Ministerstwo Zdrowia pewne zmian w budżecie NFZ. Jest rozporządzenie ws. ratownictwa medycznego

Autor: JPP • Źródło: Rządowe Centrum Legislacji08 grudnia 2022 07:22

Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt rozporządzenia dotyczący ratownictwa medycznego, które od nowego roku ma być finansowane z budżetu NFZ. Dokument jest związany z nowelizacją ustawy o zawodzie lekarza, która - jak argumentuje resort zdrowia - ma wejść w życie 1 stycznia. Tyle że ustawa jeszcze nie została przyjęta.

Ministerstwo Zdrowia pewne zmian w budżecie NFZ. Jest rozporządzenie ws. ratownictwa medycznego
Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt rozporządzenia dotyczący ratownictwa medycznego, które od nowego roku ma być finansowane z budżetu NFZ Fot. PTWP
 •  7 grudnia Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt rozporządzenia dotyczący ratownictwa medycznego
 • Rozporządzenie jest powiązane z kontrowersyjną nowelizacją ustawy o zawodzie lekarza
 • Ustawa przenosi finansowanie niektórych świadczeń, w tym m.in. ratownictwa medycznego, świadczeń wysokospecjalistycznych czy leków 75 plus z budżetu państwa do Narodowego Funduszu Zdrowia
 • Rząd i resort zdrowia chcą, by ustawa weszła w życie 1 stycznia 2023 roku. Tymczasem 5 grudnia dokument został odrzucony przez senacką Komisję Zdrowia

Jest projekt rozporządzenia dotyczący ratownictwa medycznego

7 grudnia na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia ws. kosztów, których wysokość nie jest zależna od parametrów wskazanych w art. 118 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Dokument związany jest z nowelizacją ustawy o zawodzie lekarza, która przenosi finansowanie niektórych świadczeń z budżetu państwa do NFZ. Przepisy, które ma regulować rozporządzenie, odnoszą się do finansowania ratownictwa medycznego.

- W związku z planowanym wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw (ustawa nie została jeszcze przyjęta przez parlament - przyp. red.)  włącza się do finansowania z planu finansowego centrali Funduszu koszty zadań zespołów ratownictwa medycznego, z wyłączeniem lotniczych zespołów ratownictwa medycznego - wskazano w uzasadnieniu.

Resort zdrowia informuje, że zgodnie z procedowanymi zmianami w ustawie z o Państwowym Ratownictwie Medycznym, "zatwierdzone wojewódzkie plany działania systemu ratownictwa medycznego, za których sporządzanie nadal będą odpowiedzialni wojewodowie, będą podstawą do zawierania przez dyrektorów oddziałów wojewódzkich Funduszu umów na wykonywanie medycznych czynności ratunkowych i umów
na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez szpitalne oddziały ratunkowe".

Wspomniane plany działania systemu mają - jak wskazano - obejmować m.in.:

 • liczbę i rozmieszczenie na obszarze województwa jednostek systemu, tj. szpitalnych oddziałów ratunkowych i zespołów ratownictwa medycznego;
 • sposób koordynowania działań ww. jednostek systemu;
 • wykaz jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego;
 • informację o centrum urazowym oraz centrum urazowym dla dzieci wraz z informacją o zakresie świadczeń opieki zdrowotnej, niezbędnych do realizacji jego zadań, jeżeli centrum urazowe lub centrum urazowe dla dzieci znajduje się na obszarze danego województwa.

Pełna treść rozporządzenia: Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie kosztów, których wysokość nie jest zależna od parametrów wskazanych w art. 118 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Ustawa o zawodzie lekarza i ogromne zmiany w budżecie NFZ

Dodajmy, że nowelizacja ustawy rewolucjonizującej budżet NFZ 5 grudnia została odrzucona przez senacką Komisję Zdrowia. W przyszłym tygodniu trafi na obrady plenarne Senatu, następnie wróci do Sejmu. 

Dokument zakłada kilka kluczowych zmian, w tym objęcie finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia wszystkich:

 • świadczeń wysokospecjalistycznych. Świadczenia wysokospecjalistyczne są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia ze środków dotacji z budżetu państwa. Projekt przewiduje przeniesienie źródła finansowania przedmiotowych świadczeń z budżetu państwa do Narodowego Funduszu Zdrowia. 
 • leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dla osób powyżej 75. roku życia (tzw. „leki 75 plus”) oraz leków dla kobiet w ciąży (tzw. „ciąża plus”),
  leków oraz wyrobów medycznych nabywanych w ramach programów polityki zdrowotnej ministra zdrowia w zakresie leczenia hemofilii i pokrewnych skaz krwotocznych oraz leczenia antyretrowirusowego osób żyjących z wirusem HIV,
 • zadań zespołów ratownictwa medycznego. Powierzenie finansowania świadczeń w rodzaju ratownictwo medyczne NFZ spowoduje, że w jednym podmiocie skupią się wszystkie zadania związane z planowaniem środków na ten cel, ich wydatkowaniem i rozliczaniem. - Narodowy Fundusz Zdrowia posiada zasoby kadrowe do realizacji ww. zadań, jak również odpowiednią organizację (komórki do spraw służb mundurowych w centrali i oddziałach wojewódzkich NFZ). Wojewodowie będą nadal odpowiedzialni za sporządzanie wojewódzkich planów działania systemu, na podstawie których – podobnie jak dotychczas – oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia będą przeprowadzały postępowania w sprawie zawarcia umów na zadania Zespołów Ratownictwa Medycznego - wyjaśniają przedstawiciele resortu zdrowia.

Poza tym nowelizacja zakłada:

 • umożliwienie włączenia do finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia nabycia szczepionek wykorzystywanych do szczepień obowiązkowych w ramach programu szczepień ochronnych oraz szczepionek i innych immunologicznych produktów leczniczych stanowiących rezerwę, stosowanych w razie wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub epidemii za wyjątkiem szczepionek przeciwko COVID-19.
 • przywrócenie trybu finansowania obowiązującego dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie finansowania staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów. W związku z powyższym środki na realizację tego zadania będą przekazywane marszałkowi województwa przez właściwego wojewodę, a nie jak obecnie przez ministra właściwego do spraw zdrowia. Dodatkowo umożliwia się sfinansowanie w 2023 r. przez Ministra Zdrowia ewentualnych zobowiązań powstałych z tytułu realizacji ww. zadania w 2022 r., tj. ostatnim roku, w którym dotację dla marszałków województw przekazywał będzie Minister Zdrowia.
 • umożliwienie jednorazowego zasilenia w 2023 r. Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 środkami pochodzącymi z funduszu zapasowego Narodowego Funduszu Zdrowia z przeznaczeniem ich na finansowanie m.in. szczepień ochronnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 oraz kosztów związanych z działalnością infolinii Narodowego Programu Szczepień. - Powyższa zmiana jest uzasadniona koniecznością kontynuowania realizacji niektórych zadań z zakresu ochrony zdrowia mających na celu przeciwdziałanie i zapobieganie skutkom epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, których zakres pozostaje w funkcjonalnym związku z kompetencjami płatnika publicznego - argumentuje MZ Wskazano, że kwota zasilenia Funduszu będzie stanowiła wartość wynikową i będzie możliwa do określenia po uwzględnieniu potrzeb Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w zależności od sytuacji epidemicznej w kraju, a także od kwoty środków zgromadzonych na funduszu zapasowym NFZ.
 • wprowadzenie przepisu incydentalnego umożliwiającego ministrowi właściwemu do spraw zdrowia w 2023 r. udzielenie wsparcia finansowego inwestycji realizowanych w określonych podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest jednostka samorządu terytorialnego.
 • umożliwienie wsparcia wieloletnich inwestycji budowlanych finansowanych lub dofinansowanych z budżetu państwa z części pozostającej w dyspozycji ministra zdrowia oraz wieloletnich inwestycji budowlanych finansowanych lub dofinansowanych z budżetu państwa z części pozostającej w dyspozycji ministra spraw wewnętrznych, w uzasadnionych przypadkach w łącznej kwocie środków z budżetu państwa wyższej niż wartość kosztorysowa inwestycji określona przy rozpoczęciu jej realizacji, obejmująca koszty przygotowania do realizacji, koszty robót budowlanych, koszty nadzoru nad wykonywaniem robót budowlanych i koszty pierwszego wyposażenia.
 • dostosowanie przepisu art. 95 ust. 14 pkt. 1 ustawy o świadczeniach do aktualnej sytuacji faktycznej i prawnej. Termin obowiązywania pierwszego wykazu świadczeniodawców zakwalifikowanych do poszczególnych poziomów systemu podstawowego zabezpieczenia świadczeń szpitalnych został przedłużony na podstawie przepisu szczególnego, tj. art. 2 ustawy z dnia 17 marca 2021 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. poz. 616, 1773 i z 2022 r.  poz. 526). Zgodnie z tym przepisem kolejny wykaz został ogłoszony w dniu 30 września 2022 r. i będzie obowiązywać od 1 stycznia 2023 r.
 • uchylenie od 2023 r. maksymalnych limitów wydatków określonych w ustawach w zakresie finansowanym z budżetu państwa w ramach części 46 – Zdrowie lub w dziale 851 – Ochrona zdrowia w innych częściach budżetu państwa, w związku z wprowadzoną w 2021 r. zmianą ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn.zm.) która pozwoliła na wyłączenie wydatków w części budżetu państwa „zdrowie” oraz w dziale „ochrona zdrowia” w innych częściach budżetu państwa z obowiązku określania w treści ustawy maksymalnego limitu wydatków będących skutkiem finansowym wejścia w życie nowych przepisów. 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum