Wysokie stypendia dla pielęgniarek, lekarzy i ratowników. MZ ogłosiło szczegóły

Autor: JPP • Źródło: Rynek Zdrowia02 lipca 2022 18:00

Ministerstwo Zdrowia ogłosiło nowe stypendia dla przyszłych pielęgniarek, lekarzy, ratowników medycznych, ale również lekarzy, fizjoterapeutów i farmaceutów. Dodatkowe pieniądze, ale również wsparcie w formie mentoringu, mają zachęcić do podejmowania studiów na wskazanych kierunkach medycznych. Na największe wsparcie mogą liczyć pielęgniarki, położne i ratownicy.

Wysokie stypendia dla pielęgniarek, lekarzy i ratowników. MZ ogłosiło szczegóły
Uroczystość dyplomatorium Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w 2018 roku Fot. PAP/Wojciech Pacewicz
 • Ministerstwo Zdrowia ogłosiło 1 lipca nowe stypendia dla przyszłych pielęgniarek, położnych, ratowników medycznych, ale również studentów kierunku lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, analityki medycznej, fizjoterapii oraz farmacji
 • Dodatkowe pieniądze, ale również wsparcie w formie mentoringu, mają zachęcić do podejmowania studiów na wskazanych kierunkach medycznych
 • Na największe wsparcie mogą liczyć pielęgniarki, położne i ratownicy. Studenci tych kierunków oprócz wysokich stypendiów mogą otrzymać również bezzwrotne dofinansowanie
 • Program stypendialny ma być realizowany w ramach Krajowego Planu Odbudowy do połowy 2026 roku. Uruchomienie wszystkich form wsparcia nastąpi od roku akademickiego 2022/2023.

Będą wysokie stypendia dla pielęgniarek, lekarzy i ratowników medycznych

Jak przekazało w komunikacie z 1 lipca Ministerstwo Zdrowia, zgodnie z założeniami i działaniami w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, Ministerstwo Zdrowia przygotowało miernik D29G: wejście w życie „Systemu zachęt do podejmowania i  kontynuowania studiów na wybranych kierunkach medycznych”. Resort zastrzega, że dokument może ulegać modyfikacjom w toku konsultacji z Komisją Europejską.

Na wstępie urzędnicy wyjaśniają, że jest to „system zachęt do podejmowania i kontynuowania studiów na wybranych kierunkach medycznych", który powstał w odpowiedzi na problem niedoborów kadr medycznych.

- Podejmowane działania pozwalają sukcesywnie odwrócić niekorzystne trendy w zakresie liczby osób podejmujących studia na kierunkach medycznych, niemniej jednak w przypadku wielu zawodów, jak pielęgniarki, położne czy lekarze działania te wciąż nie wystarczają na uzupełnienie luki pokoleniowej – przyznają. I jak wskazują największy problem jest w przypadku pielęgniarek, położnych i ratowników medycznych.

- Dlatego też konieczne stało się podjęcie działań, które będą stanowiły kolejną istotną zachętę do podejmowania studiów na ww. kierunkach, a które przełożą się na dalsze zwiększenie zainteresowania studiami na wszystkich, głównych kierunkach medycznych: pielęgniarstwo, położnictwo oraz ratownictwo medyczne, co tym samym przyczyni się do wykształcenia większej liczby absolwentów tych kierunków studiów. Dodatkowo, w przypadku absolwentów takich kierunków jak pielęgniarstwo, położnictwo czy też ratownictwo medyczne konieczne są dodatkowe działania zachęcające do podjęcia pracy w zawodzie – przekonuje Ministerstwo Zdrowia.

Stypendia, bezzwrotne dofinansowania i mentoring dla studentów 

Resort w ramach programu stypendialnego proponuje trzy formy wsparcia:

 •  dla studentów kierunku lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, analityka medyczna, fizjoterapia oraz farmacja:

- stypendia dla osób podejmujących studia,

 • dla studentów kierunku pielęgniarstwo, położnictwo oraz ratownictwo medyczne:

- stypendia dla osób podejmujących studia,

- bezzwrotne dofinansowanie kształcenia studentów,

 • dla absolwentów kierunku pielęgniarstwo, położnictwo oraz ratownictwo medyczne:

- mentoring.

Program ma być realizowany do czasu zakończenia Krajowego Programu Odbudowy, tj. do połowy 2026 roku. Uruchomienie wszystkich form wsparcia nastąpi począwszy od roku akademickiego 2022/2023.

Stypendia dla studentów kierunków medycznych. Jakie zasady? 

Stypendia dla osób podejmujących studia na kierunku lekarskim, lekarsko dentystycznym, analityka medyczna, fizjoterapia oraz farmacja. Zasady:

 • Stypendium może otrzymać nie więcej niż 2.000 studentów ww. kierunków (łącznie)
 • Maksymalna miesięczna wysokość stypendium wynosi 3.000 zł.
 • Stypendium będzie obejmowało okres 9 miesięcy roku akademickiego (od października do czerwca włącznie)
 • Stypendia będą przyznawane na okres 3 lat studiów
 • Odbędą się 2 edycje przyznawania stypendiów – w roku 2022 stypendium otrzyma 1 tys. osób (okres przyznawania stypendium: od roku akademickiego 2022/23 do 2024/25) oraz w roku 2023 r. stypendium otrzyma kolejne 1 tys. osób (okres przyznawania stypendium: od roku akademickiego 2023/24 do 2025/26)
 • O stypendium może się ubiegać osoba rekrutująca się na I rok studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych w uczelni publicznej lub uczelni niepublicznej
 • Stypendium będzie przyznawane osobom, które otrzymają status studenta ww. kierunków.
 • Kryterium otrzymania stypendium będzie największa liczba punktów uzyskana w trakcie procesu rekrutacji na dany kierunek studiów

Stypendium będzie przyznawane określonemu procentowi najlepszych studentów w każdej uczelni, która:

 1. zrekrutuje na rok akademicki 2022/23, wg stanu na 1 listopada 2022 r., oraz na rok akademicki 2023/24, wg stanu na 1 listopada 2023 r., na ww. kierunki studiów łącznie co najmniej 60 osób - Polaków oraz cudzoziemców, o których mowa w art. 324 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 2. według stanu w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on na dzień 31 grudnia 2021 r. i 31 grudnia 2022 r. będzie kształciła co najmniej 200 studentów łącznie na tych kierunkach na studiach stacjonarnych - Polaków oraz cudzoziemców, o których mowa w art. 324 ust. 2 z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 3. nie jest postawiona w stan likwidacji;
 4. w latach 2019–2022 żaden kierunek studiów prowadzonych przez uczelnię nie został oceniony negatywnie w wyniku przeprowadzonej przez Polską Komisję Akredytacyjną, oceny jakości kształcenia.

Stypendia dla osób podejmujących studia na kierunku pielęgniarstwo, położnictwo oraz ratownictwo medyczne. Zasady:

 • Stypendium jest przyznawane studentom I roku studiów licencjackich na okres 3 lat
 • Miesięczna kwota stypendium wynosi 1.500 zł
 • Stypendium może otrzymać maksymalnie 4.000 studentów przez cały okres (łącznie wszystkich ww. kierunków studiów)
 • Stypendium będzie obejmowało okres 9 miesięcy każdego roku akademickiego (od października do czerwca włącznie).
 • Stypendia będą przyznawane na cały cykl kształcenia (3 lata), co oznacza dofinansowanie 2 pełnych cyklów kształcenia (od roku akademickiego 2022/23 do 2024/25 stypendium otrzyma 2 tys. osób oraz od roku akademickiego 2023/24 do 2025/26 stypendium otrzyma kolejne 2 tys. osób
 •  O stypendium może się ubiegać osoba rekrutująca się na I rok studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych w uczelni publicznej lub uczelni niepublicznej (z wyłączeniem studiów pomostowych)
 • Stypendium będzie przyznawane osobom, które otrzymają status studenta kierunku pielęgniarstwo, położnictwo lub ratownictwo medyczne

Stypendium będzie przyznawane określonemu procentowi najlepszych studentów w każdej uczelni, która:

 1. zrekrutuje na rok akademicki 2022/23, wg stanu na 1 listopada 2022 r., oraz na rok akademicki 2023/24, wg stanu na 1 listopada 2023 r., na te 3 kierunki studiów łącznie co najmniej 60 osób - Polaków oraz cudzoziemców, o których mowa w art. 324 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 2. według stanu w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on na dzień 31 grudnia 2021 r. i 31 grudnia 2022 r. będzie kształciła co najmniej 200 studentów łącznie na tych kierunkach na studiach stacjonarnych - Polaków oraz cudzoziemców, o których mowa w art. 324 ust. 2 z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 3.  nie jest postawiona w stan likwidacji;
 4. w latach 2019–2022 żaden kierunek studiów prowadzonych przez uczelnię nie został oceniony negatywnie w wyniku przeprowadzonej przez Polską Komisję Akredytacyjną oceny jakości kształcenia.

Bezzwrotne dofinansowanie dla pielęgniarek, położnych i ratowników, a dla absolwentów mentoring

Bezzwrotne dofinansowanie kształcenia studentów kierunków pielęgniarstwo, położnictwo oraz ratownictwo medyczne. Zasady:

 • Dofinansowanie kształcenia, w kwocie stanowiącej uśrednioną wysokość opłat za kształcenie na danym kierunku studiów, otrzymają studenci studiów I stopnia (z wyłączeniem studiów pomostowych 1-no i 1,5-rocznych) na uczelniach publicznych na studiach niestacjonarnych oraz w uczelniach niepublicznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
 • Dofinansowanie będzie mogło otrzymać 2.000 studentów kierunku pielęgniarstwo, 1.400 studentów kierunku położnictwo oraz 1.000 studentów kierunku ratownictwo medyczne
 • Dofinansowane zostaną 2 pełne cykle kształcenia studiów I stopnia na tych kierunkach (od roku akademickiego 2022/23 do 2024/25 oraz od roku akademickiego 2023/24 do 2025/26)
 • Dofinansowanie do studiów mogą otrzymać obywatele Polscy oraz cudzoziemcy, o których mowa w art. 324 ust.2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Jako uśrednioną wysokość opłat za usługi edukacyjne na danym kierunku studiów na rok akademicki 2022/23, do której będzie przyznawane dofinansowanie, przyjmuje się:

1) kierunek pielęgniarstwo – 6.500 zł za rok studiów

2) kierunek położnictwo – 6.000 zł za rok studiów

3) kierunek ratownictwo medyczne – 6.500 zł za rok studiów.

O dofinansowanie mogą się ubiegać studenci uczelni, która:

 1. zrekrutuje na rok akademicki 2022/23, wg stanu na 1 listopada 2022 r., oraz na rok akademicki 2023/24, wg stanu na 1 listopada 2023 r., na ww. kierunki studiów łącznie co najmniej 40 osób - Polaków oraz cudzoziemców, o których mowa w art. 324 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 2. według stanu w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on na dzień 31 grudnia 2021 r. i 31 grudnia 2022 r. będzie kształciła co najmniej 200 studentów łącznie na tych kierunkach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych - Polaków oraz cudzoziemców, o których mowa w art. 324 ust. 2 z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 3. nie jest postawiona w stan likwidacji;
 4. w latach 2019–2022 na żaden kierunek studiów prowadzonych przez uczelnię nie został oceniony negatywnie w wyniku przeprowadzonej przez Polską Komisję Akredytacyjną oceny jakości kształcenia;
 5. w latach 2019–2022 kierunek studiów pielęgniarstwo, położnictwo lub odpowiednio ratownictwo medyczne prowadzony przez uczelnię nie uzyskał oceny warunkowej w wyniku przeprowadzonej przez Polską Komisję Akredytacyjną oceny jakości kształcenia. 6) w przypadku studenta kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo, uzyskała decyzję Ministra Zdrowia na prowadzenie studiów na kierunku pielęgniarstwo/położnictwo na poziomie pierwszego stopnia na najdłuższy możliwy okres przewidziany przepisami prawa.

Wynagrodzenie za mentoring wyniesie 1 tys. brutto miesięcznie

Ponadto - jak wskazuje Ministerstwo Zdrowia - "w celu ułatwienia podjęcia pracy w zawodzie pielęgniarki, położnej i ratownika medycznego wprowadzone zostają działania pilotażowe, polegające na zapewnieniu w pierwszej pracy opieki mentora, tj. osoby wprowadzającej w nowe obowiązki".

- Przyczyni się to również do satysfakcji z pracy, co z kolei wpłynie na szybszą adaptację osób objętych wsparciem w miejscu pracy i decyzję o pozostaniu w zawodzie. Mentoring będzie realizowany w formie pilotażu, do którego będą mogły przystąpić podmioty lecznicze posiadające umowę na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia, i które zatrudniają pielęgniarki, położne i ratowników medycznych rozpoczynających pracę w zawodzie - czytamy w opisie programu.

Mentoringiem zostałoby objętych 15.000 osób w okresie 4 lat.

- Wynagrodzenie za mentoring, w wysokości 1.000 zł brutto miesięcznie, stanowić będzie dodatek dla wynagrodzenia pielęgniarki, położnej, ratownika medycznego, którzy podejmą się roli mentora. Jedna osoba będzie mogła objąć opieką mentorską 1 lub 2 osoby - dodaje MZ.

Pełną treść komunikatu resortu zdrowia o stypendiach można znaleźć na stronie Ministerstwa ZdrowiaDowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum