nil.org.pl/Rynek Zdrowia | 04-04-2019 21:00

NRL i OZZL nie wykluczają różnych form protestu, włącznie ze strajkiem

Przedstawiciele NRL i Zarządu Krajowego OZZL omówili zasady wspólnego działania na rzecz wzrostu finansowania ochrony zdrowia, z wykorzystaniem różnych form protestu, do strajku włącznie. Tego wymaga dobro pacjentów - podkreślono.

Fot. Archiwum (zdjęcie ilustracyjne)

Jak czytamy w komunikacie NIL z 4 kwietnia, 29 marca w siedzibie Naczelnej Rady Lekarskiej odbyło się spotkanie prezesa NRL Andrzeja Matyji oraz wiceprezesa Krzysztofa Madeja z przewodniczącym Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy Krzysztofem Bukielem i wiceprzewodniczącym Piotrem Watołą.

Omówiono obecną sytuację w publicznej ochronie zdrowia, m.in. problemy wynikające z jej niedofinansowania. Oceniono stan realizacji porozumienia z rezydentami z 8 lutego 2018 r., problemy związane z cyfryzacją, w tym wprowadzaniem elektronicznej dokumentacji medycznej i e-recepty.

Wyrażono głębokie zaniepokojenie opieszałością w przedstawieniu projektu nowelizacji ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, mimo skierowania do ministra zdrowia konkretnych i spójnych propozycji, przygotowanych przez specjalny zespół powołany na mocy porozumienia z 8 lutego 2018 r.

Za niedopuszczalne uznano ignorowanie opinii środowiska lekarskiego, czego niedawnym przykładem jest przyjęcie ustawy zmieniającej ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która wprowadza możliwość podwójnego karania lekarzy.

Zwrócono uwagę na wydłużające się kolejki do leczenia i do badań diagnostycznych, dramatyczny brak personelu medycznego, co prowadzi do zamykania poszczególnych oddziałów szpitalnych lub ograniczenia ich działalności (dotyczy to głównie Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych). Wskazano na bardzo złą (najgorszą od lat) sytuację finansową szpitali, zwłaszcza powiatowych.

Podczas rozmów w NIL negatywnie oceniono fakt niewywiązania się ministra zdrowia z części postanowień Porozumienia z 8 lutego 2018 r. zawartego z Porozumieniem Rezydentów OZZL. Szczególnie bolesne skutki spowodowało zmniejszenie - w stosunku do przewidzianego w tym dokumencie - poziomu nakładów publicznych na ochronę zdrowia przez odniesienie ustalonego wskaźnika (odsetka PKB) do dwóch lat wstecz, a nie do roku bieżącego. W ten sposób, jak się ocenia, na leczenie Polaków przeznaczono ok. 10 mld złotych mniej. Tym bardziej zasługuje to na potępienie, że - jak się okazało - pieniądze te były dostępne, ale zostały przeznaczone na inne cele.

Czytaj: Sejm: opozycja i rezydenci pytali o dodatkowe 10 miliardów zł na zdrowie

Przedstawiciele NRL i Zarządu Krajowego OZZL ustalili podjęcie wspólnych działań w celu skłonienia rządzących do tego, aby publiczna ochrona zdrowia wreszcie stała się priorytetem dla rządu i w wydatkach publicznych. Wyrażono poparcie dla postulatów dyrektorów szpitali, którzy zdecydowali się na protest przed Ministerstwem Zdrowia 2 kwietnia 2019 r. domagając się lepszych warunków finansowania szpitali i programu trwałej naprawy publicznej ochrony zdrowia w Polsce.

Omówiono zasady wspólnego działania na rzecz wzrostu finansowania ochrony zdrowia, z wykorzystaniem różnych form protestu, do strajku włącznie, ponieważ tego wymaga dobro pacjentów.

Czytaj: nil.org.pl