Zmiany w pilotażu leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego. Jest zarządzenie NFZ

Autor: oprac. JKB • Źródło: NFZ, Rynek Zdrowia14 października 2022 08:50

Opublikowano zarządzenie prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie umów o realizację programu pilotażowego, dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego.

Zmiany w pilotażu leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego. Jest zarządzenie NFZ
Wprowadzono zmiany w pilotażu leczenia ostrej fazy udaru. Fot. AdobeStock
  • Opublikowano zarządzenie prezesa NFZ zmieniające zarządzenie w sprawie umów o realizację programu pilotażowego dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego
  • Wprowadzone zmiany polegają na aktualizacji adresu promulgacyjnego rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie programu pilotażowego dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych– czytamy w uzasadnieniu
  • Ze względu na poszerzenie wykazu realizatorów pilotażu o nowe podmioty wprowadzono przepis, iż w celu zawarcia umowy o udzielanie świadczeń w ramach pilotażu realizator programu obowiązany jest do złożenia odpowiedniego wniosku w oddziale NFZ w terminie 14 dni od wejścia w życie zarządzenia

Leczenie ostrej fazy udaru niedokrwiennego. Zmiany w programie pilotażowym

Opublikowano zarządzenie prezesa NFZ zmieniające zarządzenie w sprawie umów o realizację programu pilotażowego dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych.

Wprowadza się zmiany:

  • w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:                          

 "1) tryb  zawierania  umów  o realizację  programu  pilotażowego dotyczącego  leczenia  ostrej  fazy  udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych,  zwanego  dalej  »pilotażem«, określonego  w rozporządzeniu  Ministra  Zdrowia z dnia  11 października  2018 r.  w sprawie  programu  pilotażowego dotyczącego  leczenia  ostrej  fazy udaru    niedokrwiennego    za    pomocą    przezcewnikowej    trombektomii    mechanicznej    naczyń domózgowych  lub  wewnątrzczaszkowych  (Dz.U.  poz. 1985,  z 2019 r.  poz. 1236, z 2020 r.  poz. 2093 oraz z 2022 r. poz. 1987), zwanym dalej rozporządzeniem";

  • w § 7:

-   ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. W przypadku pozytywnej oceny wniosku, o którym mowa w § 5 ust. 1, Fundusz zawiera umowę z wnioskodawcą na okres nie dłuższy niż określony w § 4 rozporządzenia".

-   ust. 6 otrzymuje brzmienie:   "6. Dyrektor   oddziału   Funduszu   ma   prawo   do   przeprowadzenia   czynności  weryfikujących u wnioskodawcy  w trakcie  postępowania  w sprawie  zawarcia  umowy,  w celu  sprawdzenia  informacji  przedstawionych we wniosku".

-   ust. 7 otrzymuje brzmienie: "7. Czynności weryfikujące, o których  mowa  w ust. 6, przeprowadza, po uprzednim powiadomieniu wnioskodawcy   w jego   obecności   lub   osoby   przez   niego   upoważnionej,   co   najmniej   dwóch upoważnionych  członków,  powołanego   przez   dyrektora   oddziału   Funduszu   Zespołu   do   oceny wniosków";

-   ust. 8 otrzymuje brzmienie: „8. Osoby przeprowadzające czynności weryfikujące, o których mowa w ust. 7, sporządzają protokół z tych czynności, potwierdzony przez wnioskodawcę lub osobę przez niego upoważnioną”.

  • § 13 otrzymuje brzmienie:

-   „§ 13. Świadczeniodawca    jest   obowiązany    do    przekazania   oddziałowi        Funduszu    w formie elektronicznej  sprawozdania,  o którym  mowa  w §  9 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia  za  okresy  określone  w § 11 ust. 1 rozporządzenia.   Wzór   sprawozdania,   o którym   mowa   w zdaniu   pierwszym   jest   określony w załączniku nr 7 do zarządzenia. Sprawozdanie przekazane przez świadczeniodawcę podlega weryfikacji w Oddziale Funduszu”.

Uzasadnienie wprowadzonych zmian

Jak podkreślono w uzasadnieniu, wymienione w zarządzeniu zmiany mają na celu dostosowanie zarządzenia do obowiązującego stanu prawnego, w związku z wejściem w życie rozporządzenia ministra zdrowia z 19 września 2022 roku zmieniającego rozporządzenie  w sprawie  programu pilotażowego dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą   przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych.

Zmiany te polegają na aktualizacji adresu promulgacyjnego rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 11 października 2018 roku w sprawie wspomnianego programu pilotażowego i wydłużeniu realizacji pilotażu do 31 grudnia 2023 roku.

W  związku z tym, iż rozporządzeniem  Ministra  Zdrowia z dnia  19 września  2022 roku wykaz  realizatorów pilotażu został rozszerzony o nowych realizatorów, to tym samym wprowadzony został przepis stanowiący, iż w celu zawarcia umowy o udzielanie   świadczeń w ramach pilotażu, realizator programu pilotażowego (wymieniony po raz pierwszy w wykazie  realizatorów programu  pilotażowego) obowiązany jest do złożenia odpowiedniego  wniosku w oddziale wojewódzkim Funduszu w terminie 14 dni od  dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia – czytamy.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum