Minister zdrowia powołał zespół. Zmieni standardy kształcenia przyszłych pielęgniarek i położnych

Autor: oprac. ML • Źródło: Rynek Zdrowia18 maja 2022 16:45

19 maja wchodzi w życie nowe zarządzenie: Minister Zdrowia powołuje Zespół do spraw opracowania zmian w standardach kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej.

Minister zdrowia powołał zespół. Zmieni standardy kształcenia przyszłych pielęgniarek i położnych
Nowy zespół zaktualizuje wymogi dla kształcenia przyszłych pielęgniarek i położnych. Fot. Adobestock
  • Minister zdrowia powołał nowy zespół do spraw opracowania zmian w standardach kształcenia
  • Chodzi o wytyczne dla kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej
  • Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw zdrowia

Zespół pomoże wypracowac nowe standardy

Przewodniczącą nowopowłanego zespołu minister mianował dr hab. n. o zdr. Mariolę Głowacką, prof. Mazowieckiej Uczelni Publicznej, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Przewodniczącą Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych.

Jej zastęopcą została prof. dr hab. n. med. Maria Kózka, Prodziekan ds. dydaktycznych Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego, Collegium Medicum;

Członkami zostali imiennie Edyta Gadomska, Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych w Ministerstwie Zdrowia; Ewa Majsterek, Naczelnik Wydziału Kształcenia Pielęgniarek i Położnych w Departamencie Rozwoju Kadr Medycznych w Ministerstwie Zdrowia oraz Piotr Kowalski, Naczelnik Wydziału Spraw Medycznych w Departamencie Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Edukacji i Nauki.

W skład zespołu wejdą także przedstawiciel Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych, konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego, przedstawiciel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Położnych, przedstawiciel Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych,  przedstawiciel Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.

Sekretarzem zespołu została dr n. o zdr. Dorota Ogonowska, przedstawiciel Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych.

Zespół ds. standardów kształcenia. Czym się zajmie?

Jak stwierdza zarządzenie, w pracach Zespołu mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, osoby niebędące jego członkami, zaproszone przez Przewodniczącego lub Zastępcę Przewodniczącego Zespołu.

Organ pomocniczy przy ministrze zdrowia zajmie się opracowaniem propozycji nowelizacji rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego w zakresie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej.

W szczególności chodzi o:

  1.  przegląd oraz przedstawienie propozycji zmian zestawu efektów kształcenia w zakresie wiedzy i umiejętności pod kątem dostosowania ich do aktualnych potrzeb rynku pracy,
  2. dookreślenie kompetencji zawodowych absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia,
  3. wypracowanie propozycji zmian w poszczególnych grupach zajęć ukierunkowanych na zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne, w tym zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe

- z uwzględnieniem wymagań zawartych w Dyrektywie 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych

Zespół zakończy swoją działalność z dniem przedłożenia ministrowi właściwemu do spraw zdrowia przez Przewodniczącego propozycji nowelizacji rozporządzenia, nie później jednak niż do dnia 31 lipca 2022 r.

Zespół będzie obradował na posiedzeniach, które odbywają się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, przy uwzględnieniu możliwości technicznych i rozwiązań organizacyjnych funkcjonujących w Ministerstwie Zdrowia, pozwalających na zapewnienie niejawności, lub w siedzibie Ministerstwa Zdrowia.

Uczestniczący w pracach zespołu są obowiązani do zachowania poufności informacji związanych z działalnością Zespołu.

Pierwsze posiedzenie nie później niż w terminie 15 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia.

Zarządzenie wchodzi w życie 19 maja.Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum