Akredytacja szpitali w ustawie o jakości. MZ zdradziło, jak będą powoływani wizytatorzy

Autor: MCD • Źródło: Rynek Zdrowia17 października 2022 16:00

Przeglądy akredytacyjne szpitali będą realizowali specjalnie powołani do tego wizytatorzy. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia określający tryb naboru kandydatów do podjęcia tej funkcji.

Akredytacja szpitali w ustawie o jakości. MZ zdradziło, jak będą powoływani wizytatorzy
Opublikowany został projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia określający tryb naboru kandydatów na wizytatorów, którzy będą prowadzili przeglądy akredytacyjne. Fot. Shuttertock
 • Projekt ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta - po przyjęciu przez Stały Komitet Rady Ministrów -  został przekazany do Komisji Prawniczej. Przy okazji procedowania opublikowane zostały projekty rozporządzeń wykonawczych do dokumentu
 • Jeden z nich określa tryb organizowania oraz przeprowadzania naboru kandydatów na wizytatora
 • Pretendenci będą musieli zdać pisemny test sprawdzający wiedzę i wziąć udział w rozmowie kwalifikacyjnej
 • Do zadań wizytatorów należeć będzie: przeprowadzenie przeglądu akredytacyjnego i wywiadów z personelem oraz pacjentami danego podmiotu, a także sporządzenie raportu z przeglądu

Ustawa o jakości. Jak będą powoływani wizytatorzy? Egzamin pisemny i rozmowa 

Projekt ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta został skierowany do Komisji Prawniczej.

Zaproponowane w projekcie rozwiązania m.in. precyzują i porządkują proces akredytacji podmiotów udzielających świadczeń, w szczególności w zakresie jej przebiegu, terminów i uczestników procesu. 

Przewidują także utworzenie korpusu wizytatorów, którzy będą prowadzili przeglądy akredytacyjne. Jak wynika z jednego z opublikowanych do projektu ustawy projektu rozporządzenia, listę wizytatorów prowadzić będzie Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ). 

Nabór kandydatów do pełnienia funkcji przeprowadzi natomiast komisja kwalifikacyjna, której skład ustali Prezes NFZ. Na samą procedurą złożą się natomiast:

 • pisemny test sprawdzającego wiedzę kandydatów w zakresie m.in. przepisów dotyczących akredytacji w ochronie zdrowia;
 • rozmowa kwalifikacyjna.

Test sprawdzający wiedzę obejmie znajomość:

 • wymagań dla standardów akredytacyjnych;
 • przepisów dotyczących akredytacji w ochronie zdrowia;
 • zagadnień związanych z podnoszeniem jakości i bezpieczeństwa świadczeń opieki zdrowotnej;
 • zagadnień związanych z zarządzaniem podmiotami wykonującymi działalność leczniczą;
 • zagadnień związanych z zarządzaniem ryzykiem w opiece zdrowotnej.

Do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną dopuszczeni tylko ci kandydaci, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów na teście pisemnym.

O terminie przeprowadzenia testu, prezes NFZ zawiadomi kandydatów za pomocą środków komunikacji elektronicznej z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem. 

Lista osób, które zostaną dopuszczone do rozmowy  kwalifikacyjnej opublikowana zostanie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Funduszu.

Komisja kwalifikacyjna ustalając listę osób zakwalifikowanych do pełnienia funkcji weźmie pod uwagę poziom wiedzy kandydatów, stwierdzony na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyników testu pisemnego. Uchwałę w tej sprawie podejmie większością głosów, a w przypadku równej liczby głosów decydować będzie głos przewodniczącego komisji.

Z przebiegu naboru komisja kwalifikacyjna sporządzi odpowiedni protokół.

Komisja egzaminacyjna i zadania wizytatorów

Test sprawdzający wiedzę przygotuje i przeprowadzi komisja egzaminacyjna, w skład której wejdą:

 • przewodniczący komisji egzaminacyjnej - Zastępca Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds. Medycznych;
 • członek komisji egzaminacyjnej - przedstawiciel departamentu ds. autoryzacji i akredytacji;
 • dwóch członków komisji egzaminacyjnej.

Przed komisją egzaminacyjną odbywać się będzie także rozmowa kwalifikacyjna, podczas której kandydaci na wizytatorów udzielą odpowiedzi na pytania z wylosowanego zestawu pytań.

Ocenę pozytywną, obejmującą wynik części pisemnej i ustnej egzaminu, określona zostanie łącznym stopniem według następującej skali stopni: celujący, bardzo dobry, dobry i dostateczny. Ocenę negatywną, obejmującą łącznie wynik części pisemnej i ustnej egzaminu - stopniem niedostatecznym. 

Jak czytamy w ocenie skutków regulacji, do zadań wizytatorów należeć będzie:

 • przeprowadzenie przeglądu akredytacyjnego, w ramach którego wizytatorzy uprawnieni będą m.in. do: wstępu na teren podmiotu wnioskującego, w tym do: siedziby, miejsca prowadzenia działalności, o ile dochodzi tam do udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej;
 • wglądu do dokumentacji medycznej na zasadach określonych w art. 26 ust. 3 pkt 8 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 849 oraz z 2022 r. poz. 64 i 974) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia przeglądu;
 • wglądu do innej dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia przeglądu akredytacyjnego, a w szczególności dotyczącej pracowników podmiotu udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej oraz struktury organizacyjnej i funkcjonowania tego podmiotu;
 • prowadzenia wywiadów z personelem związanym bezpośrednio podmiotem udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej oraz z pacjentami tego podmiotu;
 • sporządzenia raportu z przeglądu. 

Przypomnijmy, że projekt ustawy o jakości w opiece zdrowotnej procedowany jest od lipca 2021 roku. Przedmiotem regulacji jest m.in. wprowadzenie rozwiązań w zakresie autoryzacji, wewnętrznego systemu zapewnienia jakości i bezpieczeństwa, akredytacji, systemu świadczeń kompensacyjnych czy rejestrów medycznych. Zakłada się, że regulacje wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.



Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum