Ministerstwo Zdrowia powołało zespół ds. restrukturyzacji publicznych szpitali

Autor: MAK, MZ/Rynek Zdrowia • • 24 grudnia 2020 16:01

W Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia ukazało się 23 grudnia zarządzenie MZ w sprawie utworzenia Zespołu do spraw przygotowania rozwiązań legislacyjnych dotyczących restrukturyzacji podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne.

Ministerstwo Zdrowia powołało zespół ds. restrukturyzacji publicznych szpitali
Ministerstwo Zdrowia powołało zespół mający zreformować polskie szpitale; FOT. Arch. RZ

Zespół jest organem pomocniczym ministra zdrowia. W jego skład wchodzą:
1. Przewodniczący - podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia inicjujący, koordynujący i nadzorujący wykonywanie zadań przez Departament Nadzoru i Kontroli w Ministerstwie Zdrowia

2. Zastępca Przewodniczącego - Zastępca Dyrektora Departamentu Nadzoru i Kontroli w Ministerstwie Zdrowia;

3. Członkowie:
• Zastępca prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do spraw Medycznych
• dwóch przedstawicieli Narodowego Funduszu Zdrowia
• dwóch przedstawicieli Departamentu Nadzoru i Kontroli w Ministerstwie Zdrowia,
• przedstawiciel Departamentu Analiz i Strategii w Ministerstwie Zdrowia
• przedstawiciel Departamentu Prawnego w Ministerstwie Zdrowia
• przedstawiciel Departamentu Oceny Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia
• przedstawiciel Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia

• trzech przedstawicieli Banku Gospodarstwa Krajowego
• przedstawiciel Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

W pracach Zespołu mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, osoby niebędące jego członkami, zaproszone przez przewodniczącego. Może on też zlecać osobom spoza Zespołu oraz podmiotom zewnętrznym sporządzanie opinii lub ekspertyz.

Zadaniem Zespołu jest opracowanie i przedstawienie do akceptacji ministrowi zdrowia założeń rozwiązań dotyczących restrukturyzacji publicznych szpital oraz przedstawienie do akceptacji ministrowi zdrowia projektu ustawy na podstawie zaakceptowanych założeń, wraz z uzasadnieniem i Oceną Skutków Regulacji, w szczególności obejmujących swym zakresem:

1. Restrukturyzację szpitali, w tym ich zobowiązań
2. Przekształcenia właścicielskie
3. Konsolidację sektora szpitalnictwa, przeprofilowanie szpitali oraz zmianę struktury świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez szpitale
4. Zwiększenie efektywności i jakości procesów zarządczych oraz nadzorczych
5. Utworzenie podmiotu odpowiedzialnego za centralny nadzór nad procesami restrukturyzacyjnymi w sektorze szpitalnictwa i za jego rozwój
6. Utworzenie korpusu restrukturyzacyjnego, w skład którego będą wchodzić certyfikowani doradcy restrukturyzacyjni w ochronie zdrowia
7. Utworzenie korpusu menadżerskiego, w skład którego będą wchodzić certyfikowani menadżerowie w ochronie zdrowia
8. Uwzględnienie specyfiki instytutów badawczych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest uczelnia medyczna.

Szczegóły: http://dziennikmz.mz.gov.pl/legalact/2020/120/

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum