×
Subskrybuj newsletter
rynekzdrowia.pl
Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.
Podaj poprawny adres e-mail
 • Musisz zaznaczyć to pole

33 zmiany w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej. Dotyczą m.in. pielęgniarek, ratowników, NFZ i leków

Autor: JPP • Źródło: Rządowe Centrum Legislacji28 grudnia 2021 15:00Aktualizacja: 28 grudnia 2021 15:04

W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Nowelizacja wprowadzi do ustawy 33 zmiany. Dotyczą między innymi ratowników medycznych, pielęgniarek i położnych, POZ, leków czy zasad funkcjonowania NFZ.

33 zmiany w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej. Dotyczą m.in. pielęgniarek, ratowników, NFZ i leków
W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej Fot. PTWP
 • Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych opublikowano w wykazie prac legislacyjnych rządu
 • Projekt ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów jeszcze przed końcem roku. Zakłada wprowadzenie 33 modyfikacji do ustawy
 • Zmiany dotyczą między innymi ratowników medycznych, pielęgniarek i położnych, POZ, kształcenia w ochronie zdrowia, refundacji leków czy zasad funkcjonowania NFZ

33 zmiany w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej

W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Nowelizacja wprowadzi do ustawy 33 zmiany. Jakie?

Kwalifikację do szczepienia przeciwko grypie będą mogli przeprowadzać ratownicy medyczni, natomiast pielęgniarki i położne, które zdobyły kwalifikacje zawodowe w Wielkiej Brytanii uzyskają prawo wykonywania zawodu w Polsce.

Poza tym osoby z tytułem licencjata będą mogły - za zgodą dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego – zostać dopuszczone do odbywania specjalizacji medycznych, z kolei obniżone zostaną wymagania dla dyspozytorów medycznych. 

Zmiany dotyczą również m.in. uregulowania marży leków recepturowych wprowadzenia limitów cen leków recepturowych czy ułatwienia procesu wystawiania tzw. recept 75+.

Ponadto nowelizacja zakłada usprawnienie procesu kierowania pacjenta do szpitala psychiatrycznego czy umożliwienie osobom przebywającym w izolacji lub kwarantannie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej bez konieczności hospitalizacji.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zakłada:

 • 1) nadania uprawnień do wykonywania badania kwalifikacyjnego do szczepienia zalecanego przeciw grypie u osób dorosłych przez ratownika medycznego;
 • 2) usprawnienia procesu weryfikacji ilości oraz rodzaju przepisanych świadczeniobiorcy leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych z systemu teleinformatycznego usługodawcy lub z Systemu Informacji Medycznej;
 • 3) rozszerzenia zakresu przedmiotowego i podmiotowego uprawnienia do bezpłatnych leków i wyrobów medycznych o osoby będące w okresie połogu;
 • 4) umożliwienia uzyskania przez jednostki samorządu terytorialnego dofinansowania nie tylko na udzielanie świadczeń zdrowotnych określonych w wykazach świadczeń gwarantowanych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy o świadczeniach, ale również na realizację szczepień ochronnych;
 • 5) wprowadzenia zmiany umożliwiającej Prezesowi Narodowego Funduszu Zdrowia, racjonalne i adekwatne do zapotrzebowania kadrowe podejście do organizacji egzaminu kwalifikacyjny na stanowisko kontrolera, zgodne z potencjałem komórki organizacyjnej realizującej zadania kontrolne;
 • 6) formy elektronicznej udzielanych upoważnień i pełnomocnictw przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia;
 • 7) umożliwienia określenia maksymalnej kwoty zobowiązania, jaką rozdysponować może świadczeniodawca podstawowej opieki zdrowotnej, przez uzupełnienie przepisów dotyczących budżetu powierzonego, wprowadzonego w art. 159 ust. 2b pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 • 8) umożliwienia przyjęcia za podstawę wyliczenia kolejnego ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, na pierwsze półrocze 2022 r., odpowiednich danych sprawozdawczych za 2019 r., czyli za ostatni okres rozliczeniowy przypadający przed pandemią COVID-19;
 • 9) nadzoru sprawowanego przez właściwych państwowych wojewódzkich inspektorów sanitarnych na obiektami należącymi do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz w stosunku do funkcjonariuszy tych służb;
 • 10) usprawnienia procesu kierowania pacjenta do szpitala psychiatrycznego;
 • 11) umożliwienia, osobom, które zdobyły kwalifikacje zawodowe pielęgniarki albo położnej w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii do dnia 31 grudnia 2020 r., uzyskanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki albo położnej w Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach obowiązujących do tego dnia;
 • 12) dopuszczenia do odbywania specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia za zgodą dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego osób z tytułem licencjata;
 • 13) zawężenia katalogu kanałów komunikacji, w ramach których pacjent może otrzymać informację (uproszczoną) o skierowaniu wystawionym w postaci elektronicznej;
 • 14) obniżenia wymagań kwalifikacyjnych dla dyspozytorów medycznych;
 • 15) prowadzenia szkoleń operatorów numerów alarmowych nie w centralnym ośrodku szkolącym, a centrach powiadamia ratunkowego, w których są zatrudnieni;
 • 16) uchylenia przepisu o terminie obowiązywania certyfikatu operatora numerów alarmowych;
 • 17) umożliwienia osobom przebywającym w izolacji lub kwarantannie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej bez konieczności hospitalizacji;
 • 18) rozszerzenia uprawnień na osoby kierujące akcją w zespołach ratownictwa medycznego do prowadzenia medycznych czynności ratunkowych;
 • 19) organu nadzoru rynku w zakresie zadań dotyczących produktów kosmetycznych, substancji chemicznych i ich mieszanin oraz produktów biobójczych;
 • 20) możliwości podpisywania elektronicznej dokumentacji medycznej innym rodzajem podpisu elektronicznego, niż dotychczas, zapewniającym autentyczność wytworzonego dokumentu;
 • 21) wprowadzenia nowego identyfikatora pracownika medycznego odpowiadającego numerowi prawa wykonywania zawodu dla osób, które uzyskały kwalifikacje poza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej i uzyskały zgodę ministra właściwego do spraw zdrowia na wykonywanie zawodu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • 22) zmiany nazwy Systemu Monitorowania Zagrożeń na System Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych;
 • 23) wprowadzenia nowego systemu dziedzinowego, tj. Systemu Ewidencji Występowania Chorób Zakaźnych i Przeciwdziałania tym chorobom;
 • 24) przesunięcia terminu przekazywania przez System Informacji Medycznej do Narodowego Funduszu Zdrowia danych niezbędnych do rozliczania świadczeń opieki zdrowotnych;
 • 25) doprecyzowania definicji technologii lekowej o wysokiej istotności klinicznej w taki sposób, że dookreślono, iż z definicji tej wyłączono technologie stosowane w ramach procedury tzw. RDTL (ratunkowego dostępu do technologii lekowej);
 • 26) uregulowania marży leków recepturowych;
 • 27) wprowadzenia limitów cen leków recepturowych;
 • 28) wprowadzenia procedury zmiany podmiotu – strony decyzji refundacyjnej umożliwiającej przeniesie wydanej decyzji na inny podmiot, który wszedł w prawa i obowiązki podmiotu dotychczasowego, na rzecz którego została wydana decyzja refundacyjna;
 • 29) przepisów regulujących możliwość wystawiania zleceń na zaopatrzenie i naprawę wyrobów medycznych w formie uproszczonej;
 • 30) ułatwienia procesu wystawiania tzw. recept 75+ oraz tzw. recept ciąża + oraz wyrobów medycznych;
 • 31) uregulowania zasad potwierdzania odbioru wyrobu medycznego przez świadczeniobiorcę;
 • 32) dofinansowania kosztów związanych ze szkoleniem specjalizacyjnym w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia;
 • 33) uchylenia obowiązku sporządzania sprawozdania z działań określonych w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wobec bieżącego informowania o podejmowanych działaniach; wprowadzenia zmian porządkujących i dostosowujących do obowiązującego systemu prawa

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum
  PARTNERZY SERWISU
  partner serwisu
  partner serwisu

  Najnowsze