Ruszył nabór wniosków o stypendia dla studentów uczelni medycznych

Autor: oprac. KM • Źródło: Mazowiecki Urząd Wojewódzki/Rynek Zdrowia20 czerwca 2022 14:30

Mazowiecki Urząd Wojewódzki ogłosił nabór wniosków o przyznanie stypendiów dla studentów kształcących się na kierunkach medycznych, z wyłączeniem kierunku lekarskiego oraz dla studentów kierunków lekarskich w roku akademickim 2022/2023. Zainteresowani muszą spełnić określone kryteria.

Ruszył nabór wniosków o stypendia dla studentów uczelni medycznych
Ruszył nabór wniosków o stypendia dla studentów uczelni medycznych Fot. AdobeStock
 • Mazowiecki Urząd Wojewódzki ogłosił nabór wniosków o stypendia dla studentów kierunków medycznych, z wyłączeniem kierunku lekarskiego, a także studentów kierunków lekarskich w roku akademickim 2022/2023
 • Nabór wniosków trwać będzie do 20 września 2022 roku, a całkowita wysokość stypendium to 13,5 lub 18 tys. zł brutto
 • Zainteresowani m. in. nie mogą powtarzać roku lub odbywać urlopu, muszą za to zobowiązać się do podjęcia zatrudnienia zgodnie z zapisami regulaminu

Stypendia dla studentów kierunków medycznych i lekarskich

Trwa nabór wniosków o stypendia dla studentów kierunków medycznych, z wyłączeniem kierunku lekarskiego, a także studentów kierunków lekarskich w roku akademickim 2022/2023 Jak podał Mazowiecki Urząd Wojewódzki, nabór wniosków we wskazanych konkursach skierowany jest do:

 • osób studiujących na kierunkach pielęgniarstwo, położnictwo oraz ratownictwo medyczne w uczelni mającej siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
 • osób kształcących się na studiach wyższych stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku lekarskim w uczelni mającej siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto, jeśli chodzi o stypendium dla studentów kierunków lekarskich, przyznawane jest studentom z najwyższą średnią ocen z egzaminów za ostatni rok studiów, na podstawie prawidłowo złożonego wniosku, w ramach środków finansowych zagwarantowanych na ten cel w budżecie Województwa Mazowieckiego, przy czym w przypadku równej średniej ocen decyduje kolejność wpływu wniosku.

Wnioski można składać do 20 września 2022 roku, a wysokość stypendium wynosi:

 • maksymalnie 1,5 tys. złotych brutto miesięcznie, tj. łącznie 13,5 tys. złotych brutto przez okres 9 miesięcy - dla studentów kształcących się na kierunkach medycznych, z wyłączeniem kierunku lekarskiego;
 • maksymalnie 2 tys. złotych brutto miesięcznie, tj. łącznie 18 tys. złotych brutto przez okres 9 miesięcy - dla studentów kierunków lekarskich.

Stypendium dla studentów kierunków medycznych i lekarskich - kryteria

Student kierunku lekarskiego ubiegający się o stypendium powinien spełniać łącznie następujące kryteria:

 • jest studentem V lub VI roku studiów kształcącym się na kierunku lekarskim;
 • nie powtarza roku, na który złożono wniosek o przyznanie stypendium;
  uzyskał średnią ocen z egzaminów za rok studiów poprzedzający rok zgłoszenia wniosku nie mniejszą niż 4,0;
 • nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów na dzień składania wniosku oraz w okresie, na który ubiega się o przyznanie stypendium;
 • zobowiąże się po zakończeniu stażu podyplomowego do dokonania wyboru co najmniej jednej specjalizacji deficytowej oraz zobowiąże się do podjęcia zatrudnienia w wojewódzkim podmiocie leczniczym, na okres pracy odpowiadający okresowi pobierania stypendium, liczonymi pełnymi latami.

Z kolei student kierunku medycznego innego niż lekarski, ubiegający się o stypendium, powinien spełniać łącznie następujące kryteria:

 • być studentem III roku studiów pierwszego stopnia, kształcącym się na jednym z wymienionych kierunków medycznych;
 • nie powtarzać roku, na który złożono wniosek o przyznanie stypendium;
  uzyskać średnią ocen z egzaminów za rok studiów poprzedzający rok zgłoszenia wniosku nie mniejszą niż 4,2;
 • nie korzystać z urlopów określonych w regulaminie studiów na dzień składania wniosku oraz w okresie, na który ubiega się o przyznanie stypendium;
 • zobowiązać się do podjęcia zatrudnienia, przez okres co najmniej 3 lat, na stanowisku osoby wykonującej zawód medyczny w wojewódzkim podmiocie leczniczym po zakończeniu kształcenia, jednak nie później niż w ciągu 3 miesięcy od: 
  - uzyskania tytułu zawodowego licencjata lub - w przypadku kontynuowania kształcenia uzupełniającego magisterskiego – tytułu zawodowego magistra, uprawniających do wykonywania zawodu medycznego,
  - uzyskania tytułu zawodowego licencjata lub - w przypadku kontynuowania kształcenia uzupełniającego magisterskiego – tytułu zawodowego magistra oraz złożenia z wynikiem pozytywnym państwowego egzaminu uprawniającego do wykonywania zawodu medycznego.

Jak złożyć wniosek o stypendium?

Sporządzony wniosek wraz z załącznikami należy przesłać:

 • w formie elektronicznej i podpisany elektronicznie, albo
 • w formie papierowej, podpisany i przekazany w formie skanu pocztą elektroniczną na adres stypendiadlamedykow@mazovia.pl.

Szczegółowe informacje na temat stypendium dla studentów kierunków medycznych innych niż kierunek lekarski można uzyskać:

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum