NIK krytycznie o programie STRATEGMED: opracowany nieprawidłowo, realizowany niezgodnie...

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 16 lutego 2018 14:50

Cele i wskaźniki programu strategicznego badań naukowych ''Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych'' STRATEGMED opracowano nieprawidłowo, a sam program realizowano niezgodnie z przyjętym harmonogramem i planem finansowym - oceniła Najwyższa Izba Kontroli.

Osiągnięcie zasadniczego postępu w zwalczaniu chorób cywilizacyjnych - celu głównego STRATEGMED - będzie trudne lub wręcz niemożliwe - ocenia NIK. Fot. Archiwum

Zdaniem NIK, wadliwa była też jego struktura - brakowało bezpośredniej zależności między celami szczegółowymi a celem głównym. NIK ocenił, że realizacja programu nie była objęta właściwym monitoringiem ani analizą ryzyka.

W opinii NIK, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju nie prowadziło systematycznej ewaluacji programu ani, w badanym okresie, kontroli merytorycznej projektów. Osiągnięcie zasadniczego postępu w zwalczaniu chorób cywilizacyjnych - celu głównego STRATEGMED - będzie trudne lub wręcz niemożliwe - przewiduje NIK.

Izba zauważyła, że tworząc w 2010 r. nowe zasady funkcjonowania Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), podkreślano szczególną wagę, jaką będą miały realizowane przez Centrum strategiczne programy badań naukowych, zgodnie z wytycznymi Krajowego Programu Badań. Program STRATEGMED był pierwszym takim programem, zatwierdzonym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w czerwcu 2012 r.

NIK oceniła, że minister zdrowia miał nieznaczny udział w opracowaniu STRATEGMED, co wynikało z ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

"Ograniczało to skuteczność interwencji publicznej, tj. dokonanie znaczącego postępu w zwalczaniu chorób cywilizacyjnych" - wyjaśniła Izba.

Według NIK, program STRATEGMED nie odpowiadał wprost zdefiniowanym przez Ministra Zdrowia potrzebom w zakresie zwalczania chorób cywilizacyjnych.

Wartość programu, przewidzianego do realizacji w latach 2012-2017, ustalono na 800 mln zł. W rzeczywistości do maja 2017 r. wydano niewiele ponad 40 proc. środków. Opóźnienia proceduralne przy zawieraniu umów skutkowały niezgodnym z przyjętym planem finansowym przekazywaniem środków publicznych na cele programu.

W ocenie NIK, w ramach programu doszło do nadmiernego rozproszenia środków przez ich podział bez wyraźnych priorytetów. Według Izby oznacza to, że osiągnięcie zasadniczego postępu w zwalczaniu chorób cywilizacyjnych - głównego celu programu - będzie bardzo trudne lub wręcz niemożliwe. Zdaniem NIK, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju nie przestrzegało określonych w programie ram czasowych i finansowych.

Realizacja projektów wyłonionych w kolejnych trzech konkursach programu STRATEGMED została opóźniona w stosunku do założeń harmonogramu nawet o trzy lata. Zdaniem NIK, w takiej należałoby rozważyć racjonalność dalszej realizacji programu lub przynajmniej dostosowanie harmonogramu i planu finansowego programu STRATEGMED do zaistniałych okoliczności.

Izba oceniła, że nieadekwatnie do celu głównego określono dwa cele szczegółowe. "Dotyczyły one stworzenia zespołów badawczych o silnej pozycji międzynarodowej oraz wzrostu pozycji międzynarodowej Polski w zakresie badań naukowych. Izba stwierdziła, że związek z celem głównym pośrednio miał jedynie trzeci cel - transfer know-how i nowych technologii w zakresie profilaktyki, diagnostyki, terapii i rehabilitacji z polskich instytucji naukowych do gospodarki" - napisano w raporcie.

Aby usunąć nieprawidłowości w realizacji programu STRATEGMED oraz zwiększyć jego skuteczność, Najwyższa Izba Kontroli uznaje za niezbędne, aby Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zainicjował, we współpracy z Ministrem Zdrowia, modyfikację programu STRATEGMED oraz monitorował jego realizację w ramach uprawnień nadzorczych.

Izba zaleca we wnioskach także m.in. to, by Rada Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zmodyfikowała program STRATEGMED w sposób polegający na zapewnieniu spójności celu głównego z celami szczegółowymi oraz określeniu mierników celu głównego programu STRATEGMED.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum