NRL: konieczna zmiana rozporządzenia dotyczącego rejestru podmiotów leczniczych

Autor: NIL/Rynek Zdrowia • • 10 grudnia 2012 17:47

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, Maciej Hamankiewicz wezwał ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza do natychmiastowego podjęcia prac legislacyjnych, które spowodują nowelizację rozporządzenia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru.

Zmiany legislacyjne mają dotyczyć usunięcia zmian wprowadzonych rozporządzeniem z dnia 6 grudnia 2012 r., a nie konsultowanych z samorządem lekarskim.

W piśmie skierowanym do resortu czytamy: "Podpisane w dniu 6 grudnia 2012 r. rozporządzenie różni się od projektu z dnia 13 września 2012 roku, który był przedmiotem konsultacji społecznych. Projekt ten nie zawierał m.in. zmian w § 8 ust. 1 pkt 9 i 18 oraz § 12 ust. 1 pkt 9 i 19 nowelizowanego rozporządzenia, wobec czego partnerzy społeczni, a wśród nich samorząd lekarski, nie mieli szans ustosunkować się do tych zmian".

Zdaniem samorządu lekarskiego, zmiany nie zostały wprowadzone na skutek postulatów podmiotów, z którymi konsultowano ten projekt, co wynika z analizy uwag zgłoszonych od projektu z dnia 13 października 2012 r. Wobec tego samorząd uważa, że postanowienia te jak również przepis § 2 nowelizacji z dnia 6 grudnia 2012 r. nie zostały de facto poddane konsultacjom społecznym.

Takie postępowanie ministra zdrowia, jest w ocenie NRL, niezgodne z zasadami poprawnej legislacji oraz z delegacją do wydania przedmiotowego rozporządzenia zawartą w art. 106 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Jak twierdzi NRL, rozwiązania wprowadzone w § 8 ust. 1 pkt 9 i 18 oraz § 12 ust. 1 pkt 9 i 19 wzbudzają sprzeciw również z przyczyn merytorycznych, bowiem rozszerzono zakres danych wpisywanych od rejestru o numer skrytki pocztowej, a wskazanie województwa i powiatu zastąpiono identyfikatorem terytorialnym dla jednostki podziału terytorialnego.

Identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego jest pojęciem z dziedziny statystyki publicznej i może nie być znany lekarzowi, lekarzowi dentyście chcącemu zarejestrować praktykę zawodową  a ponadto nie stanowi elementu adresu pocztowego, którego dotyczą rubryki dziewiąta i osiemnasta księgi rejestrowej praktyki zawodowej lekarza, lekarza dentysty.

Rozszerzenie zakresu danych o numer skrytki pocztowej wprowadza wrażenie, że jest obowiązek jej posiadania przez podmioty wykonujące działalność leczniczą, a ponadto może prowadzić do sytuacji, gdy w rejestrze będą figurowały dwa adresy do doręczeń (adres tradycyjny i adres skrytki pocztowej).

Dodatkowo, nie do przyjęcia jest dla NRL, nałożenie na organy prowadzące rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą obowiązku wezwania podmiotów wykonujących tę działalność, które przed dniem wejścia w życie tego rozporządzenia złożyły wnioski o wpis do rejestru, o zmianę wpisu do rejestru lub o wykreślenie z tego rejestru - o uzupełnienie danych zawartych we wnioskach, w zakresie wynikającym z tego rozporządzenia, w terminie do dnia 31 grudnia 2012r.

Jak twordzi samorząd lekarski, obowiązek taki nie jest przewidziany ustawą o działalności leczniczej, a dodatkowo rodzi po stronie organów rejestrowych dodatkowe koszty związane z ewentualnym wysyłaniem wezwań.

Więcej:  www.nil.org.pl

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum