Żadne sanatorium nie powstało, lepsze będą baseny termalne. Minister ogłosił konsultacje

Autor: oprac. ML • Źródło: Rynek Zdrowia10 października 2022 19:30

Posiadanie statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej z upływem lat stawało się coraz bardziej uciążliwe. Od kiedy obowiązuje, nie powstało tu żadne sanatorium. Miasto chce stworzyć kompleks basenów termalnych, trwa procedura. Minister zdrowia ogłosił konsultacje.

Żadne sanatorium nie powstało, lepsze będą baseny termalne. Minister ogłosił konsultacje
Minister Zdrowia zaprosił juz do konsultacji publicznych zainteresowane strony. Fot. Shutterstock
  •  „Obszar Ochrony Uzdrowiskowej Skierniewice – Maków” powstał rozporządzeniem Rady Ministrów w 2013 r.
  • Posiada udokumentowane m.in. złoża naturalnych surowców leczniczych (wody lecznicze)
  • Od tego czasu nie nastąpił rozwój tej części Skierniewic. Teraz gmina chce wybudować kompleks basenów termalnych z udziałem polskich i europejskich pieniędzy
  • Rada Ministrów zgodziła się na to pozbawienie tego obszaru statusu uzdrowiska
  • Minister Zdrowia chce wydać stosowne rozporządzenie. Trwają konsultacje publiczne projektu. Potrwają miesiąc

Bezskuteczne poszukiwanie inwestora

Obszar Ochrony Uzdrowiskowej Skierniewic – Maków  status obszaru ochrony uzdrowiskowej na terenie Osiedla Zdrojowego, położonego
na obszarze miasta na prawach powiatu Skierniewice oraz sołectwom: Maków, Krężce i Dąbrowice uzyskał w 2013 r. decyzją rządu. W połowie lipca br.  Krzysztof Jażdżyk – Prezydenta Miasta Skierniewic - złożył do Ministra Zdrowia wniosek, w którym wniósł o pozbawienie statusu obszaru ochrony
uzdrowiskowej Osiedla Zdrojowego.

Poinformował, że po stronie Miasta Skierniewice dokonano wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych umożliwiających powstanie na jego terenie poszczególnych obiektów świadczących usługi z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego, jednakże mimo podjętych działań, w tym również promocyjnych, na terenie osiedla Zdrojowego i w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie powstał żaden zakład lecznictwa uzdrowiskowego ani żadne urządzenia przygotowane do prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego.

- Z Gminą Miastem Skierniewice nie skontaktował się również żaden przedsiębiorca zainteresowany inwestowaniem w infrastrukturę uzdrowiskową - argumentował Jażdżyk.
Za prawdopodobną przyczynę takiego stanu Prezydent Miasta wskazuje na brak czynnego ujęcia wody leczniczej (termalnej), jak również brak infrastruktury, w tym drogowej, niezbędnych do organizacji i funkcjonowania obiektów lecznictwa uzdrowiskowego. Dodatkowo wskazał, że przygotowanie obszaru pod względem infrastruktury, która mogłaby być by zrealizowana z uwzględnieniem przepisów (warunków) określonych dla strefy „A” ochrony uzdrowiskowej, oszacowano na kwotę znacznie powyżej 200 mln złotych. Wysokość tej kwoty, jak również fakt, że środki te powinny być angażowane w jednym etapie (maksymalnie 2-3-letnim) przekracza, możliwości wydatków (własnych i zewnętrznych) w ramach budżetu miasta.

Zmiana planów. Wody dla basenów termalnych

Miasto Skierniewice zmuszone zostało do zmiany planów
rozwojowych i skupienia się na budowie nowych i poprawie stanu technicznego już istniejących budynków użyteczności publicznej, a także na budowie i modernizacji ciągów komunikacyjnych oraz sieci przesyłowych. Ponadto Skierniewice od kilku lat przygotowują się do wykorzystania wód
termalnych w sposób inny, niż prowadzenie przez prywatne firmy obiektów lecznictwa uzdrowiskowego w miejscu objętym granicą strefy „A” ochrony uzdrowiskowej. W planach uwzględnia się przyszłą budowę zespołu rekreacji wodnej z wykorzystaniem wód termalnych, a także ich wykorzystanie do produkcji ciepła systemowego. Realizacja tych inwestycji została zaplanowana w bliskim sąsiedztwie ujęć wód, tj. w odległości ok. 400 m od studni (obszar strefy „A” ochrony uzdrowiskowej znajduje się ok. 5 km od studni ujęć wód termalnych i wymaga przekroczenia rzeki dla dostaw wód termalnych rurociągami).

Oba przedsięwzięcia planowane są blisko siebie i w nieznacznej odległości od zespołów zabudowy mieszkaniowej.


W swoim wystąpieniu do resortu zdrowia prezydent Skierniewic wskazał na zasadność dalszego działania władz samorządowych Miasta Skierniewice, związanego z wykorzystaniem wód termalnych w kierunku ich gospodarczego wykorzystania (rekreacja i ciepłownictwo) – także w tych rejonach miasta, które posiadają zaplecze infrastrukturalne. Ponadto jednoczesne pozostawienie obszaru ochrony uzdrowiskowej w Skierniewicach stwarzałoby szereg ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej na terenie miasta.

Status obszaru ochrony uciążliwy

Posiadanie statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej z upływem lat
stawało się coraz bardziej uciążliwe, dlatego Rada Miasta Skierniewice uchwałą w 2017 roku wyraziła zgodę na rozwiązanie porozumienia międzygminnego z Gminą Maków, które zawarto w dniu 2 kwietnia 2012 r. pomiędzy Gminą Miasto Skierniewice, a Gminą Maków celem utworzenia wspólnego obszaru ochrony uzdrowiskowej w oparciu o przepisy art. 3 ust. 1 ustawy uzdrowiskowej. Zgodę na to wyraziła również gmina Maków.

- Oba samorządy są zgodne, że objęcie statusem obszaru ochrony uzdrowiskowej bardzo dużego terenu Gminy Miasta Skierniewice oraz trzech sołectw w Gminie Maków wpłynęło niekorzystnie na rozwój gospodarczy tego obszaru. W obliczu szansy, jaką daje rządowy program Polski Ład na pozyskanie funduszy zewnętrznych na rozwój infrastruktury, nie można sobie pozwolić na utratę czasu - czytamy w uzasadnieniu projektu rozporządzenia, które przygotowało Ministerstwo Zdrowia i właśnie poddało konsultacji publicznym. Potrwają 30 dni.

Działania miasta, aby zdobyć pieniądze

Miasto Skierniewice ubiega się o środki na przygotowanie terenów przemysłowych pod utworzenie Strefy Przemysłowej w rejonie ulic Sosnowej i Łódzkiej w Skierniewicach. Miasto Skierniewice skutecznie zagospodarowało tereny przemysłowe przy ulicy Rybickiego i obecnie nie dysponuje tam gruntem, jakim mogłoby zaproponować potencjalnym inwestorom. Teren w rejonie ulic Sosnowej i Łódzkiej o powierzchni około 140 ha jest natomiast optymalny pod istotne inwestycje z punktu widzenia kraju, województwa i miasta.

Minister Zdrowia przyjmując przedłożoną przez Prezydenta Miasta Skierniewic argumentację, wydał decyzję uchylającą przyznanie Osiedlu Zdrojowemu statusu obszaru uzdrowiskowego i wystąpił do Rady Ministrów z wnioskiem o pozbawienie statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej Osiedla Zdrojowego położonego na obszarze miasta na prawach powiatu Skierniewice oraz sołectw: Maków, Krężce i Dąbrowice położonych na obszarze gminy Maków.

Pozbawienie statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej wskazanych obszarów pozwoli na realizację przyszłych inwestycji, które m.in. polegać będą na budowie zespołu rekreacji wodnej z wykorzystaniem wód termalnych, a także ich wykorzystanie do produkcji ciepła systemowego.

Projekt rozporządzenia wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.DO POBRANIA

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum