MSWiA szczegółowo wyjaśnia zasady ograniczeń przy przekraczaniu granicy

Autor: MAK, MSWiA/Rynek Zdrowia • • 14 marca 2020 09:39

W związku z zagrożeniem epidemicznym i rozprzestrzenianiem się koronawirusa, od 15 marca do 24 marca br. będzie tymczasowo przywrócona kontrola graniczna na granicy wewnętrznej - podaje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

FOT. MSWiA

- Granicę Polski z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją będzie można przekraczać tylko w wyznaczonych miejscach. Kontrole będą również prowadzone w portach morskich i na lotniskach. Zarówno na granicy wewnętrznej, jak i na granicy zewnętrznej (przejścia graniczne z Białorusią, Rosją i Ukrainą) zostaną wprowadzone ograniczenia dla cudzoziemców na kierunku wjazdowym do Polski - podaje MSWiA.

Resort zaznacza, że zmiany przy przekraczaniu granicy są wprowadzane, aby przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2. Chodzi o uniknięcie wjazdu na teren Polski osób, które mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego.
 
Tymczasowa kontrola na granicy wewnętrznej
Granicę wewnętrzną będzie można przekraczać tylko w wyznaczonych miejscach, a takich miejsc będzie na granicy lądowej w sumie 37:

• Na granicy z Czechami - 15
• Ze Słowacją  - 5
• Z Niemcami - 15
• Z Litwą - 2.

Kontrola graniczna będzie też prowadzona w 4 portach morskich oraz na 17 lotniskach.

Pełna lista stanowi załącznik do rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną.

Link do rozporządzenia:  http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/434

Tymczasowa kontrola graniczna będzie prowadzona przez funkcjonariuszy Straży Granicznej od 15 marca 2020 r. do 24 marca 2020 r.
 
Kwestie związane z przywracaniem kontroli granicznej na granicach wewnętrznych państw Unii Europejskiej reguluje kodeks graniczny Schengen. Zgodnie z art. 28 ust. 1 kodeksu państwo członkowskie może wyjątkowo i w trybie natychmiastowym przywrócić kontrolę graniczną na granicach wewnętrznych.
 
Zakres kontroli dostosowany będzie odpowiednio do stopnia zagrożenia porządku publicznego lub bezpieczeństwa państwa w związku z wystąpieniem poważnego zagrożenia dla zdrowia publicznego wywołanego koronawirusem SARS-CoV-2 (choroba COVID-19). Straż Graniczna będzie realizować zadania przy użyciu sprzętu mobilnego, w oparciu o własne zasoby kadrowe oraz we współdziałaniu z Policją i Państwową Strażą Pożarną.
 
Zawieszenie ruchu granicznego w części przejść na zewnętrznej granicy Polski
Minister Mariusz Kamiński podpisał również drugie rozporządzenie w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych. Na jego mocy od 15 marca br. do odwołania zawieszony zostaje ruch graniczny w części przejść granicznych z Federacją Rosyjską, Republiką Białoruś oraz Ukrainą. Chodzi o 7 przejść z Ukrainą, 5 przejść z Białorusią i 2 przejścia z Rosją.
 
Wykaz przejść, na których zostaje zawieszony ruch graniczny, stanowi załącznik numer 1 do tego rozporządzenia. Link do rozporządzenia:
http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/435
 
Ograniczenia dla cudzoziemców przy wjeździe do Polski
 Na przejściach granicznych - zarówno na granicy wewnętrznej, jak i zewnętrznej - przy wjeździe do Polski wprowadzane zostają ograniczenia dla cudzoziemców.

Od 15 marca br. w zakresie ruchu osobowego na kierunku wjazdowym do Polski na lądowych przejściach granicznych oraz w lotniczych i morskich przejściach granicznych przekraczać granicę państwową będą mogli:

• Obywatele RP
• Cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP albo pozostają pod stałą opieką obywateli RP
• Cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka
• Szefowie misji dyplomatycznych oraz członkowie personelu dyplomatyczno- konsularnego misji, czyli osoby posiadające stopień dyplomatyczny oraz członkowie ich rodzin
• Cudzoziemcy posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium RP
• Cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium RP tj. cudzoziemcy uprawnieni do wykonywania pracy na takich samych zasadach co obywatele polscy, posiadający zezwolenie na pracę, zezwolenie na pracę sezonową, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium RP
• W szczególnie uzasadnionych przypadkach, nieuwzględnionych powyżej, komendant placówki Straży Granicznej, po uzyskaniu zgody komendanta głównego Straży Granicznej może zezwolić cudzoziemcowi na wjazd na terytorium RP, w trybie określonym w ustawie z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
• Cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu towarów.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum