DPS-y jako podmioty lecznicze. Projekt ustawy do 8 sierpnia w konsultacjach publicznych

Autor: oprac. ML • Źródło: Rynek Zdrowia11 lipca 2022 15:00

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wraz z resortem zdrowia przygotowały projekt ustawy dotyczący możliwości świadczenia w Domu Pomocy Społecznej ambulatoryjnej opieki medycznej przez zatrudnioną w nim kadrę medyczną. Propozycje zmian trafiły dziś, 7 lipca, do konsultacji publicznych.

DPS-y jako podmioty lecznicze. Projekt ustawy do 8 sierpnia w konsultacjach publicznych
DPS-y będą mogły stać się podmiotami leczniczymi. Jako to koszt? Fot. Shutterstock
  • 11 lipca ukazał się  projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o działalności leczniczej. Konsultacje potrwają miesiąc
  • Dzięki proponowanemu rozwiązaniu Dom Pomocy Społecznej będzie mógł bezpośrednio zapewnić opiekę zdrowotną swoim mieszkańcom
  • Nowe przepisy mają na celu pełniejsze zintegrowanie funkcji pomocy społecznej z funkcjami opieki zdrowotnej
  • Na dzień 31 grudnia 2021 r. w DPS prowadzonych bezpośrednio przez jednostki samorządu terytorialnego oraz na ich zlecenie, zatrudnione  były łącznie 4882 pielęgniarki
  • Po rejestracji DPS jako podmiotu leczniczego zatrudnione w nim pielęgniarki nie będą mogły zarabiać mniej, niz ich koleżanki pracujące w publicznej słuzbie zdrowia. Tak nie stety jest obecnie w wielu przypadkach

Jest projekt zmian w ustawie. DPS-y z działalnością leczniczą

Ukazał się projekt zmian w przepisach dotyczących prowadzenia działalności leczniczej w Domach Pomocy Społecznej. Co zakłada?

Po wprowadzeniu proponowanych przez MRiPS zmian DPS będzie mógł wystąpić do wojewody, jako organu prowadzącego rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą z wnioskiem o wpis do ww. rejestru.

Po spełnieniu warunków wykonywania działalności leczniczej (dysponowanie odpowiednimi pomieszczeniami i urządzeniami; zatrudnianie osób wykonujących zawód medyczny, np. pielęgniarek; stosowania wyrobów medycznych zgodnych z ustawą z; zawarciu umowy ubezpieczenia OC) DPS zostanie wpisany do ww. rejestru i będzie mógł podjąć działalność leczniczą.

W art. 1 projektowanej projektodawca (podmiotem odpowiedzialnym jest MRiPS) zaproponował dodanie w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej nowej regulacji, zgodnie z którą DPS będzie mógł wykonywać działalność leczniczą na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Wskazał również, że do średniomiesięcznego kosztu utrzymania w domu pomocy społecznej nie będą wliczane koszty utworzenia podmiotu leczniczego oraz wykonywania działalności leczniczej przez dom pomocy społecznej.

DPS będzie zawierał umowy z NFZ

Projektowane przepisy przewidują, że DPS będący podmiotem leczniczym będzie udzielał ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych (art. 2 projektu ustawy).

Świadczenia te byłyby wykonywane w ambulatorium będącym zakładem leczniczym DPS.  Po wprowadzeniu omawianych zmian DPS będzie mógł być świadczeniodawcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.), zawierać umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, na podstawie których będzie udzielał świadczeń opieki zdrowotnej dla swoich mieszkańców.

Status pielęgniarek w DPS-ach z zakładami leczniczymi

Ponadto projektowane przepisy „pośrednio” (DPS jako podmiot leczniczy) uregulują status prawny pielęgniarek zatrudnionych obecnie w DPS.
W myśl  ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej za wykonywanie zawodu pielęgniarki uważa się również zatrudnienie w domach pomocy społecznej określonych w przepisach o pomocy społecznej, z uwzględnieniem uprawnień zawodowych pielęgniarki określonych w ustawie.

Natomiast zgodnie z ustawą o działalności leczniczej osoba wykonująca zawód medyczny (w tym pielęgniarka) to osoba uprawniona na podstawie odrębnych przepisów do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz osoba legitymująca się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny. P

Obecnie pielęgniarki zatrudnione w domach pomocy społecznej udzielają świadczeń zdrowotnych, choć placówki te nie są podmiotami leczniczymi.
Projektowana regulacja, umożliwiająca domom pomocy społecznej funkcjonowanie jako podmioty lecznicze, po uprzednim wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, "wyeliminuje przedstawioną wyżej niespójność przepisów omawianych ustaw oraz umożliwi traktowanie (w różnych aspektach, w tym płacowych) traktowanie pielęgniarek zatrudnionych w DPS, jako osób wykonujących zawód medyczny, które udzielają świadczeń zdrowotnych w podmiotach leczniczych" - czytamy w ocenie skutków regulacji.

Projekt został przekazany do zaopiniowania związkom zawodowym oraz związkom pracodawców i przekazany Radzie Dialogu Społecznego.

Wydatki w całości z Narodowego Funduszu Zdrowia

Jak wskazuje uzasadnienie projektu, wejście w życie ustawy nie będzie generować skutków finansowych dla budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Całość wydatków będzie pochodzić z planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia.

- Wejście w życie projektowanej ustawy spowoduje konieczność ogłoszenia postępowań i zakontraktowania w DPS. Całość wydatków będzie pochodzić z planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia - czytamy w Ocenie Skutków Regulacji. Jaka to skala?

Z dostępnych danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wynika, że na dzień 31 grudnia 2021 r. w DPS prowadzonych bezpośrednio przez jednostki samorządu terytorialnego oraz na ich zlecenie, zatrudnione były łącznie 4.882 pielęgniarki, z tego: nieetatowe 505, etatowe 4.377 – w przeliczeniu na pełne etaty 3.939,86. Z kolei, liczba mieszkańców tych DPS, sklasyfikowanych w skali Barthel na 40 pkt - to wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. 25.540 osób. Dodatkowo w 2021 r. funkcjonowało 75 DPS prowadzonych nie na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego (działających na podstawie zezwolenia wojewody na prowadzenie domu i znajdujących się w rejestrze wojewody). 

NFZ już ponosi koszty

NFZ ponosi już koszty związane z opieką długoterminową domową, której świadczenia udzielane są świadczeniobiorcom zarówno w niektórych domach pomocy społecznej, jak i mieszkającym poza zorganizowanymi formami pobytu.

- Umowy w ramach nowych postępowań będą dodatkowo zakontraktowanymi świadczeniami, adresowanymi do nowej grupy pacjentów - wyjaśnia projektodawca.
W OSR wskazuje też, że pełen poziom wydatków sięgnie 450 mln zł w trzy lata po wejściu w życie ustawy - w pier3wszym roku 100 mln zł, a w drugim 250 mln zł.
Stopniowe dochodzenie do maksymalnego poziomu wydatków (450 mln zł) związane jest z koniecznością rejestracji podmiotów medycznych przez poszczególne DPS-y, jak i procesem kontraktowania – Oddziały Wojewódzkie mogą ogłaszać postępowania wyłącznie w przypadku zabezpieczenia środków w planie finansowym, co w świetle planowanych zmian w finansowaniu może być procesem rozłożonym w czasie.

Projekt ustawowych zmian w załączeniu. Vacatio legis dla ustawy ustalono na 14 dni. Z uwagi na fakt, że w chwili obecnej DPS nie wykonują działalności leczniczej polegającej na udzielaniu swoim mieszkańcom ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, nie jest konieczne zamieszczenie w projekcie ustawy regulacji przejściowych. 

 

DO POBRANIA

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum