"Chcemy lekarzy, nie misjonarzy" - pikieta feministek przed Sejmem

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 13 czerwca 2014 18:20

"Opie­ki me­dycz­nej, nie wa­ty­kań­skiej" - pod tym ha­słem pro­te­sto­wa­ło przed Sej­mem kil­ka­dzie­siąt osób, głów­nie ze śro­do­wisk fe­mi­ni­stycz­nych. W pe­ty­cji do mi­ni­stra zdro­wia do­ma­ga­li się za­gwa­ran­to­wa­nia prawa do świad­czeń me­dycz­nych, także do do­pusz­czal­nej pra­wem abor­cji.

We­dług or­ga­ni­za­to­rów pi­kie­ty pe­ty­cję do mi­ni­stra zdro­wia pod­pi­sa­ło już bli­sko 4 tys. osób.

Pro­te­stu­ją­cy piszą w niej m. in., że "w świe­tle nie­po­ko­ją­cych do­nie­sień o pod­pi­sy­wa­niu przez le­ka­rzy "de­kla­ra­cji wiary" oraz ostat­nich wy­da­rzeń do­ty­czących utrud­nia­nia ko­bie­tom w Pol­sce do­stę­pu do zgod­nych z pra­wem świad­czeń me­dycz­nych, w tym do le­gal­ne­go prze­ry­wa­nia ciąży, coraz bar­dziej istot­na staje się kwe­stia re­al­ne­go za­pew­nie­nia przez pań­stwo pol­skie swo­bod­ne­go do­stę­pu oby­wa­te­lek do wszyst­kich zgod­nych z pra­wem świad­czeń me­dycz­nych".

Obec­na na pi­kie­cie wi­ce­mar­sza­łek Sejmu Wanda No­wic­ka po­in­for­mo­wa­ła o wy­sto­so­wa­niu listu do pre­mie­ra Do­nal­da Tuska z trze­ma po­stu­la­ta­mi.

- Po pierw­sze - le­karz, który od­wo­łu­je się do klau­zu­li su­mie­nia bądź de­kla­ra­cji wiary i uważa je za waż­niej­sze niż me­dy­cy­na i nauka, nie może peł­nić żad­nych funk­cji w sys­te­mie ochro­ny zdro­wia - po­wie­dzia­ła.

Drugi z po­stu­la­tów mówi o tym, że sze­re­go­wy le­karz, który od­ma­wia­jąc wy­ko­na­nia do­pusz­czal­nej pra­wem abor­cji, od­wo­łu­je się do klau­zu­li su­mie­nia i nie od­sy­ła ko­bie­ty tam, gdzie może ona wy­eg­ze­kwo­wać swoje prawo, ma po­nieść "sank­cje dys­cy­pli­nar­ne". Trze­ci do­ty­czy NFZ, by pod­pi­su­jąc kon­trak­ty ze szpi­ta­la­mi wpro­wa­dził zapis, że szpi­tal bę­dzie wy­ko­ny­wał świad­cze­nia gi­ne­ko­lo­gicz­ne i po­łoż­ni­cze w peł­nym za­kre­sie.

Zgro­ma­dze­ni mieli ze sobą trans­pa­ren­ty: "Le­ka­rzu na­wra­caj się sam, su­mie­nie zo­staw w za­kry­stii", "Cha­zan do Wa­ty­ka­nu", "Wię­cej fa­chow­ców, mniej fa­na­ty­ków", "Ko­bie­ta to nie in­ku­ba­tor". Skan­do­wa­no: "Chce­my le­ka­rzy, nie mi­sjo­na­rzy" oraz "Zwol­nić par­la­ment".

Z kolei od godz. 17 przed szpi­ta­lem Św. Ro­dzi­ny trwa pi­kie­ta po­par­cia dla prof. Cha­za­na.

Dys­ku­sja na temat klau­zu­li su­mie­nia toczy się m. in. w związ­ku ze spra­wą prof. Bog­da­na Cha­za­na, dy­rek­to­ra miej­skie­go Szpi­ta­la św. Ro­dzi­ny w War­sza­wie, który po­wo­łu­jąc się na kon­flikt su­mie­nia, od­mó­wił wy­ko­na­nia abor­cji u ko­bie­ty w 25. ty­go­dniu ciąży, która miała dia­gno­zę, że dziec­ko z po­wo­du licz­nych wad głowy, twa­rzy i mózgu, umrze zaraz po na­ro­dze­niu.
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum