NIL/Rynek Zdrowia | 05-02-2015 08:50

NRL: ujednolicić obliczanie średniej ocen ze studiów medycznych

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz zwrócił się do Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Leny Kolarskiej-Bobińskiej z wnioskiem o ujednolicenie zasad obliczania średniej ocen ze studiów, aby absolwenci kończący różne uczelnie mieli w jednakowy sposób ustalaną średnią ocen ze studiów.

"Jednakowa metodologia obliczania średniej ocen ze studiów ma szczególne znaczenie w przypadku studiów medycznych, bowiem kierując lekarza, lekarza dentystę do odbycia stażu, okręgowa rada lekarska uwzględnia w kolejności lekarzy i lekarzy dentystów, którzy ukończyli studia z kolejno najwyższą średnią oceną" - czytamy w piśmie.

Jak informuje Maciej Hamankiewicz, napływają informacje, że uczelnie medyczne w sposób niejednolity obliczają średnią ocen ze studiów. Różnice ujawniają się szczególnie w zakresie sposobu wliczania do średniej egzaminów poprawkowych oraz ocen z zaliczeń. Zdaniem samorządu lekarskiego przy obliczaniu średniej ocen nie powinno się pomijać egzaminów zakończonych oceną niedostateczną.

"W trosce o sprawiedliwy dostęp do miejsc szkoleniowych, proszę o podjęcie inicjatywy zmierzającej do ujednolicenia sposobu obliczania średniej ocen" - napisał w podsumowaniu prezes Hamankiewicz.

Więcej: www.nik.org.pl