Lekarze cudzoziemcy muszą znać język polski i mieć promesę zatrudnienia. MZ forsuje także inne zmiany

Autor: oprac. IB • Źródło: RCL, Rynek Zdrowia07 stycznia 2022 07:00

Lekarze spoza UE, którzy chcą pracować w Polsce, muszą spełnić wymóg znajomości języka polskiego. Pojawia się on w konsultowanym obecnie projekcie noweli ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Jakie zmiany pojawiają się w projekcie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty? Fot. AdobeStock
  • Projekt ustawy z 30 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw wprowadza także zmiany w ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty
  • W projekcie pojawiają się m.in. propozycje dodatkowych wymagań dla lekarzy spoza UE, którzy chcą podjąć pracę w Polsce korzystając z tzw. szybkiej ścieżki
  • Jedno z wymagań to promesa zatrudnienia od podmiotu leczniczego przeznaczonego do udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom chorym na Covid-19
  • W projekcie proponuje się ponadto wprowadzenie konieczności spełniania wymogu znajomości języka polskiego

Projekt ustawy z 30 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw wprowadza także zmiany w ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Kwalifikacje uzyskane w Wielkiej Brytanii

Proponuje się wprowadzenie zmian, których celem jest zachowanie możliwości uznania kwalifikacji dla osób (zarówno obywateli Unii Europejskiej, jak i cudzoziemców), które uzyskały pełne lub częściowe kwalifikacje uprawniające do wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty na terytorium Wielkiej Brytanii przed dniem 1 stycznia 2021 r., na zasadach, które obowiązywały przed dniem 1 stycznia 2021 r.

Jednocześnie proponuje się utrzymanie zasady uznawania za równoważny z dokumentem poświadczającym tytuł specjalisty dokumentu potwierdzającego formalne kwalifikacje w zakresie specjalizacji lekarskiej lub lekarsko-dentystycznej lekarza lub lekarza dentysty będącego obywatelem państwa członkowskiego UE lub obywatelem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, jeżeli dokument ten został wydany przez właściwe władze Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej przed dniem 1 stycznia 2021 r. oraz spełnia minimalne wymogi kształcenia określone w przepisach UE i był wymieniony w stosownym wykazie.

Wzory dokumentów

Zmiany do ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty zawierają również regulacje mające na celu dostosowanie wzorów dokumentów wydawanych lekarzom i lekarzom dentystom na podstawie tej ustawy, tj.:

  1. świadectwa Lekarskiego Egzaminu Weryfikacyjnego,
  2. świadectwa Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Weryfikacyjnego,
  3. świadectwa Lekarskiego Egzaminu Końcowego
  4. świadectwa Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego

do przepisów ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych.

Weryfikacja prawa pobytu lekarza cudzoziemca na terytorium RP

Proponuje się również zmiany w art. 7 ust. 1 i 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, polegające na rezygnacji z weryfikacji przez okręgowe rady lekarskie wymogu posiadania prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez cudzoziemca (niebędącego obywatelem państwa członkowskiego UE) ubiegającego się o prawo wykonywania zawodu lekarza lub prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty.

Regulacja ta ma celu odciążenie ORL od zadań, do których uprawnione są wyspecjalizowane służby (Straż Graniczna, Policja, Służba Celna), a także uprościć i przyspieszyć procedury związane z rozpoczęciem przez cudzoziemców spoza UE pracy w zawodzie lekarza i lekarza dentysty na terytorium RP.

Zmiany polegają też na wprowadzeniu minimalnego okresu, na jaki okręgowe rady lekarskie będą przyznawać prawo wykonywania zawodu lekarza albo prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty cudzoziemcowi spoza Unii Europejskiej, ubiegającemu się o odbywanie stażu podyplomowego lub szkolenia specjalizacyjnego.

Szybka ścieżka w pandemii. Będą dodatkowe wymagania

Ponadto, w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty w art. 7 ust. 9 ustawy proponuje się wprowadzenie dodatkowych wymogów dla osób, które uzyskały kwalifikacje lekarza lub lekarza dentysty poza terytorium państw członkowskich UE i które chcą uzyskać zgodę na wykonywanie zawodu lekarza lub lekarza dentysty na uproszczonych zasadach w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Zgodnie z założeniami zgoda ta miała być wydawana wyłącznie lekarzom, którzy będą wspierać system ochrony zdrowia w walce z epidemią, dlatego proponuje się, aby osoby, które chcą skorzystać z ułatwień, posiadały również promesę zatrudnienia od podmiotu leczniczego przeznaczonego do udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom chorym na Covid-19.

Nie będzie możliwe wydanie zgody w przypadku, kiedy w podmiotach przeznaczonych do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom chorym na Covid-19 nie będzie zapotrzebowania na lekarzy.

Jednocześnie należy wskazać, że lekarze i lekarze dentyści, którzy uzyskali kwalifikacje poza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, nadal będą mogli ubiegać się o uzyskanie zgody na wykonywanie zawodu w trybie uproszczonym - czytamy w uzasadnieniu.

Ponadto, w celu zapewnienia lepszej opieki pacjentom chorym na Covid-19 w projekcie proponuje się wprowadzenie konieczności spełniania wymogu znajomości języka polskiego również wobec tych osób.

Dyżury medyczne objęte programem specjalizacji. Kto nie musi ich odbywać?

Jak czytamy, w związku z niejednoznacznym brzmieniem art. 16i ust. 1d. i 1e ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty konieczne okazało się wprowadzenie bardziej precyzyjnego brzmienia tych przepisów.

Ma z niego wynikać wprost, że osoby:

  1. korzystające z uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem (o których mowa w art. 178 ustawy kodeks pracy)
  2. lub z uprawnień związanych ze stanem zdrowia wynikających z ustalonej orzeczeniem lekarskim czasowej niemożliwości wykonywania niektórych czynności zawodowych,

nie muszą odbywać dyżurów medycznych objętych programem specjalizacji.

Ich szkolenie specjalizacyjne nie zostanie przedłużone z tego powodu, jeżeli korzystanie z tych uprawnień nie będzie trwało dłużej niż 1/2 czasu trwania szkolenia specjalizacyjnego określonego w programie specjalizacji, albo 24 miesiące czasu trwania szkolenia specjalizacyjnego, w przypadku specjalizacji, których czas trwania zgodnie z programem specjalizacji przekracza 48 miesięcy.

Składki na państwowe fundusze celowe

W art. 4 projektu proponuje się zmianę art. 16j ust. 2 pkt 4 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Ma ona na celu jego dostosowanie do obowiązujących przepisów w zakresie odprowadzanych składek na państwowe fundusze celowe.

Jak czytamy, od wielu lat podmioty zatrudniające lekarzy i lekarzy dentystów odbywających szkolenie specjalizacyjne w ramach rezydentury odprowadzały składkę na Fundusz Pracy, która po wejściu w życie ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787), zgodnie z art. 5 ust. 2 tej ustawy, jest obliczana łącznie ze składkami na ten Fundusz w wysokości sumy stóp procentowych tych składek i wykazywana w deklaracji rozliczeniowej w łącznej kwocie.

Obecnie składka na Fundusz Pracy wynosi 1%, a na Fundusz Solidarnościowy 1,45%, czyli w praktyce łączna wysokość składki na oba Fundusze nie zmieniła się i wynosi 2,45%. Zatem dokonywanie tych wpłat nie spowodowało dla ministra zdrowia dodatkowych kosztów, niż te przewidywane w umowach cywilnoprawnych zawartych z podmiotami szkolącymi rezydentów, które do dnia 31 grudnia 2020 r. były podstawą przekazywania środków niezbędnych do prowadzenia szkolenia.

Ponieważ od 1 stycznia 2021 r. umowy te przestały obowiązywać i obecnie finansowanie rezydentur odbywa się za pomocą dedykowanego systemu informatycznego, a katalog kosztów refundowanych został zdefiniowany w art. 16j ust. 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, jest konieczne jego doprecyzowanie, poprzez ujęcie w tym katalogu również Funduszu Solidarnościowego.

Komisja bioetyczna

W projekcie ustawy proponuje się również wprowadzenie zmiany w art. 29 ust. 4 pkt 3 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, która umożliwi powoływanie komisji bioetyczej do spraw z zakresu eksperymentów medycznych we wszystkich instytutach badawczych, które uczestniczą w systemie ochrony zdrowia.

Obowiązujący przepis zawęża katalog instytutów badawczych jedynie do nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, z pominięciem instytutów badawczych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, które również funkcjonują w systemie ochrony zdrowia.

 

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum