Bezpłatne szczepienia na grypę. Rozporządzenie ministra zdrowia wejdzie w życie 1 września

Autor: JPP • Źródło: Rynek Zdrowia/Dziennik Ustaw28 sierpnia 2021 07:36

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie metody zapobiegania grypie sezonowej w sezonie 2021/2022. W dokumencie określono, kto otrzyma bezpłatne szczepienia na grypę.

Mobilny punkt szczepień w liceum w Warszawie Fot. PAP/Paweł Supernak
 • W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia o zapobieganiu grypie w sezonie 2021/2022
 • Określono w nim, kto skorzysta z bezpłatnych szczepionek. W sumie na liście jest 13 grup osób
 • Rozporządzenie ministra zdrowia wejdzie w życie 1 września tego roku

Bezpłatne szczepienia na grypę. W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie ministra zdrowia

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie metody zapobiegania grypie sezonowej w sezonie 2021/2022. W dokumencie zawarto wykaz osób, które otrzymają bezpłatne szczepienia na grypę.

Jak czytamy w rozporządzeniu szczepieniami przeciw grypie zostaną objęci m.in. medycy, farmaceuci, diagności, nauczyciele akademiccy oraz pacjenci  zakładu opiekuńczo-leczniczego, zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego, hospicjum stacjonarnego lub domowego i oddziału medycyny paliatywnej. Poza tym również mundurowi czy pracownicy przedszkoli.

Szczepienia przeciw grypie. Dla kogo bezpłatne? Według rozporządzenia MZ szczepienia obejmą:

 • osoby zatrudnione w podmiocie wykonującym działalność leczniczą oraz osoby udzielające świadczeń zdrowotnych
  w tym podmiocie;
 • osoby zatrudnione oraz osoby realizujące usługi farmaceutyczne, zadania zawodowe lub czynności fachowe w aptece
  ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym;
 • osoby uprawnione do wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej w laboratorium;
 • nauczycieli akademickich i inne osoby prowadzące w uczelni zajęcia ze studentami lub z doktorantami, zgodnie
  z programem odpowiednio studiów albo kształcenia, oraz inne osoby zatrudnione w uczelni;
 • studentów i doktorantów uczestniczących, zgodnie z programem odpowiednio studiów albo kształcenia, w zajęciach
  z udziałem pacjentów;
 • osoby zatrudnione w organach Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej wykonujące czynności kontrolne lub inspekcyjne zgodnie z właściwością wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego i Głównego Inspektora Farmaceutycznego;
 • osoby zatrudnione lub wykonujące obowiązki w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5
  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369 oraz z 2021 r. poz. 794
  i 803) lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom
  w podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 i art. 69 ust. 1 tej ustawy;
 • pacjentów:
  a) zakładu opiekuńczo-leczniczego,
  b) zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego,
  c) hospicjum stacjonarnego lub domowego,
  d) oddziału medycyny paliatywnej;
 • osoby przebywające w domu pomocy społecznej, o którym mowa w art. 56 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 i art. 69 ust. 1 tej ustawy;
 • osoby pracujące w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce działającej w systemie oświaty, przedszkolu lub szkole funkcjonującej w systemie oświaty innego państwa znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, placówce wsparcia dziennego, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3;
 • funkcjonariuszy albo żołnierzy: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, straży ochrony kolei, straży gminnej (miejskiej) oraz członków ochotniczych straży pożarnych, ratowników górskich i wodnych wykonujących działania ratownicze;
 • Rzeczników Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego;
 • osoby urodzone nie później niż w 1946 r.

Szczepienia przeciw grypie będą wykonywane w gabinetach diagnostyczno-zabiegowych; punktach szczepień oraz miejscu pobytu osoby podlegającej szczepieniu.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia wejdzie w życie 1 września.

Czytaj również: Środowiska medyczne apelują o darmowe szczepienia przeciw grypie

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum