Rzeszów: bezpłatne implanty stomatologiczne dla weteranów

Autor: wiadomosci.onet.pl/Rynek Zdrowia • • 22 kwietnia 2014 10:18

Bezpłatne implanty stomatologiczne są wszczepiane w ramach akcji cha­ry­ta­tyw­nej "Ja­kość życia dla ro­dzi­ców". Do pro­gra­mu, w któ­rym bie­rze udział kilka krajów, włą­czy­ła się spe­cja­li­stycz­na przy­chod­nia sto­ma­to­lo­gicz­na Pe­rio­cen­trum w Rze­szo­wie

Z le­cze­nia mogą sko­rzy­stać osoby nie­za­moż­ne, cał­ko­wi­cie bez­zęb­ne, bę­dą­ce kom­ba­tan­ta­mi lub we­te­ra­na­mi wo­jen­ny­mi. U osób star­szych przeciwwska­za­niem do wszczepienia im­plan­tu może być zły stan zdro­wia. Dlatego zgodę na zabieg musi wyrazić lekarz - informują nowiny24.pl

Z pierw­szej edy­cji programu skorzystały dwie pacjentki. Nabór do dru­giej edy­cji roz­pocz­nie się w maju.

Więcej: http://wiadomosci.onet.pl/
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum