URPL/Rynek Zdrowia | 06-10-2017 11:36

15-lecie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych obchodzi 15-lecie istnienia. Jego historia rozpoczęła się 1 października 2002 r. wraz z wejściem w życie ustawy z 27 lipca 2001 r. o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w wyniku połączenia Centralnego Ośrodka Techniki Medycznej oraz wybranych jednostek organizacyjnych Instytutu Leków.

FOT. PTWP

W latach 2005-2008 Urząd stanął przed kluczowym wyzwaniem związanym z akcesją Polski do Unii Europejskiej, jakim była harmonizacja dokumentacji produktów leczniczych do wymagań Prawa farmaceutycznego. W związku z procesem harmonizacji produktów leczniczych do Urzędu wpłynęło łącznie 7 349 wniosków, do których sporządzono 25 519 ocen dokumentacji. W efekcie wydano 6 771 pozytywnych decyzji o przedłużeniu okresu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych.

Od dnia 1 maja 2011 r. prezes Urzędu stał się centralnym organem administracji rządowej. Status taki uzyskał wraz z wejściem w życie z dniem 1 maja 2011 r. ustawy o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 18 marca 2011 r.

Urząd jest jednym z nielicznych tzw. urzędów „dochodowych” biorąc uwagę pod uwagę zrealizowane w poszczególnych latach dochody i wydatki. Nadwyżka dochodów nad wydatkami sukcesywnie rośnie. Średnioroczne przychody Urzędu do budżetu państwa wynoszą ok. 184 mln zł, przy czym wydatki na Urząd stanowią ok. 53 mln zł, z czego 25,7 mln zł to wydatki na wynagrodzenia. Od 2002 r. do 2016 r. wkład Urzędu do budżetu państwa wyniósł ok. 1,8 mld zł.

Wymiar działalności Urzędu może zobrazować ilość teczek archiwalnych, która w 2002 r. wynosiła 4,2 km, co stanowiło około 150 tys. teczek, natomiast na dzień dzisiejszy jest to już 19,9 km, co daje około 800 tys. teczek archiwalnych. Waga zasobu archiwalnego wynosi około 1000 ton.

Więcej: www.urpl.gov.pl