RCL/Rynek Zdrowia | 06-04-2021 16:21

MZ: jeśli szpital zachowa ciągłość leczenia, zostanie czasowo zwolniony w wymogów kadrowych

Ministerstwo Zdrowia opublikowało nowelę rozporządzenia ws. sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego Szpitale nie mają już obowiązku zapewnienia wymaganych kadr.

FOTO: Shutterstock

  • Do 30 września 2021 r. szpitale będą zwolnione z obowiązku zapewnienia kadry lekarsko-pielęgniarskiej, o ile utrzymają ciągłość leczenia
  • Zmiany mają na celu uelastycznienie procesu zarządzania kadrą medyczną w okresie walki z epidemią

Jak czytamy w rozporządzeniu MZ z dnia 6 kwietnia 2021 r. zmianie ulegają zapisy § 10a rozporządzenia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 290).

W noweli zapisano: "W okresie od dnia 20 października 2020 r. do dnia 30 września 2021 r. świadczeniodawca udzielający świadczeń w trybie hospitalizacji, o których mowa w § 3 ust. 1, jest zwolniony z obowiązku spełniania wymagań określonych w załączniku nr 3, w części dotyczącej warunków realizacji świadczeń odnoszących się do wymaganego personelu lekarskiego oraz pielęgniarskiego, pod warunkiem zapewnienia przez kierownika podmiotu leczniczego ciągłości procesu leczniczego i bezpieczeństwa zdrowotnego świadczeniobiorców".

Uelastycznienie zarządzania kadrą medyczną

Ustawodawca wyjaśnia, że zmiany zaproponowane w projekcie rozporządzenia mają na celu uelastycznienie procesu zarządzania kadrą medyczną w okresie walki z epidemią wirusa SARS-CoV-2. Proponuje się przedłużenie do dnia 30 września 2021 r. zwolnienia świadczeniodawców udzielających świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego w trybie hospitalizacji z obowiązku zapewnienia kadry lekarsko-pielęgniarskiej, zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 3 rozporządzenia.

Decyzja co do obsady lekarsko-pielęgniarskiej oddziałów szpitalnych realizujących poszczególne zakresy świadczeń spoczywa na kierowniku podmiotu leczniczego, który w oparciu o aktualną analizę potrzeb operacyjnych szpitala będzie podejmował decyzję o przesunięciu niezbędnych zasobów kadrowych w obszary o największych deficytach personalnych.

Uwolnienie potencjału wykonawczego

Powyższe ma na celu uwolnienie potencjału wykonawczego świadczeniodawców wynikającego z m.in. z ograniczenia realizacji części świadczeń zdrowotnych, do zwalczania epidemii wirusa SARS–CoV–2.

Rozporządzenie zostało właśnie skierowane do ogłoszenia. Zgodnie z decyzją MZ wchodzi ono w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Więcej: https://legislacja.gov.pl/projekt/12345406/katalog/12778105#12778105