Kierunek lekarski: limity przyjęć rosną. Co z jakością nauczania?

Autor: PW/Rynek Zdrowia • • 29 maja 2017 05:48

W kraju brakuje lekarzy, dlatego jeszcze w 2015 r. Ministerstwo Zdrowia podkreślało, że należy zwiększyć limity przyjęć na studia lekarskie docelowo o 20 proc. Czy coraz większa liczebność roczników jest do pogodzenia z jakością kształcenia? Władze uczelni wskazują, że nie uda się tego zrobić bez wsparcia z budżetu państwa.

Kierunek lekarski: limity przyjęć rosną. Co z jakością nauczania?
Zajęcia w Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego; FOT. SUM

Z danych Ministerstwa Zdrowia wynika, że liczba studentów przyjmowanych na kierunek lekarski w ciągu ostatnich lat rzeczywiście systematycznie pnie się w górę. - Limit przyjęć ma ma stałą tendencję wzrostową, pomimo trudnej sytuacji budżetu państwa. W roku akademickim 2016/2017 limit łącznie wzrósł o 912 miejsc - informuje Milena Kruszewska, rzecznik prasowy ministra zdrowia.

Ministerialne wyliczenia uwzględniają przyszłych lekarzy kształconych na prowadzonych w języku polskim studiach magisterskich stacjonarnych i niestacjonarnych (program zajęć jak na stacjonarnych, z tą różnicą, że studia są płatne - przyp. red.) oraz studiach z językiem wykładowym angielskim - dla cudzoziemców.

Dla liczebności lekarskich kadr w kraju ma więc znaczenie skala przyjęć na studia w języku polskim. W 2007 roku na I roku tak odbywanych studiów wiedzę zdobywało 2695 i 518 studentów (druga liczba odnosi się do studiów płatnych - przyp. red.), w 2015 r. odpowiednio - 3589 i 1048. Istotny wzrost odnotowano w 2016 r. - 4191 i 1168 przyjętych.

Potrzebne rozważne podejście
Limity przyjęć są ustalane w oparciu o propozycje nadsyłane do Ministerstwa Zdrowia przez uczelnie i uzależnione do istniejącej infrastruktury i możliwości kadrowych.

- Trzeba pamiętać, że standardy nauczania wymagają odpowiedniej bazy dydaktycznej, zaplecza naukowo-badawczego i infrastruktury klinicznej. Bez spełnienia tego warunku zwiększanie limitu przyjęć może odbić się na jakości kształcenia. Tu potrzebne jest bardzo rozważne podejście - zaznacza prof. Barbara Jodłowska-Jędrych, prorektor ds. kształcenia Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Rozważne podejście, o którym wspomina prorektor musi przede wszystkim brać pod uwagę kwoty dotacji jakimi dysponują uczelnie medyczne. To z kolei ma wpływ np. na liczebność klinicznych grup studenckich. Studenci przyznają, że jakość kształcenia jest dla nich bardzo istotna.

Ligia Kornowska, przewodnicząca Zespołu Młodych Menedżerów Medycyny w Polskiej Federacji Szpitali zwraca uwagę, że według niedawnego raportu NIK studenci bardzo dobrze oceniają asystentów, natomiast słabe noty wystawiają uczelniom za dostępność nauczania praktycznego, która jest trudna do realizacji w zbyt dużych, liczących nawet 8 osób grupach.

- W związku ze wzrostem limitu przyjęć na kierunek lekarski, uczelnie medyczne otrzymały dodatkowe środki na ten cel. Dzięki temu władze uczelni mogły zatrudnić dodatkową kadrę, zorganizować dodatkowe grupy ćwiczeniowe, tak aby jakość kształcenia była na podobnym poziomie w stosunku do lat ubiegłych - stwierdza Milena Kruszewska.

Dotacja - czy nadąża za limitami?
Wskazana w ustawie budżetowej na 2017 rok wartość dotacji na działalność dydaktyczną dla uczelni nadzorowanych przez Ministerstwo Zdrowia wyniosła 1 672 591 000 zł.

Jak jednak podkreśla prof. Przemysław Jałowiecki, rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego i przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych (KRAUM), systematyczne podnoszenie limitu przyjęć na kierunek lekarski jest możliwe przy corocznym zwiększaniu dotacji, który musi uwzględniać zarówno wskaźnik inflacji, jak i rosnącą liczbę studentów.

- Dotacja na działalność dydaktyczną uczelni w 2017 r. będzie o 1,3 proc. większa niż dotacja w 2016 roku. Ten wzrost odpowiada wartości prognozowanego wskaźnika inflacji - zaznacza.

- Tymczasem z przedstawionego przez ministra zdrowia projektu rozporządzenia w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny w roku akademickim 2017/2018 wynika, że limit przyjęć na studia na kierunku lekarskim wzrośnie o 417 osób, w tym na prowadzonych w formie stacjonarnej dla obywateli polskich o 246 osoby, co oznacza wzrost o 6 proc. - mówi przewodniczący KRAUM, zestawiając skalę wzrostu dotacji i przyjęć na I rok studiów.

Zdaniem prof. Jałowieckiego, biorąc pod uwagę wskaźnik inflacji, pieniądze uzyskane z budżetu na działalność dydaktyczną uczelni będą zatem niemal takie same.

- Utrzymanie dotacji na podobnym poziomie, pomimo wzrastającej corocznie liczby studentów powoduje, że wartość dotacji przypadająca na jednego studenta stale spada, co może oznaczać niebezpieczeństwo obniżenia standardów i jakości kształcenia - przyznaje rektor SUM.

Ostrożnie z jakością kształcenia
Prof. Tomasz Grodzicki, prorektor ds. Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, też jest zdania, że jakość kształcenia jest tym wymogiem, którego nie można w żadnym wypadku złagodzić, nawet pod presją rosnącego zapotrzebowania na młode kadry lekarskie. Aby tę jakość utrzymać konieczne jest znalezienie np. kolejnych miejsc, w których studenci mogliby odbywać zajęcia kliniczne.

- Oczywiście możemy podpisać umowy z innymi szpitalami nieakademickimi, aby przyjąć więcej studentów, ale wtedy będziemy musieli im zapłacić za kształcenie - mówi prorektor UJ, też nawiązując tym samym do finansowych możliwości uczelni.

Znaczenie ma także fakt, że nauczanie studenta wymaga przygotowania kadr dydaktycznych, których nie ma ani w szpitalach miejskich, ani w powiatowych. Zresztą kłopot z nimi jest także w ośrodkach akademickich. Prorektor ds. CM UJ tłumaczy dlaczego: - Od lat ogłaszam konkurs na zatrudnienie najlepszych absolwentów. Nie są zainteresowani, bo asystentowi mogę zapłacić w granicach 2,5 tys. zł. Poza tym nie mogę mu zapewnić, że będzie robił specjalizację w te dziedzinie, w której chce.

Taka sytuacja każe z ostrożnością planować zapowiadany wzrost przyjęć na kierunki lekarskie. - Mam wątpliwości, przynajmniej patrząc z perspektywy Krakowa - czy możemy zwiększyć liczbę studentów nie tracąc na jakości nauczania. Jeśli zaczniemy zwiększać liczbę przyjęć w oparciu o bazę, którą mamy, to obawiam się, że grupy kliniczne będą większe niż ośmioosobowe, o których słyszymy - rozważa prof. Tomasz Grodzicki.

Uważa, że trzeba poszukiwać możliwości tworzenia uniwersytetów medycznych w kolejnych miastach i w tym celu mobilizować mniejsze ośrodki.

Limity nadal w górę
W kwietniu br. Ministerstwo Zdrowia przedstawiło projekt rozporządzenia w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny w roku akademickim 2017/2018 oraz rozporządzenie dotyczące ramowego programu zajęć praktycznych.

Na pierwszym roku lekarskich studiów stacjonarnych i niestacjonarnych będzie odpowiednio 4449 i 1203 miejsc. Wzrost limitu przyjęć na kierunek lekarski nie jest już tak duży jak w ubiegłym roku. W roku akademickim 2017/2018 planowany limit przyjęć zwiększy się ogółem o 460 miejsc. Na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w języku polskim dla obywateli polskich ma ich przybyć 249.

Trend wzrostowy limitów przyjęć, choć nieco przyhamował, został więc utrzymany. Jednak pytanie o możliwość pogodzenia liczebności roczników z jakością nauczania powtarza się w dyskusjach i to nie tylko środowisk akademickich.

Konsultując rozporządzenia prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wyraziło wątpliwość "czy rzeczywiście wszystkie umiejętności wymienione w załącznikach do projektu student będzie w stanie opanować biorąc pod uwagę warunki nauczania".

Według NRL rozkład miejsc na uczelniach medycznych powinien preferować przyszłych lekarzy kształcących się w języku polskim, za czym powinno pójść odpowiednie zwiększenie uczelniom dotacji z budżetu państwa. "Niezapewnienie odpowiednio zwiększonego finansowania dla uczelni medycznych grozi obniżeniem dotychczasowych standardów i jakości kształcenia" - konkluduje lekarski samorząd.

Jakość zależy od pieniędzy
Jak odpowiada na takie wątpliwości MZ? - W roku akademickim 2017/2018 intencją jest utrzymanie znaczącego wzrostu limitu przyjęć na kierunku lekarskim, który miał miejsce w roku ubiegłym. Utrzymanie na tym poziomie limitu przyjęć na kierunek lekarski przez kolejne lata corocznie będzie się wiązało z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na ten cel - odpowiada Milena Kruszewska

- Ewentualny wzrost limitu przyjęć w latach kolejnych, w celu utrzymania wysokiej jakości kształcenia będzie ściśle uzależniony od możliwości dydaktycznych uczelni oraz od wysokości środków budżetowych, które będą przeznaczone na ten cel - stwierdza rzecznik MZ, co sugeruje, że w tej mierze najwięcej zależy nie od ministra zdrowia, ale od ministra finansów.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum