Ministerstwo Zdrowia zmienia terminy raportowania o zakażeniach i zajętości łóżek

Autor: JPP • Źródło: Dziennik Ustaw23 sierpnia 2022 07:17

W Dzienniku Ustaw opublikowano 22 sierpnia nowelizację rozporządzenia ws. zakresu informacji gromadzonych w Systemie Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia oraz sposobu i terminów przekazywania tych informacji. Zmiany dotyczą raportowania w związku z COVID-19.

Ministerstwo Zdrowia zmienia terminy raportowania o zakażeniach i zajętości łóżek
Oddział covidowy Fot. PAP/Wojtek Jargiło
 • 22 sierpnia w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji gromadzonych w Systemie Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia oraz sposobu i terminów przekazywania tych informacji
 • Zmiany dotyczą terminów raportowania o posiadanych środkach ochrony osobistej w placówkach
 • Ponadto nowe będą terminy informowania o pacjentach z podejrzeniem o zakażenie i potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 oraz liczbie łóżek i ich wykorzystaniu

Ministerstwo Zdrowia zmienia terminy dla szpitali

- Projekt rozporządzenia zmienia zakres danych przekazywanych przez usługodawców do Systemu Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia (SEZOZ), w zakresie środków ochrony osobistej. Powyższe jest uzasadnione potrzebą monitorowania sytuacji, w zakresie środków ochrony osobistej, którymi dysponują usługodawcy, co z kolei służy zabezpieczeniu potrzeb zdrowotnych społeczeństwa - czytamy w uzasadnieniu.

Jak wyjaśnia resort zdrowia, aktualnie wszyscy usługodawcy są obowiązani przekazywać do SEZOZ informacje o nabytych przez siebie środkach ochrony osobistej w ciągu ostatnich trzech miesięcy.

W projektowanym rozporządzeniu przyjęto rozwiązanie, zgodnie z którym, usługodawcy będą przekazywać do SEZOZ informacje o:

 •  liczbie sztuk środka ochrony osobistej danego rodzaju posiadanych przez siebie w dniu przekazania informacji oraz 
 • liczbie sztuk środka ochrony osobistej danego rodzaju zużytych przez siebie od dnia przekazania ostatniej informacji.

- Projekt nie zmienia terminów przekazywania przez usługodawców informacji do SEZOZ. Tym samym podmioty lecznicze wykonujące działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne w szpitalu będą obowiązane przekazywać do SEZOZ co miesiąc, do 7 dnia każdego miesiąca, informacje o wyrobach medycznych oraz posiadanych przez siebie w dniu złożenia raportu środkach ochrony osobistej oraz środkach zużytych w okresie od ostatniego raportu, tj. w okresie ostatniego miesiąca. Warto podkreślić, iż w przypadku składania przez usługodawcę pierwszego raportu będzie on obejmować informację o środkach ochrony osobistej zużytych przez niego w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Natomiast pozostałe podmioty obowiązek ten będą wykonywać raz w roku, w terminie do dnia 31 stycznia (w odniesieniu do praktyk zawodowych) oraz do dnia 15 stycznia (w odniesieniu do pozostałych podmiotów leczniczych) - wskazuje MZ.

Jak tłumaczą urzędnicy, zmiany "umożliwią monitorowanie stanów magazynowych oraz wielkość zużycia środków ochrony osobistej, co pozwoli na właściwe zarządzanie środkami z uwzględnieniem potrzeb usługodawców (np. poprzez tworzenie i udostępnianie asortymentu rezerw strategicznych lub regulacje w zakresie obrotu takimi środkami)".

Nowe terminy raportowania o zakażonych koronawirusem i liczbie łóżek

Jak wskazano w rozporządzeniu, usługodawcy będą obowiązani do raportowania danych dotyczących:

 • pacjentów z podejrzeniem o zakażenie i potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (takich jak: wiek, płeć, numer w wykazie głównym przyjęć i wypisów, stan pacjenta według modyfikowanej skali wczesnego ostrzegania (skali MEWS), prowadzona tlenoterapia) oraz
 • liczby łóżek i ich wykorzystania

– do Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, zwanego dalej „RCB”, w zmienionym terminie. Zgodnie z treścią przepisu § 7 ust. 1 rozporządzenia, przekazywanie ww. danych do RCB powinno nastąpić z dniem 1 lipca 2022 r. Zmiana przedmiotowego terminu na dzień 1 stycznia 2023 r. wynika z konieczności ukończenia prac projektowych nad oprogramowaniem RCB. Przewiduje się, że prace w tym zakresie zakończą się do końca 2022 r.

- Konsekwencją powyższych zmian jest także konieczność zmiany terminu, do którego usługodawcy są obowiązani przekazywać dane dotyczące liczby łóżek i ich wykorzystania, w postaci elektronicznej jednostce podległej ministrowi właściwemu do spraw zdrowia właściwej w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia. Projektowane rozporządzenie wydłuża termin wskazany w § 7 ust. 2 rozporządzenia do dnia 31 grudnia 2022 r. Pozostawienie przedmiotowej regulacji, nakładającej na usługodawców obowiązek przekazywania do SEZOZ danych dotyczących łóżek, na dotychczasowych zasadach, wynika z konieczności zagwarantowania ciągłości posiadania narzędzia umożliwiającego monitorowanie systemu ochrony zdrowia w Rzeczypospolitej Polskiej - dodaje MZ.

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 2 określającego termin, od którego przekazywanie informacji następować będzie do RCB oraz termin, od którego zostanie zaprzestane przekazywanie  informacji jednostce podległej ministrowi właściwemu do spraw zdrowia właściwej w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 29 czerwca 2022 r.

Wykaz środków ochrony osobistej, o których mowa w rozporządzeniu:

 •  Kombinezon chroniący przed czynnikami infekcyjnymi
 • Półmaska filtrująca o klasie ochrony FFP2 lub równoważnej
 • Półmaska filtrująca o klasie ochrony FFP3 lub równoważnej
 • Maska medyczna 
 • Rękawice ochronne/medyczne jednorazowego użytku
 • Przyłbica ochronna
 • Gogle lub okulary ochronne
 • Fartuch ochronny
 • Osłony nóg chroniące przed czynnikami infekcyjnymi
Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum