MON chce istotnie zmienić przepisy dot. weteranów - uczestników misji

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 26 czerwca 2017 21:00

MON chce znowelizować przepisy dot. weteranów działań poza granicami państwa; projekt trafił w poniedziałek (26 czerwca) do uzgodnień. Zmiany dotyczą m.in. opieki medycznej, urlopów, pomocy przyznawanej na naukę, ulgowych przejazdów i dostępu do baz sportowo-rekreacyjnych.

MON chce istotnie zmienić przepisy dot. weteranów - uczestników misji
FOT. Wojskowy Instytut Medyczny (zdjęcie ilustracyjne)

W uzasadnieniu projektu nowelizacji ustawy o weteranach działań poza granicami państwa wskazano, że decyzje o zmianach podjęto w efekcie analizy obowiązujących przepisów, wychodząc naprzeciw postulatom zgłaszanym przez środowisko weteranów.

Jak poinformowano, przyznany przez ministra obrony narodowej status weterana posiada (według stanu na 23 czerwca br.) 16 tys. 706 osób, a status weterana poszkodowanego - 724 osoby.

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami co do właściwości organu przyznającego status weterana lub weterana poszkodowanego - w sytuacji gdy wnioskodawca kilkakrotnie brał udział w różnych działaniach poza granicami państwa i zmieniał formację, w której pełnił służbę, np. w wojsku, policji czy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego - wprowadzono zapis, iż właściwy będzie organ, który ostatni kierował daną osobę do udziału w działaniach.

MON wskazuje, że wychodząc naprzeciw postulatom środowiska weteranów, wprowadzono ograniczenie wysokości opłaty za pobyt w Domu Weterana dla weterana poszkodowanego do kwoty odpowiadającej 50 proc. miesięcznego dochodu weterana poszkodowanego w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.

Zaproponowano też przepis, że pierwszeństwo w umieszczeniu w Domu Weterana mają weterani i weterani poszkodowani szczególnie zasłużeni z tytułu działalności na rzecz suwerennej i demokratycznej Rzeczypospolitej Polskiej lub odznaczeni Orderem Virtuti Militari albo Orderem Krzyża Wojskowego. Umieszczenie w Domu Weterana nie będzie przysługiwało osobom, które były członkami Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego oraz osobom, które pełniły służbę w organach bezpieczeństwa państwa.

W nowelizacji rozszerzono prawa do uzyskania pomocy finansowej na naukę. Obecnie weteran poszkodowany - żołnierz ma prawo do uzyskania pomocy finansowej na jedną z form kształcenia: naukę na poziomie szkoły ponadpodstawowej; studia pierwszego stopnia; studia drugiego stopnia; jednolite studia magisterskie i studia podyplomowe. W przypadku poszkodowanych weteranów, których ustalony uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30 proc., wprowadzono zasadę, że pomoc finansowa może być przyznana na dwie z wymienionych powyżej form kształcenia.

Nowela przewiduje m.in. rozszerzenie na wszystkich weteranów poszkodowanych uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. Obecnie uprawnienia stosuje się do weteranów poszkodowanych pobierających rentę inwalidzką z tytułu urazów lub chorób powstałych w związku z udziałem w działaniach poza granicami państwa.

W projekcie zaproponowano przepis umożliwiający weteranowi i weteranowi poszkodowanemu bezpłatne korzystanie z bazy sportowo-rekreacyjnej, będącej w zasobie jednostek samorządu terytorialnego.

Bezpłatna rehabilitacja
Weteranom poszkodowanym, których ustalony uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30 proc., przyznano uprawnienia do udziału raz w roku w bezpłatnych turnusach readaptacyjno-kondycyjnych organizowanych przez jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej lub ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

- Powracający po ciężkiej służbie weterani poszkodowani często wymagają specyficznej pomocy w trudnym procesie adaptacji do właściwego funkcjonowania w społeczeństwie. Formą takiej pomocy będzie ich udział w proponowanych turnusach readaptacyjno-kondycyjnych, oferujących m.in. zajęcia sportowo-rekreacyjne, warsztaty psychologiczne oraz zabiegi rehabilitacyjne - wskazano w uzasadnieniu.

Z turnusów tych - jak zaznaczono - będą mogli skorzystać weterani poszkodowani, którzy nie wymagają wysoce specjalistycznego leczenia w warunkach szpitalnych, w tym w szpitalach uzdrowiskowo-rehabilitacyjnych. Przewiduje się, że w turnusach tych wraz z weteranem poszkodowanym będzie mógł uczestniczyć pełnoletni najbliższy członek rodziny. Koszty pobytu weterana poszkodowanego i członka rodziny w turnusie readaptacyjno-kondycyjnym będą pokrywane ze środków budżetu państwa.

Nowela przewiduje też, że po powrocie do kraju pracownik wojska będzie mógł skorzystać z bezpłatnego turnusu leczniczo-profilaktycznego wraz z pełnoletnim najbliższym członkiem rodziny. Zakłada się, że pełne koszty pobytu pracownika i 50 proc. kosztów pobytu członka jego rodziny będzie pokrywał resort obrony narodowej.

W projekcie zaproponowano rozszerzenie uprawnienia do dodatkowego urlopu na żołnierzy zawodowych, którzy posiadają status weterana poszkodowanego.

W projekcie zaproponowano zwiększenie progów dodatku dla weterana poszkodowanego. W uzasadnieniu wskazano, że zasadne wydaje się podwyższenie wysokości tego dodatku przy uszczerbku przekraczającym 30 proc. W przedziale od 31 do 40 proc. uszczerbku zaproponowano 40 proc. podstawy wymiaru; od 41 do 50 proc. - 50 proc. podstawy wymiaru; od 51 do 60 proc. uszczerbku - 80 proc. podstawy wymiaru; od 61 do 80 proc uszczerbku - 100 proc. podstawy wymiaru; zaś przy uszczerbku powyżej 80 proc. uszczerbku - 120 proc. podstawy wymiaru.

Kompleksowa opieka dla weteranów
MON chce wprowadzić zmiany, które zapewnią kompleksową opiekę medycznej osobom, które doznały urazu lub nabyły chorobę podczas wykonywania zadań poza granicami państwa ponad limity określone przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Zakłada się dofinansowanie wydatków ponad ten limit z budżetu państwa, z części której dysponentem jest odpowiednio Minister Obrony Narodowej, minister właściwy do spraw wewnętrznych, Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Szef Agencji Wywiadu.

Ponadto w przepisach ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zaproponowano przepis, zgodnie z którym wydatki na leczenie wszystkich schorzeń w odniesieniu do weteranów poszkodowanych z 30 proc. i wyższym uszczerbkiem na zdrowiu, bez względu na okoliczności ich nabycia, będą finansowane z budżetu resortu obrony narodowej.

W myśl noweli osoby poszkodowane, z co najmniej 30 proc. uszczerbkiem na zdrowiu, będą miały prawo leczenia poza kolejnością i bezterminowo w zakresie wszystkich pojawiających się schorzeń, nawet jeśli nie są bezpośrednio związane z urazami bądź chorobami powstałymi w czasie działań poza granicami państwa. 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum