Kryzys kadrowy w służbie krwi. Ministerstwo Zdrowia obniżyło wymogi dla nowych pracowników

Autor: oprac. JKB • Źródło: RCL, Rynek Zdrowia15 listopada 2022 06:30

Ministerstwo Zdrowia obniżyło wymogi stawiane pracownikom w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi. Zmiany są odpowiedzią na znaczne problemy kadrowe w placówkach. Dotyczą m.in. lekarzy, pielęgniarek, diagnostów laboratoryjnych, ale również ratowników medycznych i farmaceutów. Rozporządzenie w tej sprawie skierowano do ogłoszenia.

Kryzys kadrowy w służbie krwi. Ministerstwo Zdrowia obniżyło wymogi dla nowych pracowników
Zmieniono wymagania dla pracowników służby krwi. Fot. AdobeStock
 • W skierowanym do ogłoszenia rozporządzeniu uwzględniono wytyczne Krajowej Rady ds. Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, będącej organem doradczym i opiniodawczym ministra zdrowia
 • W dokumencie dokonano weryfikacji stażu pracy i kwalifikacji wymaganych od osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi w szczególności na stanowiskach kierowniczych
 • Celem zmian jest umożliwienie centrom krwiodawstwa i krwiolecznictwa zatrudnianie osób o innych specjalizacjach
 • Zmiany są odpowiedzią na znaczne problemy kadrowe w placówkach krwiodawstwa. Dotyczą m.in. lekarzy, pielęgniarek, diagnostów laboratoryjnych, ale również ratowników medycznych i farmaceutów

Kryzys kadrowy w służbie krwi. Ministerstwo Zdrowia obniżyło wymogi dla pracowników

Do ogłoszenia trafiło rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia kwalifikacji oraz stażu pracy wymaganych od osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi oraz wykazu stanowisk w poszczególnych działach i pracowniach tych jednostek.

Jak czytamy w uzasadnieniu, minister zdrowia został zobowiązany przez ustawodawcę do określenia kwalifikacji oraz stażu pracy wymaganego od osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi przy pobieraniu, badaniu i preparatyce oraz wydawaniu krwi lub jej składników.

W rozporządzeniu zmieniającym uwzględniono wytyczne Krajowej Rady ds. Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa dotyczące uporządkowania struktury stanowisk w centrach krwiodawstwa i krwiolecznictwa.

- Dotychczasowe brzmienie było nieczytelne i budziło wątpliwości interpretacyjne m.in. dotyczące wymagań dla kierownika oddziału terenowego, ponieważ stanowisko to nie było wprost wymienione w rozporządzeniu – czytamy.

Ponadto poddano weryfikacji staż pracy i kwalifikacje wymagane od osób zatrudnionych w służbie krwi w szczególności na stanowiskach kierowniczych, co z kolei jest podyktowane zachodzącymi zmianami na rynku pracy.

- Centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa coraz częściej sygnalizują problemy z pozyskaniem odpowiednio wykwalifikowanych lekarzy i pielęgniarek. Uwzględniono ponadto problem z pozyskiwaniem diagnostów laboratoryjnych ze specjalizacją. Aktualnie występują duże trudności z uzyskaniem specjalizacji, ze względu na małą liczbę uczelni wyższych prowadzących szkolenia specjalizacyjne – podano w uzasadnieniu.

Nowe wymogi dla pracowników służby krwi. Najważniejsze zmiany

Ze względu na wskazane powyżej problemy, w rozporządzeniu zmieniającym uwzględniono liczne zmiany:

 1. w dziale dawców oraz dziale pobierania kierownikiem może zostać lekarz lub pielęgniarka albo położna posiadająca specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa, jednocześnie odstąpiono od wymogu posiadania specjalizacji zgodnej z profilem tych działów, a także skrócono wymagany staż pracy w danym dziale do 2 miesięcy;
 2. w dziale ekspedycji skrócono wymagany czas stażu pracy dla lekarzy, niezbędny do objęcia stanowiska kierowniczego. Ponadto doprecyzowano, iż tytuł specjalisty zgodny z profilem działu oznacza posiadanie specjalizacji z dziedziny transfuzjologii klinicznej, hematologii, anestezjologii i intensywnej terapii, chirurgii oraz medycyny ratunkowej (dotyczy lekarzy), natomiast w przypadku diagnostów laboratoryjnych – specjalizacji z laboratoryjnej transfuzjologii medycznej;
 3. z uwagi na fakt, iż w strukturach organizacyjnych centrów krwiodawstwa
  i krwiolecznictwa występuje wyodrębniony dział laboratoryjny, który pełni funkcje medycznego laboratorium diagnostycznego, wydzielono ten dział;
 4. w dziale laboratoryjnym oraz działach lub pracowniach analiz lekarskich, a także działach lub pracowniach czynników zakaźnych kierownikami tych jednostek mogą być diagności laboratoryjni lub lekarze ze specjalizacją przydatną do wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej, bez wskazywania, iż specjalizacja ta musi być zgodna z profilem działu. Ponadto skrócono wymagany staż pracy w tych działach i pracowniach;
 5. w dziale lub pracowni immunologii transfuzjologicznej utrzymano wymagany staż pracy dla kierownika, jednocześnie doprecyzowując, iż diagności laboratoryjni muszą posiadać specjalizację z laboratoryjnej transfuzjologii medycznej, a lekarze specjalizację w dziedzinie transfuzjologii klinicznej;
 6. w dziale preparatyki dopuszczono możliwość zatrudniania na stanowisku kierownika mikrobiologów, biologów i biotechnologów oraz dokonano korekty wymaganego stażu pracy na tych stanowiskach;
 7. w dziale zapewnienia jakości dopuszczono możliwość zatrudniania na stanowisku kierownika farmaceutów oraz określono wymagany staż pracy na tym stanowisku;
 8. z uwagi na sygnalizowane trudności w pozyskaniu lekarzy na stanowiskach kierowników oddziałów terenowych, Krajowa Rada ds. Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zarekomendowała możliwość pełnienia tej funkcji przez osoby posiadające wykształcenie wyższe z zakresu nauk przyrodniczych, medycznych, farmaceutycznych i nauk o zdrowiu, przy czym w praktyce oddziały terenowe są merytorycznie nadzorowane przez lekarzy z działu pobierania lub działu dawców lub też przez kierownika jednostki posiadającego specjalizację w dziedzinie transfuzjologii klinicznej;
 9.  w związku z faktem, iż struktura organizacyjna w poszczególnych jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi jest zróżnicowana, w projekcie ujęto możliwość powoływania kierownika działów, które nie zostały wymienione w załączniku nr 1 do zmienianego rozporządzenia oraz określono wymagane kwalifikacje i staż dla takich kierowników;
 10. na stanowisku asystenta albo asystenta diagnostyki laboratoryjnej umożliwiono zatrudnienie osób będących ratownikami medycznymi.

- Celem zaproponowanych zmian jest umożliwienie centrom krwiodawstwa i krwiolecznictwa zatrudnianie na stanowiskach kierowniczych, w poszczególnych działach i pracowniach osób o innych specjalizacjach, niż dotychczas wymagane, a które jednocześnie dają gwarancję, iż bezpieczeństwo dawców, jaki i pacjentów będzie zapewnione – czytamy.

W rozporządzeniu przewidziano regulację przejściową, która umożliwia osobom zatrudnionym w centrach krwiodawstwa i krwiolecznictwa w dniu wejścia w życie rozporządzenia, które nie spełniają wymagań określonych nowymi przepisami, uzupełnienie posiadanego wykształcenia w okresie 7 lat od dnia jego wejścia w życie.
Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum