opisującego krok po kroku działania, które może podjąć lekarz w celu realizacji rekomendacji NRL. Według Hamankiewicza nie ma żadnych problemów związanych z realizacją rekomendacji.

W ocenie prezesa NRL wiele wskazuje na to, że urzędnicy NFZ nie czytali znowelizowanej ustawy refundacyjnej. Jego zdaniem przepisy wymuszające na dyrektorach placówek medycznych podpisywanie umów na refundację recept zawierających kary dla lekarzy, są oparte o starą ustawę.

- Jeżeli NFZ zlikwiduje kary, zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy refundacyjnej, wówczas NRL na pewno wycofa się z rekomendacji - zapewniał Maciej Hamankiewicz.

Jednocześnie w uchwale NRL zwraca uwage, że dotychczasowe zmiany przepisów dotyczących refundacji leków są niewystarczające do uzdrowienia sytuacji w ochronie zdrowia i zagwarantowania lekarzom bezpieczeństwa prawnego wykonywania ich zawodu. Ponadto - zdaniem NRL - w niektórych przypadkach zmiany te zamiast znosić nieuzasadnione obciążenia administracyjno-urzędnicze przenoszą je z aktów prawnych niższego rzędu na poziom ustaw.

NRL zaznacza, że wykreśleniu z ustawy refundacyjnej przepisu art. 48 ust. 8 dotyczącego odpowiedzialności za wystawienie recepty, powinna towarzyszyć analogiczna zmiana przepisów regulujących - wynikającą z umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - odpowiedzialność świadczeniodawców za wystawienie recepty przez lekarzy.

Ponadto NRL zwraca uwagę, że zmiana ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty przyjęta w uchwalonej 13 stycznia 2012 r. nowelizacji ustawy refundacyjnej wprowadza obowiązki związane z treścią wystawianej recepty. Według NRL właściwym miejscem do tego typu regulacji było i nadal pozostaje rozporządzenie w sprawie recept lekarskich.

W opinii samorządu lekarskiego przeniesienie obowiązku wpisywania poziomu odpłatności leku z rozporządzenia do ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty zamiast upraszczać system wystawiania recept, utrwala jedynie nieprzyjazne lekarzom rozwiązania.

Co na to NFZ?
Na pytanie zadane w piątek (10 lutego) przez portal rynekzdrowia.pl, dotyczące możliwości wykreślenia restrykcji znajdujących się w umowach, centrala NFZ odpowiada, że "lekarze, którzy chcą wypisywać recepty na leki refundowane mają podpisane z NFZ wieloletnie umowy o upoważnianiu do wystawiania recept na leki i wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych przysługujące świadczeniobiorcom".

Ponadto płatnik informuje, że zgodnie z zarządzeniem prezesa NFZ w sprawie wzoru umowy na wystawianie recept, lekarz zobowiązany jest do zwrotu oddziałowi Funduszu kosztów refundacji w przypadku: braku albo błędnych danych dotyczących pacjenta, na rzecz którego wypisana została recepta; braku pełnych danych odnośnie wystawionej recepty w dokumentacji medycznej pacjenta, na rzecz którego wystawiona została recepta; wystawienia recepty niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie wystawiania recept; bądź w  przypadku, gdy recepta została wystawiona na rzecz osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.

Biuro prasowe NFZ zapowiedziało bardziej szczegółowe odniesienie się do rekomendacji NRL w poniedziałek (13 lutego).

Lekarze zastosują się do rekomendacji
Zdaniem Macieja Niwińskiego, wiceprzewodniczącego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, środowisko medyczne zastosuje się do zaleceń NRL. Według niego powód jest oczywisty: niekonstytucyjne zapisy w umowach z NFZ, zobowiązujące świadczeniodawców do zwrotu tzw. nienależnej kwoty refundacji w przypadku, kiedy recepta jest wystawiona osobie nieuprawnionej.

Niwiński przypomina, że na razie nie ma sposobu pozwalającego na sprawdzenie statusu ubezpieczeniowego pacjenta ze 100-procentową pewnością.

- Jeśli lekarz jest zatrudniony na umowę o pracę w szpitalu,  dyrekcja placówki może go ukarać np. zwolnieniem dyscyplinarnym za narażenie lecznicy na straty w przypadku konieczności zwrotu tzw. nienależnej refundacji, której udzielił pacjentowi na podstawie wypisanej recepty - wyjaśnia nam Maciej Niwiński.

Dodaje, że w przypadku niektórych leków kwota refundacji wynosi nawet 500-1 tys. zł. Przy większej liczbie recept mogą zatem wchodzić w grę znaczące sumy.

Przypomnijmy, że 25 stycznia Zarząd Krajowy OZZL zwrócił się do ministra zdrowia, aby polecił prezesowi NFZ usunięcie zapisów o karaniu lekarzy za "błędy" przy wypisywaniu recept z umów podpisywanych przez Fundusz z lekarzami prywatnie praktykującymi i wypisującymi recepty dla siebie oraz swojej rodziny.

Pojawiają się jednak opinie prawne z których wynika, że nawet gdyby wspomniane przepisy zniknęły, Fundusz i tak znajdzie sposób na wyegzekwowanie od lekarzy wartości nienależnej refundacji. Możliwe, że za podstawę posłuży w tym przypadku art. 410 kodeksu cywilnego, który pozwala na żądanie zwrotu nienależnie pobranego świadczenia, np. refundacji. Z kolei dla szpitali karą za wspomniane praktyki jego pracowników może być odpowiednie obniżenie wartości kontraktu.

Instrukcja rozpowszechniana przez Naczelną Radę Lekarską, zatytułowana "7 kroków rekomendowanych lekarzowi w związku z uchwałą Naczelnej Rady Lekarskiej nr 1/12/VI z 10 lutego 2012 r. w sprawie rekomendacji związanych z wystawianiem recept refundowanych" - poniżej, do pobrania w formacie pdf.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum