• NACZELNA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych (NIPiP) jest jednostką organizacyjną samorządu pielęgniarek i położnych posiadającą osobowość prawną. Samorząd reprezentuje osoby wykonujące zawód pielęgniarki i zawód położnej oraz sprawuje pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów. Organami NIPiP są: Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, Naczelny Sąd Pielęgniarek i Położnych, Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej oraz Naczelna Komisja Rewizyjna.