rcl.gov.pl/Rynek Zdrowia | 28-09-2019 21:06

Pierwsza pomoc: będą zmiany w organizacji kursów

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Fot. Archiwum (zdjęcie ilustracyjne)

Konieczność wprowadzenia zmiany w rozporządzeniu z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy wynika z konieczności dostosowania przepisów rozporządzenia do wymagań zawartych w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, zapewnienia odpowiedniego składu komisji egzaminacyjnej oraz weryfikacji uprawnień ratownika.

W projekcie rozporządzenia, z uwagi na trudności w zapewnieniu w składzie komisji egzaminacyjnej lekarzy, zliberalizowano wymagania w tym zakresie. Dotychczas obowiązujące przepisy powodowały konieczność zapewnienia w składzie komisji egzaminacyjnej przynajmniej dwóch lekarzy: konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie medycyny ratunkowej lub wskazanego przez niego lekarza systemu - jako przewodniczącego komisji a także innego lekarza - jako jej członka.

Biorąc pod uwagę zakres kompetencji posiadanych przez ratownika wydaje się celowe umożliwienie zasiadania w komisji egzaminacyjnej również innym osobom wykonującym zawód medyczny w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne, którzy w pełni zastąpią lekarzy w tym zakresie, a także samym ratownikom z jednostek współpracujących z systemem.

Projekt rozporządzenia wprowadza ponadto nowy wzór zaświadczenia o uzyskaniu tytułu ratownika, uwzględniający sytuację, w której przystąpienie do egzaminu z kwalifikowanej pierwszej pomocy nie jest poprzedzone kursem.

Czytaj: rcl.gov.pl