BCC/Rynek Zdrowia | 29-06-2015 16:54

BCC ocenił działania rządu w ochronie zdrowia

Business Centre Club ocenił działania rządu w II kwartale br. W skali od 0 do 5 rząd Ewy Kopacz uzyskał 3 punkty. Samą premier oceniono na 4 punkty. Za ochronę zdrowia eksperci BCC przyznali 3,5 pkt.

Fot. Archiwum RZ

Gospodarczy Gabinet Cieni BCC, który w poniedziałek (29 czerwca) dokonał oceny działań rządu w II kwartale, to think tank powstały w kwietniu 2012 r. w celu inspirowania i monitorowania prac resortów kluczowych z punktu widzenia rozwoju przedsiębiorczości. Ministrem ds. systemu ochrony zdrowia Gabinetu Cieni BCC jest Anna Janczewska-Radwan, prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych POLMED.

Jak czytamy w przysłanym nam raporcie nt. ochrony zdrowia, cztery miesiące, jakie pozostały do końca kadencji rządu to mało i dużo. ”Wierzymy, że dla Pana Profesora będzie to wystarczający czas, by doprowadzić do uchwalenia ustawy o zdrowiu publicznym, oraz przedstawić propozycje nowelizacji pakietu onkologicznego i kolejkowego” - uważają eksperci Business Centre Club.

Wśród działań, które zasługują na aprobatę, BCC wymienia:

• Przeprowadzenie szerokich konsultacji społecznych projektu ustawy o zdrowiu publicznym (w ich wyniku uwzględniono w nowym projekcie, m.in. postulat BCC o przedstawicielach organizacji pracodawców, którzy mają zasiadać w Radzie ds. zdrowia publicznego).
• Uchwalenie przez Sejmu ustawy o leczeniu niepłodności.
• Skuteczne negocjacje z Brukselą i przyznanie Polsce 12 mld zł na ochronę zdrowia.
• Zapowiedź przygotowania programu działań rządu z zakresu ochrony zdrowia.
• Otwarcie Ministerstwa Zdrowia na rozmowy ze środowiskiem pielęgniarek i położnych w sprawie warunków pracy i płacy i zapowiedź zróżnicowanych podwyżek.
• Deklaracja utworzenia w MZ wydziału polityki senioralnej, którego zadaniem będzie wdrażanie działań związanych ze zdrowiem osób starszych.
• Konsekwentna realizacja programu zdrowotnego in vitro.
• Przygotowanie i przekazanie do konsultacji społecznych projektów rozporządzeń dotyczących zmian w realizacji pakietu onkologicznego i kolejkowego.
• Podpisanie rozporządzenia w sprawie ustalania i uiszczania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego, które zmniejsza obciążenia finansowe przedsiębiorców, wyrównując opłaty do poziomu europejskiego.
• Zapowiedź powołania Rady Refundacyjnej jako platformy do dyskusji pomiędzy branżą farmaceutyczną i medyczną a ministrem zdrowia.
• Rozszerzanie listy leków refundowanych, stosowanych w leczeniu onkologicznym.
• Kontynuacja konsultacji społecznych MZ ze środowiskiem przedsiębiorców ws. zmian w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia dotyczących rynku suplementów diety.

Działania w obszarze ochrony zdrowia, które BCC ocenia krytycznie to:

• Usunięcie z ostatniej wersji projektu ustawy o zdrowiu publicznym (z 27 maja) zapisu o powołaniu Funduszu Zdrowia Publicznego, co może spowodować poważne utrudnienia w realizacji ustawy i Narodowego Programu Zdrowia.
• Zbyt wolne tempo wprowadzania rozwiązań systemowych dotyczących pielęgniarek i położnych, w tym m.in. minimalnych norm zatrudnienia, czy dodatkowych opłat za wydzielone usługi pielęgniarskie (np. geriatryczne i edukacyjne).
• Brak aktualnego dokumentu Polityki Lekowej Państwa (ostania wersja z 2003 roku obejmuje lata 2004-2008).
• Uchwalenie ustawy o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne z pominięciem trybu notyfikacji, co naraża rząd polski na kary finansowe (brak definicji niedoboru leku uniemożliwia prawidłową identyfikację przyczyn niedoborów leków i podjęcie skutecznych działań w celu zapewnienia dostępności leków dla pacjentów).
• Naruszenie przez Polskę dyrektywy unijnej w sprawie jakości tkanek i komórek ludzkich (do tej pory nie wprowadzono odpowiednich przepisów dotyczących komórek rozrodczych, tkanek płodowych i tkanek zarodkowych).
• Brak ustawy o dodatkowych ubezpieczeniach zdrowotnych, mimo zapowiedzi ministra zdrowia z grudnia 2013, iż nastąpi to w 2014 roku.

Jednocześnie BCC wskazuje na priorytety, którymi powinien zająć się rząd. Wśród nich: przyjęcie jeszcze w obecnej kadencji Sejmu ustawy o zdrowiu publicznym; zorganizowanie ”białego szczytu ponad podziałami”, którego efektem byłoby uzyskanie narodowego konsensu w sprawie długofalowej wizji i strategii dla ochrony zdrowia; powołanie okrągłego stołu ds. niedoborów leków z udziałem przedstawicieli MZ, GIF, NFZ, producentów, hurtowników, aptekarzy, rynku szpitalnego, stowarzyszeń pacjentów; przyspieszenie prac legislacyjnych nad projektem ustawy transponującej unijną dyrektywę tytoniową; rozpoczęcie konsultacji z branżą farmaceutyczną na temat wdrożenia Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktów Leczniczych (ZSMOPL).