Nowe standardy kształcenia ratowników medycznych. Kto je przygotuje?

Autor: oprac. PW • Źródło: MZ, Rynek Zdrowia27 września 2022 06:00

Minister zdrowia powołał Zespół do spraw opracowania standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu ratownika medycznego. To eksperckie gremium ma przygotować m.in. propozycję zakresu programu kształcenia i kompetencji uzyskiwanych przez ratowników medycznych podczas studiów magisterskich. To nowość, dotąd  nie było kierunkowych studiów drugiego stopnia dla tej grupy zawodowej.

Nowe standardy kształcenia ratowników medycznych. Kto je przygotuje?
Powstaną nowe standardy kształcenia ratowników medycznych. Fot. archiuwm RZ
 • Minister zdrowia 26 września powołał Zespół do spraw opracowania standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu ratownika medycznego
 • Zarządzenie podaje skład zespołu
 • Jego prace mają obejmować m.in. przedstawienie propozycji efektów kształcenia w zakresie wiedzy i umiejętności na wprowadzanych studiach drugiego stopnia
 • Utworzenie kierunkowych studiów II stopnia dla ratowników medycznych przewiduje projekt ustawy o zawodzie ratownika medycznego i samorządzie ratowników medycznych
 • Zespół ma przedstawić efekty pracy do 31 stycznia 2023 r.

Standard kształcenia ratowników medycznych na studiach II stopnia

Minister zdrowia 26 września powołał Zespół do spraw opracowania standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu ratownika medycznego.

Potrzeba opracowania nowych standardów kształcenia ratowników wynika z projektu ustawy o zawodzie ratownika medycznego i samorządzie ratowników medycznych. Zapisano tam m.in. utworzenie studiów II stopnia dla tej grupy zawodowej. Projekt ustawy został zaakceptowany na niedawnym posiedzeniu Rady Ministrów. Ratownicy medyczni oczekują, że wkrótce trafi do Sejmu.

Do zadań zespołu powołanego przez ministra zdrowia należy opracowanie propozycji nowelizacji rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego (Dz. U. z 2021 r. poz. 755 oraz z 2022 r. poz. 157 i 1742).

Zespół ma określić nowy standard kształcenia przygotowujący do wykonywania zawodu ratownika medycznego.

Prace zespołu mają obejmować w szczególności:

 • przegląd oraz przedstawienie propozycji zmian zestawu efektów kształcenia w zakresie wiedzy i umiejętności pod kątem dostosowania ich do aktualnych potrzeb rynku pracy;
 • przedstawienie propozycji efektów kształcenia w zakresie wiedzy i umiejętności na studiach drugiego stopnia;
 • określenie kompetencji zawodowych absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia;
 • wypracowanie propozycji zmian w poszczególnych grupach zajęć ukierunkowanych na zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne, w tym zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe.

Kto zasiądzie w zespole ds. standardów kształcenia ratowników medycznych

Ministerstwo Zdrowia podało nazwiska przewodniczącego oraz zastępcy przewodniczącego zespołu. Są to:

 • Przewodniczący - Edyta Gadomska, zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych w Ministerstwie Zdrowia;
 • Zastępca Przewodniczącego - dr Agnieszka Tuderek-Kuleta, dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa w Ministerstwie Zdrowia;

W pracach zespołu, na prawach członków mają też uczestniczyć:

a) przedstawiciel Departamentu Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Edukacji i Nauki,

b) konsultant krajowy w dziedzinie medycyny ratunkowej,

c) przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych,

d) przedstawiciel Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych,

e) przedstawiciel Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich,

f) przedstawiciel Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej;

Sekretarzem zespołu jest Tobiasz Janus, główny specjalista w Wydziale Kształcenia w Zawodach Medycznych Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych w Ministerstwie Zdrowia.

W pracach zespołu mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, osoby niebędące jego członkami, zaproszone przez przewodniczącego lub zastępcę przewodniczącego.

Propozycja standardów - do kiedy?

W zarządzeniu ministra zaznaczono, że członkowie zespołu oraz osoby z głosem doradczym są obowiązani do zachowania poufności informacji związanych z działalnością zespołu.

Pierwsze posiedzenie zespołu ma zostać zwoływane przez przewodniczącego, nie później niż w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie zarządzenia. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, czyli we wtorek 27 września.

Zespół ma zakończyć swoją działalność z dniem przedłożenia ministrowi właściwemu do spraw zdrowia przez przewodniczącego propozycji nowelizacji rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w zakresie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu ratownika medycznego, nie później jednak niż do dnia 31 stycznia 2023 r.

Tworzenie ścieżki kariery zawodowej ratownika medycznego

Ratownicy medyczni pozytywnie odbierają zapis w projekcie ustawy o zawodzie ratownika medycznego, który ma umożliwiać im kierunkowe kształcenie na studiach II stopnia, co do tej pory nie jest możliwe. Nie ma teraz studiów magisterskich na kierunku ratownictwo medyczne, co jest odbierane, jako ograniczanie rozwoju zawodowego. Ratownicy zamierzający ukończyć studia II stopnia zdobywają wiedzę na kierunkach z innego zakresu nauk o zdrowiu.

- Zgoda ministerstwa na kierunkowe studia magisterskie dla ratowników medycznych, w powiązaniu z zapisaną w projekcie ustawy możliwością wprowadzenia specjalizacji pozwoli na tworzenie ścieżki kariery zawodowej w ratownictwie medycznym, której dotąd brakowało - mówi dr n. o zdr. Jarosław Madowicz, prezes Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych, którego przedstawiciel będzie zasiadał w zespole.

Jakie nowe umiejętności mieliby posiąść ratownicy dzięki studiom magisterskim?

Zdaniem Jarosława Madowicza, studia powinny poszerzać umiejętności przyszłych ratowników w taki sposób, by dawały im dostęp do szerszych kompetencji w systemie ochrony zdrowia.

- Chcielibyśmy, żeby ratownik kończący studia magisterskie nabywał pewne uprawnienia, np. do stwierdzania zgonu, a tego przecież oczekuje się teraz od ratowników medycznych - mówi Jarosław Madowicz.

Jako kolejną możliwość tak organizowanego kształcenia podaje zdobycie uprawnień do wykonywania badania USG.

- Ultrasonografia uznawana jest za umiejętności nabyte w trakcie kształcenia, ale skoro nie zostały nabyte podczas studiów licencjackich, to ratownik nie może ich rozwijać. Studia II stopnia mogłyby poszerzyć uprawnienia ratownika medycznego o ten zakres - rozważa w rozmowie z Rynkiem Zdrowia.

 

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum