Bez kolejki do lekarza: kolejne grupy z przywilejami. Zmiany też na SOR i izbach przyjęć

Autor: oprac. ML • Źródło: Rynek Zdrowia29 maja 2022 16:30

Trwają już konsultacje publiczne projektu noweli rozporządzenia Ministra Zdrowia, które m.in. wprowadza nowe grupy uprawnionych do uzyskiwania świadczeń medycznych bez kolejki. To nie jedyne zmiany.

Bez kolejki do lekarza: kolejne grupy z przywilejami. Zmiany też na SOR  i izbach przyjęć
Dawcy krwi i dawcy osocza oraz żołnierze będą uprzywilejowani. Fot. Adobestock
  • Projekt rozporządzenia nowelizuje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2019 r.
  • To przepisy w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych
  • Są zmiany w grupie posiadającej prawo do świadczeń poza kolejnością. Nie tylko

Dwie nowe grupy uprzywilejowanych

Projektowana zmiana ma na celu uwzględnienie przyznania nowym grupom osób prawa do świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością. Takie przywileje mają być nadane:
1) żołnierzom zawodowym, w przypadku korzystania ze świadczeń udzielanych w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej, oraz
przez niego nadzorowanych;
2) dawcom krwi, którzy oddali co najmniej 3 donacje krwi lub jej składników, w tym osocza po chorobie COVID-19.


Świadczeniodawcy przekazując dane o udzielonym świadczeniu są m.in. obowiązani do przekazania informacji – w formie kodu – o uprawnieniach dodatkowych, jakie przysługują świadczeniobiorcy, jeżeli skorzystał z nich przy uzyskaniu świadczenia.

Dlatego, w związku z pojawieniem się nowych grup, zmian wymaga tabela nr 13 „Kod tytułu uprawnienia dodatkowego” w części III „Prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej” załącznika nr 3 do rozporządzenia, która dla każdego uprawnienia przewiduje odrębny kod. W przypadku uprawnień przyznanych przez ustawę z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny – zostały dodane dwa odrębne wiersze wprowadzające nowe kody dla uprawnionych grup żołnierzy.

Dawcy krwi, którzy oddali co najmniej 3 donacje krwi lub jej składników, w tym osocza po chorobie COVID-19 mają być identyfikowani przez już funkcjonujący kod 47CZ, którym oznaczani są m.in. honorowi dawcy krwi – dlatego w tym przypadku projekt przewiduje zmianę opisu tego kodu.

Zmiany na SOR i izbach przyjęć

Ponadto w związku ze zgłaszanymi przez świadczeniodawców wątpliwościami dotyczącymi prawidłowego sprawozdawania świadczeń udzielonych pacjentom w szpitalnym oddziale ratunkowym oraz w izbie przyjęć, w załączniku nr 1, określającym kody jednostek statystycznych, które muszą być przyporządkowane każdemu udzielanemu świadczeniu, wprowadzono dwie odrębne, nowe jednostki statystyczne dla świadczeń
udzielanych w tych komórkach organizacyjnych.

Są to:
1) osoba leczona w szpitalnym oddziale ratunkowym albo izbie przyjęć (kod 23);
2) segregacja medyczna w szpitalnym oddziale ratunkowym (kod 24).
Nowe jednostki pozwalają uwzględnić wszystkich pacjentów, którzy trafiają do szpitalnego oddziału ratunkowego (SOR) albo izby przyjęć w celu uzyskania pomocy, nawet jeśli pobyt pacjenta kończy się na etapie segregacji medycznej.

Z uzasadnienia projektu wynika, że jeżeli pobyt pacjenta w szpitalnym oddziale ratunkowym albo izbie przyjęć wiąże się z uzyskaniem świadczenia (udzielona jest co najmniej porada), i nie jest to pobyt jedynie w celu dokonania planowego przyjęcia – to świadczenie powinno być wykazane jako „osoba leczona w szpitalnym oddziale ratunkowym albo izbie przyjęć”.

Segregacja medyczna na SOR

Dla przypadków, gdy jedyną czynnością wykonaną wobec pacjenta było dokonanie segregacji medycznej (zakończonej otrzymaniem kategorii, która pozwala na kierowanie z oddziału do miejsc udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej) wprowadzono jednostkę statystyczną „segregacja medyczna w szpitalnym oddziale
ratunkowym”.

Wprowadzając tę jednostkę uwzględniono, że:

  1. segregacja jest udzieleniem świadczenia zdrowotnego – przeprowadzana jest przez pielęgniarkę systemu, ratownika medycznego lub lekarza systemu i obejmuje wywiad medyczny i zebranie danych służących ocenie stanu zdrowia osoby i zakwalifikowaniu jej do jednej z kategorii, a w razie potrzeby dodatkowo jest dokonywany pomiar poziomu glukozy we krwi włośniczkowej i temperatury ciała oraz jest wykonywane badanie EKG;
  2. zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami wysokość ryczałtu dobowego, określanego dla SOR-ów uzależniona jest m.in. od liczby pacjentów zakwalifikowanych do poszczególnych kategorii stanu zdrowia w SOR;
  3. nieuwzględnianie takich przypadków oznaczałoby, że dane dotyczące faktycznej liczby osób zgłaszających się na SOR są niemiarodajne.
    Zmianie uległ także opis do jednostki „pobyt w oddziale szpitalnym” (kod 1), w którym dodano wyłączenie możliwości wskazania świadczeń udzielonych w izbie przyjęć albo szpitalnym oddziale ratunkowym jako pobytu w oddziale szpitalnym.

Nowe kody jednostek statystycznych dotyczące świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych pacjentom w szpitalnym oddziale ratunkowym oraz w izbie przyjęć, zgodnie  projektowanym rozporządzeniem, będą przyporządkowywane udzielonym świadczeniom od 1 sierpnia 2022 r., tak aby jednolite zasady dotyczące nadawania świadczeń odpowiednich
kodów dotyczyły pełnego miesiąca, a nie były wprowadzane w trakcie jego trwania.

Przewiduje się, że projekt rozporządzenia wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Konsultacje potrwają  trzy tygodnie.DO POBRANIA

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum