Jest projekt ustawy o zawodzie ratownika oraz samorządzie ratowników medycznych

Autor: JPP • Źródło: Rynek Zdrowia, RCL15 grudnia 2021 08:27

W Rządowym Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych. Dokument określa obowiązki i prawa ratowników, a także kompetencje i organy samorządu zawodowego.

Projekt ustawy o zawodzie ratownika oraz samorządzie ratowników medycznych ukazał się w RCL Fot. PTWP
 • W Rządowym Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników. Dokumenty przekazano 14 grudnia do uzgodnienia
 • O usankcjonowanie prawne zawodu ratownika oraz powołanie samorządu apelowali ratownicy. Były to również, obok podwyżek, jeden z najważniejszych postulatów w trakcie protestów, które w mijającym roku przetoczyły się przez Polskę
 • W projekcie ustawy zapisano prawa i obowiązki ratowników, ale również zasady dotyczące kształcenia, a także kompetencje i zadania samorządu

Projekt ustawy o zawodzie ratownika oraz samorządzie ratowników medycznych

- Projekt ustawy o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych ma na celu wprowadzenie do systemu prawnego przepisów regulujących w sposób kompleksowy wykonywanie zawodu ratownika medycznego oraz utworzenie ram prawnych dla działania samorządu ratowników medycznych oraz zasad odpowiedzialności zawodowej ratowników medycznych – czytamy w uzasadnieniu.

Jak wskazują autorzy projektu "specyfika zawodu ratownika medycznego i jego społeczny wymiar bezsprzecznie stanowią o zasadności objęcia osób wykonujących ten zawód instytucją samorządu zawodowego".

Z kolei powołanie samorządu ma być wzmocnieniem ochrony interesu publicznego, gdyż będzie on sprawował pieczę nad "należytym wykonywaniem zawodu zaufania publicznego".

- Realizowanie tego zadania przez samorząd przyczyni się do zapewnienia stanu, w którym czynności zawodowe ratowników medycznych będą realizowane na odpowiednim poziomie wynikającym z wiedzy i umiejętności ratowników (deontologii zawodowej), z zachowaniem odpowiedniej jakości, poszanowaniem praw pacjenta oraz norm etyki zawodowej – czytamy w dokumencie.

Co zakłada projekt ustawy o zawodzie ratownika?

Projektowane regulacje zakładają, że zawód ratownika medycznego może wykonywać osoba, która:

 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 • posiada stan zdrowia pozwalający na wykonywanie tego zawodu;
 • posiada znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania zawodu ratownika medycznego (obowiązek nie będzie dotyczył osób, które ukończyły naukę w języku polskim)
 • posiada prawo wykonywania zawodu.
 • spełnia następujące wymagania:

a) rozpoczęła przed dniem 1 października 2019 r. studia wyższe na kierunku (specjalności) ratownictwo medyczne i uzyskała tytuł zawodowy licencjata lub magistra na tym kierunku (specjalności) lub

b) rozpoczęła po dniu 30 września 2019 r. studia wyższe na kierunku ratownictwo medyczne, zgodnie ze standardami kształcenia, o których mowa w art. 68 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.), i uzyskała tytuł zawodowy licencjata lub,

c) rozpoczęła przed dniem 1 marca 2013 r. naukę w publicznej szkole policealnej lub niepublicznej szkole policealnej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego ratownik medyczny albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie ratownik medyczny, lub

d) posiada dyplom wydany w państwie innym niż państwo członkowskie uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za równoważny z dyplomem uzyskiwanym w Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzającym tytuł zawodowy ratownik medyczny i uzyskała prawo pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z odrębnymi przepisami, lub

e) posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu ratownika medycznego nabyte w państwie członkowskim uznane w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1646);

- Prawo wykonywania zawodu ratownika medycznego przyznawać będzie Krajowa Rada Ratowników Medycznych na wniosek, przy czym odmowa przyznania prawa wykonywania zawodu będzie mogła nastąpić wyłącznie w razie stwierdzenia niespełnienia wymogów, o których mowa w art. 2 projektowanej ustawy (omówionych powyżej) – wskazuje ustawodawca.

Ratownik medyczny utraci prawo wykonywania zawodu w przypadku:

 • ubezwłasnowolnienia całkowitego albo częściowego;
 • prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.

Prawo wykonywania zawodu ratownika medycznego wygaśnie w przypadku:

 • upłynięcia 5 lat od dnia wydania zgody, o której mowa w art. 2 ust. 3;
 • śmierci ratownika medycznego;
 • zrzeczenia się prawa wykonywania zawodu przez ratownika medycznego.

 Prawa i obowiązki ratowników medycznych

W projektowanej regulacji określa się również prawa i obowiązki ratowników medycznych:

 1. prawo wglądu do dokumentacji medycznej oraz do uzyskania od lekarza, felczera, pielęgniarki, położnej informacji o stanie zdrowia pacjenta, rozpoznaniu, proponowanych metodach diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych, zapobiegawczych i dających się przewidzieć następstwach podejmowanych działań, w zakresie niezbędnym do udzielanych przez siebie świadczeń zdrowotnych;
 2. prawo, po dokonaniu oceny stanu pacjenta, nie podejmowania lub odstąpienia od medycznych czynności ratunkowych albo udzielania świadczeń zdrowotnych, jeżeli nie spowoduje to niebezpieczeństwa utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia;
 3. obowiązek wykonywania zleceń z dokumentacji medycznej;
 4. obowiązek dokumentowania świadczeń zdrowotnych w karcie indywidualnej ratownika medycznego;
 5. obowiązek informowania pacjenta o jego prawach zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 849);
 6. obowiązek udzielania pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu albo osobie wskazanej przez pacjenta informacji o stanie zdrowia pacjenta, w zakresie związanym z podejmowaniem medycznych czynności ratunkowych w podstawowym zespole ratownictwa medycznego;
 7. obowiązek zgłoszenia Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub podmiotowi odpowiedzialnemu za wprowadzenie produktu leczniczego do obrotu działania niepożądanego produktu leczniczego zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1977);
 8. obowiązek zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu;
 9. obowiązek ustawicznego rozwoju zawodowego realizowany przez uczestnictwo w kursach doskonalących jak również samokształcenie i dokumentowany w karcie doskonalenia zawodowego.

Nauka na studiach magisterskich oraz chirurgiczna asysta lekarza

Nowym rozwiązaniem - na które zwracają uwagę autorzy projektu -  jest możliwość kształcenia ratowników medycznych na studiach drugiego stopnia co pozwala na uzyskanie tytułu zawodowego magistra. Natomiast kształcenie podyplomowe zostało uaktualnione i doprecyzowane. 

- Ponadto projekt ustawy zakłada umożliwienie przystąpienia do szkolenia specjalizacyjnego ratownikowi medycznemu oraz pielęgniarce, którzy posiadają co najmniej tytuł zawodowy licencjata oraz posiadają co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w wykonywaniu czynności zawodowych, przystąpienie do szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie „chirurgiczna asysta lekarza” pod warunkiem wystawienia przez podmiot leczniczy zaświadczenia potwierdzającego zapotrzebowanie w tym podmiocie na osoby posiadające tą specjalizację - czytamy w dokumencie.

Projekt zakłada również m.in. wprowadzenie urlopu szkoleniowego dla ratowników "w wymiarze do 6 dni roboczych rocznie, płatnego według zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy. Urlop taki w znacznym stopniu przyczyni się do możliwości prawidłowej realizacji obowiązku doskonalenia zawodowego".

22,5 tys. ratowników medycznych będzie miało swój samorząd

Jak wyliczają autorzy projektu obecnie w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne zawód ratownika medycznego wykonuje 22 481 osób (liczba ta obejmuje ratowników zatrudnionych w ramach umów w rodzaju leczenie szpitalne, udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umów w rodzaju ratownictwo medyczne oraz wykonujących zawód w zespole ratownictwa medycznego u podwykonawcy).

- Powyższa liczba stanowi liczbę etatów lub równoważników etatów. Ratownicy medyczni w większość są zatrudnieni w jednostkach systemu PRM w szpitalnych oddziałach ratunkowych oraz zespołach ratownictwa medycznego - czytamy. 

Ratownicy zostaną zrzeszeni w samorządzie, do którego przynależność będzie obowiązkowa. 

- Będzie działał na podobnych zasadach jak wszystkie inne samorządy zawodów medycznych działające w Rzeczypospolitej Polskiej. Jednostką organizacyjną samorządu, posiadającą osobowość prawną, będzie Krajowa Izba Ratowników Medycznych, z siedzibą w Warszawie - czytamy w projekcie.

Samorząd ratowników medycznych. Zadania i skład

Do zadań samorządu należeć będzie w szczególności:

 • sprawowanie pieczy nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu ratownika medycznego;
 • ustanawianie zasad etyki zawodowej oraz dbanie o ich przestrzeganie;
 • przyznawanie prawa wykonywania zawodu oraz uznawanie kwalifikacji ratowników medycznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1646);
 • wydawanie zaświadczeń potwierdzających kwalifikacje zawodowe na podstawie art. 9 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej;
 • zawieszanie i pozbawianie prawa wykonywania zawodu oraz ograniczanie zakresu czynności w wykonywaniu zawodu;
 • prowadzenie postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej ratowników medycznych;
 • prowadzenie postępowania w przedmiocie niezdolności do wykonywania zawodu ratownika medycznego;
 • reprezentowanie ratowników medycznych oraz ochrona ich interesów zawodowych;
 • działanie na rzecz stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez ratowników medycznych;
 • udział w ustalaniu oraz aktualizacji standardów i wytycznych w ratownictwie medycznym;
 • edukacja zdrowotna i promocja zdrowia;
 • prowadzenie rejestru ratowników medycznych oraz rejestru ratowników medycznych tymczasowo i okazjonalnie wykonujących zawód;
 • nadzór nad doskonaleniem zawodowym ratowników medycznych;
 • współpracę z samorządami zawodów medycznych i innymi organizacjami reprezentującymi zawody medyczne w kraju i za granicą oraz organami państw członkowskich w zakresie spraw określonych w ustawie;
 • wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach.

Organami samorządu (powoływanymi na 4-letnią kadencję) będą:

 1. Krajowy Zjazd Ratowników Medycznych;
 2. Krajowa Rada;
 3. Komisja Rewizyjna;
 4. Sąd Dyscyplinarny;
 5. Wyższy Sąd Dyscyplinarny;
 6. Rzecznik Dyscyplinarny.

DO POBRANIA

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum