×
Subskrybuj newsletter
rynekzdrowia.pl
Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.
Podaj poprawny adres e-mail
 • Musisz zaznaczyć to pole

111 mln zł w dwa lata na hematologię. Powstaje pilotażowy program w ramach krajowej sieci

Autor: oprac. ML • Źródło: Rynek Zdrowia16 sierpnia 2023 17:00

Szacowany koszt programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach krajowej sieci hematologicznej wyniesie około 111 585 484,74 zł – czytamy w ocenie skutków finansowych nowego rozporządzenia. Projekt właśnie przekazano do konsultacji i uzgodnień.

111 mln zł w dwa lata na hematologię. Powstaje pilotażowy program w ramach krajowej sieci
14 dni na wniesienie uwag maja zainteresowane podmioty. Fot. Shutterstock
 • 111, 5 mln zł na hematologię. Powstaje krajowa sieć hematologiczna w ramach programu pilotażowego
 • Na wysokość kosztów programu pilotażowego mają wpływ: czas trwania (2 lata), populacja objęta pilotażem (12 194), koszty organizacyjne oraz koszty realizacji świadczeń
 • Wycena programu pilotażowego została opracowana przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
 • 14 dni - tyle na złożenie uwag maja zainteresowane podmioty

Pilotaż ruszy wkrótce. 14 dni na uwagi

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach krajowej sieci hematologicznej został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji. Zainteresowane podmioty mogą złożyć swoje uwagi. Mają na to 14 dni.

Program ma rozwiązywać problemy związane z niedostateczną diagnostyką i niewłaściwym wykorzystaniem potencjału ośrodków hematologicznych, co wiąże się z nieoptymalnym leczeniem świadczeniobiorców ze schorzeniami hematologicznymi

Projekt rozporządzenia określa program pilotażowy opieki nad świadczeniobiorcą w ramach krajowej sieci hematologicznej, którego celem jest ocena organizacji, jakości i efektów opieki hematologicznej w ramach krajowej sieci hematologicznej na terenie województwa dolnośląskiego, łódzkiego, mazowieckiego, śląskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.

- W ramach programu pilotażowego testowane i oceniane będą zasadność oraz skuteczność funkcjonowania modelu opartego na krajowej sieci ośrodków hematologicznych, zwanego dalej „siecią hematologiczną”, w tym podział kompetencji między ustalone poziomy referencyjne wysokospecjalistyczny, specjalistyczny i podstawowy działających w ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia zawarte przez podmioty prowadzące diagnostykę i leczenie hematologiczne – brzmi uzasadnienie projektu.

Dodatkowo efektem programu pilotażowego ma być lepsze wykorzystanie możliwości ośrodków hematologicznych, opartych na potencjale sprzętowym i doświadczonych zasobach kadrowych, które obecnie nie udzielają świadczeń w pełnym zakresie możliwości.

Leczenie dorosłych. Koordynowana opieka nad pacjentem

Jak informuje projektodawca, w skład sieci wchodzą ośrodki poziomu wysokospecjalistycznego, specjalistycznego i podstawowego, zaś zadania w sieci koordynuje krajowy ośrodek koordynujący i wojewódzkie ośrodki koordynujące. Zadaniem ośrodków będzie zapewnienie kompleksowej i koordynowanej opieki hematologicznej nad świadczeniobiorcami powyżej 18. roku życia, u których w okresie realizacji programu pilotażowego istnieje podejrzenie lub wstępnie zdiagnozowano:

 • ostrą białaczkę szpikową,
 • ostrą białaczkę limfoblastyczną,
 • szpiczaka plazmocytowego,
 • przewlekłą białaczkę limfocytową,
 • chłoniaka rozlanego z dużych komórek B,
 • chłoniaka grudkowego
 • chłoniaka Hodgkina.

Jak podsumowuje autor przedłożenia, zapadalność na ostre białaczki szpikowe, ostre białaczki limfoblastyczne, szpiczaka plazmocytowego, przewlekłą białaczkę limfocytową, chłoniaka rozlanego z dużych komórek B i chłoniaka grudkowego wykazuje tendencję wzrostową zarówno w Rzeczypospolitej Polskiej jak i w innych krajach.

Podstawową metodą leczenia wyżej wymienionych nowotworów jest immunochemioterapia lub chemioterapia wspomagana, w wybranych nowotworach autologicznym (od samego chorego) lub allogenicznym (od dobranego dawcy) przeszczepieniem krwiotwórczych komórek macierzystych.

W Polsce rośnie liczba przeszczepów

Jak wykazała analiza liczby wykonywanych przeszczepień krwiotwórczych komórek macierzystych (auto i allogenicznych) w Rzeczypospolitej Polskiej na przestrzeni lat 2010-2018, miała ona tendencję wzrostową (w 2010 r. wykonano 842 przeszczepy u dorosłych, a w 2018 r. dwa razy więcej – 1690).

- Na podstawie prognozy na kolejne 10 lat należy z bardzo dużym prawdopodobieństwem szacować, że trend wzrostowy będzie się utrzymywał i w 2028 r. liczba wykonywanych przeszczepień osiągnie około 2740 (autologicznych – 1820, allogenicznych – 920). Tendencja wzrostowa liczby wykonywanych przeszczepień może wynikać zarówno z faktu wzrostu liczby osób chorych na nowotwory mieloidalne i limfoidalne (w tym ostre białaczki, szpiczaka plazmocytowego, chłoniaki), jak i starzejącej się populacji (najwięcej zachorowań na ostre białaczki szpikowe, szpiczaka plazmocytowego, chłoniaka rozlanego z dużych komórek B czy chłoniaka grudkowego obserwuje się w populacji osób po 60. roku życia), a także ze skuteczności tej metody terapeutycznej – wskazano w uzasadneniu projektu.

Rozwiązania zaproponowane w programie pilotażowym, dotyczące diagnostyki i leczenia hematologicznego mają przyczynić się do optymalizacji modelu organizacji diagnostyki i leczenia nowotworów mieloidalnych i limfoidalnych u osób dorosłych w Rzeczypospolitej Polskiej.

Powołany zostanie nowy zespół

W celu realizacji świadczeń wysokiej jakości, powołuje się zespół terapeutyczny do planowania leczenia hematologicznego, który ustala plan leczenia hematologicznego świadczeniobiorcy, obejmujący informacje na temat zaplanowanych rodzajów leczenia, ich kolejności, orientacyjnych terminów, przy czym w przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia świadczeniobiorcy dokonuje także zmiany planu leczenia świadczeniobiorcy. Kluczową rolę odgrywa koordynator merytoryczny programu pilotażowego, który jest lekarzem specjalistą w dziedzinie hematologii i w ośrodku koordynującym nadzoruje proces realizacji programu pilotażowego.

- Ponadto istotną rolę pełnią także koordynator merytoryczny ośrodka, który jest także lekarzem specjalistą w dziedzinie hematologii, który w każdym ośrodku specjalistycznym i wysokospecjalistycznym odpowiada za organizację i monitorowanie pracy zespołów terapeutycznych oraz ocenę realizacji planów leczenia w ośrodku, a także koordynatorzy organizacyjni programu pilotażowego, którzy koordynują diagnostykę i realizację planu leczenia hematologicznego, co w szczególności obejmuje ustalanie terminów udzielania świadczeń zdrowotnych, nadzorowanie prowadzenia dokumentacji – wyjaśnia projektodawca.

Program pilotażowy będzie realizowany przez ośrodki, które zawarły z Narodowym Funduszem Zdrowia umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie programu pilotażowego oraz zawarły porozumienia w poszczególnych województwach, tj. dolnośląskim, łódzkim, mazowieckim, śląskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim i które spełniają kryteria określone w załączniku do rozporządzenia.

 Program pilotażowy będzie realizowany przez 24 miesiące od zakończenia etapu organizacji. Za wyborem województw przemawiał potencjał wykonawczy świadczeniodawców spełniających kryteria dla ośrodka poziomu wysokospecjalistycznego, specjalistycznego i podstawowego. Przyjęto także, że dwuletni okres realizacji programu pilotażowego odpowiadać będzie minimalnemu czasowi potrzebnemu do przeanalizowania efektów wytycznych postępowania diagnostyczno-leczniczego, zaproponowanych przez krajowy ośrodek koordynujący oraz ich wpływu na przyjęte parametry oceny. Pomocne w tym zakresie będą wskaźniki i mierniki, które dadzą możliwość obiektywnej oceny realizacji zamierzonych celów. Na terenie objętym programem pilotażowym utworzona zostanie sieć hematologiczna, w skład której wejdą ośrodki poziomu wysokospecjalistycznego, specjalistycznego i podstawowego, zaś zadania w sieci będzie koordynował krajowy ośrodek koordynujący i wojewódzkie ośrodki koordynujące. Ośrodki współdziałają ze sobą w zakresie opieki hematologicznej nad świadczeniobiorcą objętym programem pilotażowym.

Koordynacja działań w ramach sieci

Rolę krajowego ośrodka koordynującego, który wyspecjalizowany jest w postępowaniu klinicznym ze świadczeniobiorcami hematologicznymi i na którym spoczywał będzie ciężar zapewnienia sprawnego i efektywnego systemu opieki nad świadczeniobiorcą, będzie pełnił Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, którego przedmiotem działalności jest udzielanie wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych oraz prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze hematologii. Zadaniem Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie na wstępnym etapie programu pilotażowego będzie opracowanie wytycznych postępowania diagnostycznoleczniczego.

Ponadto zadaniem Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie będzie organizacja szkoleń z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej dla lekarzy oraz dla koordynatorów organizacyjnych programu pilotażowego z ośrodków krajowej sieci hematologicznej, dotyczących zasad realizacji programu pilotażowego dla ośrodków sieci hematologicznej, a także przetestowanie nowych rozwiązań, które będą podstawą do wprowadzenia zasad opieki nad świadczeniodawcami w ośrodkach sieci hematologicznej. Przez wojewódzkie ośrodki koordynujące należy rozumieć podmioty wykonujące działalność leczniczą o największym w danym województwie potencjale w zakresie personelu medycznego oraz sprzętu i aparatury medycznej, wyspecjalizowane w opiece nad świadczeniobiorcą, dysponujące możliwością kompleksowego leczenia hematologicznego i koordynujące opiekę hematologiczną w ramach województwa w sieci hematologicznej.

Zadaniem wojewódzkiego ośrodka koordynującego będzie w szczególności koordynacja w województwie opieki hematologicznej nad świadczeniobiorcą w ramach sieci hematologicznej, prowadzenie kompleksowej diagnostyki i leczenia świadczeniobiorców, realizowanie programu pilotażowego zgodnie z wytycznymi postępowania diagnostycznoleczniczego, zapewnienie ośrodkom poziomu podstawowego, specjalistycznego i wysokospecjalistycznego możliwości korzystania z porad i konsultacji, w tym z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych, dokonywanie bieżącej i okresowej oceny realizacji planów leczenia hematologicznego ustalanych w ośrodkach poziomu podstawowego, specjalistycznego i wysokospecjalistycznego na terenie danego województwa. Ponadto gromadzenie i analiza danych dotyczących świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie diagnostyki świadczeniobiorców, dla których ustalono plan leczenia hematologicznego na podstawie informacji przekazanych przez ośrodki poziomu podstawowego specjalistycznego i wysokospecjalistycznego na terenie danego województwa a także sporządzanie i przekazywanie krajowemu ośrodkowi koordynującemu i Funduszowi sprawozdań okresowych i końcowych z działalności w swoim województwie.

Trzy poziomy działania

Ośrodki współpracujące z wojewódzkimi ośrodkami koordynującym i krajowym ośrodkiem koordynującym podzielone zostały na trzy poziomy: wysokospecjalistyczny, specjalistyczny i podstawowy.

Ośrodkami poziomu wysokospecjalistycznego będą świadczeniodawcy zapewniający kompleksową diagnostykę i leczenie nowotworów hematologicznych mieloidalnych i limfoidalnych, w tym intensywnej chemioterapii ostrych białaczek szpikowych i limfoblastycznych oraz wykonujący procedury autologicznego lub allogenicznego przeszczepiania krwiotwórczych komórek macierzystych. W ośrodkach tych realizowana będzie kompleksowa specjalistyczna diagnostyka hematologiczna (w tym: biopsja aspiracyjna szpiku wraz oceną morfologiczną, trepanobiopsja szpiku, biopsja chirurgiczna węzłów chłonnych i tkanek pozawęzłowych, badania immunofenotypowe krwi i szpiku, immunofiksacja krwi i moczu, badania obrazowe i mikrobiologiczne, a także w siedzibie lub dostępie: badania patomorfologiczne wraz z oceną immunohistochemiczną, badania cytogenetyczne, molekularne, badania zgodności tkankowej). Ośrodki powołują zespół terapeutyczny i realizują plan leczenia hematologicznego świadczeniobiorcy.

Wyznaczają koordynatora merytorycznego ośrodka, koordynatorów organizacyjnych programu pilotażowego, posiadają procedury postępowania w zakresie organizacji kompleksowej i koordynowanej opieki nad świadczeniobiorcą i wdrażają wytyczne postępowania diagnostyczno-leczniczego. Zadaniem ośrodków jest także sporządzanie i przekazywanie wojewódzkiemu ośrodkowi koordynującemu sprawozdań ze swojej działalności. Ośrodkami poziomu specjalistycznego będą świadczeniodawcy zapewniający kompleksową diagnostykę i leczenie nowotworów mieloidalnych lub limfoidalnych.

W ośrodkach tych realizowana będzie kompleksowa diagnostyka hematologiczna (w tym: biopsja aspiracyjna szpiku wraz oceną morfologiczną), diagnostyka obrazowa i mikrobiologiczna a także w siedzibie lub w dostępie badania patomorfologiczne wraz z oceną immunohistochemiczną, badania immunofenotypowe krwi i szpiku, badania cytogenetyczne, molekularne, immunofiksacja krwi i moczu, badania zgodności tkankowej. Ośrodki powołują zespół terapeutyczny i realizują plan leczenia hematologicznego świadczeniobiorcy.

Wyznaczają koordynatorów merytorycznych ośrodka, koordynatorów organizacyjnych programu pilotażowego, posiadają procedury postępowania w zakresie organizacji całościowej opieki nad świadczeniobiorcą i wdrażają wytyczne postępowania diagnostyczno-leczniczego. Zadaniem ośrodków jest także sporządzanie i przekazywanie wojewódzkiemu ośrodkowi koordynującemu sprawozdań ze swojej działalności. Ośrodkami poziomu podstawowego będą świadczeniodawcy zapewniający głównie opiekę ambulatoryjną lub leczenie w ramach oddziału jednego dnia lub szpitalne świadczenia hematologiczne (diagnostyka i leczenie) w ramach wyodrębnionych łóżek dla chorych hematologicznych na oddziałach chorób wewnętrznych lub oddziałach onkologicznych. W ośrodkach tych będzie realizowana podstawowa diagnostyka hematologiczna (w tym: badania krwi, moczu, mikrobiologiczne, biopsja aspiracyjna szpiku), diagnostyka obrazowa i mikrobiologiczna, a także dostęp do trepanobiopsji szpiku, badań immunofenotypowych krwi i szpiku, badań cytogenetycznych, molekularnych, badania immunofiksacji krwi i moczu).

Ośrodki będą ustalały podczas konsultacji teleinformatycznej z zespołem terapeutycznym w ośrodku specjalistycznym lub wysokospecjalistycznym plan leczenia świadczeniobiorcy, lub jeżeli będzie wymagała tego sytuacja kliniczna skierują świadczeniobiorcę do ośrodka specjalistycznego lub wysokospecjalistycznego w celu ukończenia diagnostyki i ustalenia planu leczenia przez te ośrodki. Ponadto ośrodki będą wyznaczały koordynatorów organizacyjnych programu pilotażowego, jak również będą posiadały procedury postępowania w zakresie organizacji opieki nad świadczeniobiorcą hematologicznym i będą wdrażały wytyczne postępowania diagnostyczno-leczniczego. Zadaniem ośrodków będzie także sporządzanie i przekazywanie wojewódzkiemu ośrodkowi koordynującemu sprawozdań ze swojej działalności.

Podmiotem obowiązanym do wdrażania, monitorowania i ewaluacji programu pilotażowego oraz jego finansowania będzie NFZ. Ocena wyników programu pilotażowego będzie dokonywana przez krajowy ośrodek koordynujący we współpracy z Funduszem na podstawie sprawozdania końcowego z realizacji programu pilotażowego. Podsumowanie wyników programu pilotażowego będzie sporządzał Fundusz we współpracy z krajowym ośrodkiem koordynującym. Realizacja zadań związanych ze sprawozdawczością dotyczy gromadzenia, analizy, opracowania, weryfikacji, udostępniania i upowszechniania danych w sposób uniemożliwiający identyfikację osoby, której dotyczą. Rozliczanie świadczeń opieki zdrowotnej zrealizowanych w ramach programu pilotażowego odbywa się zgodnie z umowami o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie programu pilotażowego przez ośrodki wchodzące w skład sieci hematologicznej z unduszem, na obowiązujących w tych umowach warunkach, z wykorzystaniem współczynników określonych w programie pilotażowym. Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.DO POBRANIA

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum
  PARTNERZY SERWISU
  partner serwisu
  partner serwisu
  partner serwisu
  partner serwisu

  Najnowsze