×
Subskrybuj newsletter
rynekzdrowia.pl
Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.
Podaj poprawny adres e-mail
  • Musisz zaznaczyć to pole

Kongres Wyzwań Zdrowotnych - Health Challenges Congress 2016

O HCC

Organizowany w dniach 18-20 lutego 2016 r. w Katowicach Kongres Wyzwań Zdrowotnych - Health Challenges Congress (HCC) - ze względu na swój profil programowy będzie wydarzeniem bez precedensu nie tylko w skali kraju, ale i Europy.

Organizowany w dniach 18-20 lutego 2016 r. w Katowicach Kongres Wyzwań Zdrowotnych - Health Challenges Congress (HCC) - ze względu na swój profil programowy będzie wydarzeniem bez precedensu nie tylko w skali kraju, ale i Europy.

Wyjątkowo szeroki, interdyscyplinarny oraz międzysektorowy charakter Kongresu, który odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, wynika z faktu, że stan zdrowia współczesnych społeczeństw nie zależy wyłącznie od samej medycyny czy sposobu zorganizowania i finansowania systemu opieki zdrowotnej.

Właśnie dlatego w jednym miejscu, w ciągu trzech dni, spotkają się nie tylko wybitni specjaliści reprezentujący kilkanaście dyscyplin medycznych - zarówno z Polski, jak i z zagranicy, ale także przedstawiciele środowisk związanych z szeroko rozumianym sektorem ochrony zdrowia, nauką, gospodarką, biznesem, finansami, rynkiem ubezpieczeniowym, organizacjami pozarządowymi, polityką, administracją publiczną i samorządową oraz mediami.

Główne przesłanie Kongresu to spojrzenie w przyszłość - identyfikowanie oraz omówienie priorytetowych wyzwań zdrowotnych w perspektywie lat 2016-2036.

Ufamy, że Kongres w Katowicach stanie się okazją do debaty i porozumienia wielu środowisk, które - mimo oczywistych różnic - zgodne są co do tego, że konieczne jest społeczne porozumienie na rzecz zdrowia, którego stan zależy od nas wszystkich. 

Tylko taki, bardzo szeroki konsensus pozwoli skutecznie podjąć zawarte w nazwie Kongresu wyzwania zdrowotne XXI wieku ñ wynikające zarówno z epidemiologii poszczególnych chorób, jak i m.in.: demografii, ekonomii, uwarunkowań finansowych, politycznych oraz społecznych.

Zapraszamy serdecznie do Katowic!

Organizatorzy:
Grupa PTWP SA
40-114 Katowice
ul. Piotra Ściegiennego 3
telefon/fax - centrala: +48 32 209 13 03
ptwp@ptwp.pl

WSTĘPNY ZAKRES TEMATYCZNY

.

Health Challenges Congress
(HCC 2016, 18-20 lutego 2016 r. Katowice, Międzynarodowe Centrum Kongresowe)

Sesja plenarna:
Zdefiniowanie i omówienie priorytetowych wyzwań zdrowotnych w perspektywie lat 2016-2036.
• Główne zagrożenia dla zdrowia społeczeństw w XXI wieku – przegląd wybranych wskaźników epidemiologicznych
• Choroby cywilizacyjne i przewlekłe – czy potrafimy z nimi skutecznie walczyć?
• Czynniki demograficzne i starzejące się społeczeństwo a kształtowanie polityki zdrowotnej
• Znaczenie profilaktyki, edukacji prozdrowotnej i medycyny zapobiegawczej
• Najważniejsze wyzwania systemowe, organizacyjne i finansowe stojące przed politykami, środowiskiem medycznym, a także przemysłem – w jaki sposób poprawić dostęp do szybkiej diagnostyki i leczenia?
• Wystąpienia członków Rady Naukowej HCC – zapowiedź głównych zagadnień, które zostaną poruszone podczas wybranych sesji HCC

Sesje systemowe:

I. System ochrony zdrowia w Polsce – bilans otwarcia i planowane zmiany w latach 2016-2019
• Najważniejsze kierunki polityki zdrowotnej państwa po wyborach parlamentarnych w 2015 r.
• Odejście od dotychczasowej składki – główne założenia budżetowego finansowania ochrony zdrowia; co zamiast NFZ?
• Co zrobić, aby droga polskiego pacjenta do leczenia stała się krótsza?
• Czy powstanie sieć szpitali?
• Polityka lekowa – jakie zmiany i cele do osiągnięcia?
• Sektor prywatny – jakie miejsce w systemie ochrony zdrowa?

II. Finansowanie ochrony zdrowia – wybrane zagadnienia
• Modele finansowanie świadczeń zdrowotnych – czy skorzystamy z doświadczeń innych krajów?
• W jaki sposób zwiększyć publiczne nakłady na opiekę zdrowotną?
• Na co stać państwo i obywateli, czyli co oprócz budżetu?
• Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne – możliwości i ograniczenia
• Jaki koszyk świadczeń gwarantowanych – kierunki ewolucji

III. Kto nas będzie leczył? Przyszłość kadr medycznych w Polsce i na świecie
• Przegląd tzw. specjalizacji deficytowych – jakich lekarzy najbardziej nam brakuje?
• Systemy kształcenia lekarzy w wybranych krajach
• Nowe metody kształcenia lekarzy – czy techniki wirtualne i symulacyjne pomogą zapełnić luki pokoleniowe w wybranych dziedzinach medycyny?
• Czy w Polsce należy przywrócić lekarski staż podyplomowy?
• Uczelnie niemedyczne w systemie kształcenia lekarzy – za i przeciw

IV. Miejsce szpitali w systemie ochrony zdrowia – dziś i jutro
• Szpital jako miejsce udzielania świadczeń. Społeczna odpowiedzialność a realia prawne, ekonomiczne i rynkowe w Polsce
• Powrót do dyskusji o sieci szpitali – zasady i kryteria kwalifikowania szpitali do ich regionalnych sieci szpitali – jeśli takie powstaną
• Koordynacja czy konkurencja – czy w każdym powiecie musi być szpital?
• W jaki sposób odciążyć szpitale – problem nadmiernej liczby nieuzasadnionych medycznie hospitalizacji
• Jednostki uniwersyteckie i instytuty – jak powinny funkcjonować?
• Miejsce szpitali prywatnych w strukturze lecznictwa stacjonarnego

V. Zarządzanie szpitalami – kilka poważnych wyzwań
• Barometr finansów polskich szpitali – problem ich zadłużenia wciąż czeka na rozwiązanie
• Warunki i przykłady udanych restrukturyzacji szpitali
• Rozwiązania optymalizujące koszty w placówkach medycznych
• Plany samorządów i innych organów prowadzących szpitale – przekształcenia i konsolidacje
• Końca koniecznych inwestycji nie widać – przegląd źródeł ich finansowania

VI. Szpital XXI wieku. Jakość świadczeń, bezpieczeństwo pacjenta, stabilność finansowa – wybrane zagadnienia
• Wyniki terapii – modele ich mierzenia, oceny i porównywania między różnymi placówkami ochrony zdrowia
• Systemy akredytacji i certyfikacji podmiotów leczniczych; zarządzanie jakością w szpitalach
• W jaki sposób premiować efekty terapii?
• Procedury minimalizujące ryzyko zdarzeń niepożądanych, m.in. zakażeń wewnątrzszpitalnych
• Efektywność kosztowa wybranych rozwiązań organizacyjnych w szpitalach
• Outsourcing – skala i potencjał stosowania w poszczególnych obszarach działalności szpitala; czy obowiązujące prawo sprzyja wybieraniu optymalnej oferty outsourcingowej dla szpitala?

VII. Skoordynowana opieka medyczna
• Jak zapewnić skoordynowaną i kompleksową opiekę medyczną w dobie postępującej specjalizacji. Czy medycyna holistyczna będzie jeszcze możliwa?
• Opieka koordynowana jako możliwe (najlepsze?) rozwiązanie problemów polskiej służby zdrowia – za i przeciw
• Wyzwania w obszarze koordynacji procesu leczniczego w szpitalu
• Struktura lecznictwa – rola, miejsce w systemie i wzajemne relacje: lecznictwa szpitalnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, podstawowej opieki zdrowotnej

VIII. Pracodawcy w systemie ochrony zdrowia
• Profilaktyczna opieka zdrowotna nad pracownikami
• Medycyna pracy w systemie zdrowia publicznego
• Koncepcja pracowniczych ubezpieczeń zdrowotnych – uzupełnienie publicznego finansowania ochrony zdrowia
• Czy w przedsiębiorstwach jest miejsca dla pełnomocników ds. zdrowia?

IX. Telemedycyna – wybrane zagadnienia prawne i finansowe
• Obecne i postulowane regulacje prawne niezbędne dla rozwoju świadczeń z zastosowaniem telemedycyny oraz objęcia ich finansowaniem ze środków publicznych
• Przykłady rozwiązań prawnych dotyczących świadczeń telemedycznych w wybranych krajach UE
• Skala oszczędności wynikających ze stosowania telemedycyny
• Rynek rozwiązań telemedycznych w Polsce i wybranych krajach
• Finansowanie rozwoju nowych technologii telemedycznych

X. e- Zdrowie: rozwiązania telemedyczne i technologie informacyjne wspierające funkcjonowanie placówek służby zdrowia
• Technologie teleinformatyczne w jednostkach ochrony zdrowia – czy wykorzystujemy w Polsce ten potencjał?
• Telemedycyna jako część procesu terapeutycznego – to znacznie więcej niż tylko sposób komunikacji i transmisji wyników badań
• Zastosowanie rozwiązań telemedycznych w opiece nad pacjentami m.in. w kardiologii, onkologii
• Telemedycyna w chirurgii i ortopedii; operacje teleasystowane
• Telemonitoring chorych
• Technologie mobilne w medycynie

XI. Innowacje w medycynie
• Finansowanie i organizacja badań nad nowymi technologiami medycznymi – wybrane zagadnienia
• Aby z wynalazków mogli korzystać pacjenci – od pomysłu do wdrożenia, czyli jak zbudować medyczny start-up
• W jaki sposób zachęcić przedsiębiorców do inwestowania w badania nad nowymi technologiami w medycynie?
• Przykłady praktycznych wdrożeń innowacyjnych rozwiązań w wybranych dziedzinach medycyny
• Cyfryzacja, digitalizacja, sztuczna inteligencja w służbie zdrowia i medycynie

XII. Odnawialne źródła finansowania – ich rola we wzroście innowacyjności gospodarki”, szczegółowe zagadnienia:
• Rola państwa w dofinansowaniu innowacji w Polsce
• Zakres działań instytucji państwowych w kształtowaniu innowacji w Polsce
• Potencjalne kierunki rozwoju wsparcia nowych innowacji

XIII. Przemysł medyczny w Polsce
• Przemysł farmaceutyczny w Polsce – miejsce na rodzimym rynku leków i rola w zapewnieniu bezpieczeństw lekowego kraju
• Krajowi producenci wyrobów medycznych, m.in. aparatury, wyposażenia, materiałów i narzędzi stosowanych w podmiotach leczniczych – udział w rynku, potencjał i kierunki rozwoju
• Przykłady praktycznych wdrożeń innowacyjnych rozwiązań i wynalazków polskich producentów w sektorze medycznym
• Wkład polskich wytwórców produktów leczniczych i wyrobów medycznych w gospodarkę kraju – inwestycje, miejsca pracy, udział w PKB
• Obecność polskich producentów leków i wyrobów medycznych na rynkach zagranicznych

XIV. Edukacja pacjentów dotycząca przestrzegania zaleceń lekarskich i zasad profilaktyki
• Kto i w jaki sposób powinien kształtować prozdrowotne zachowania społeczeństwa – rola m.in. środowiska lekarskiego, administracji publicznej, samorządów, organizacji pozarządowych
• Compliance – przed nami długa droga, czyli jak Polska wypada pod względem przestrzegania zaleceń lekarskich przez pacjentów?
• Czy polscy pacjenci ufają lekarzom? Bez udziału chorego w procesie terapeutycznym trudno o dobre wyniki leczenia
• W gabinecie lekarskim – aby rozmowa z pacjentem przyniosła oczekiwane efekty
• Komunikacja lekarza z pacjentem – czy tego można się nauczyć na studiach medycznych w Polsce?

XV. Konsultacje w medycynie – trudna sztuka dialogu decydentów ze stroną społeczną
• Jak uniknąć niekończących się nowelizacji przepisów – systemy efektywnego konsultowania uchwalanych aktów prawnych w Polsce i innych krajach
• Rola ekspertów, towarzystw naukowych i organizacji zrzeszających pacjentów w procesie legislacyjnym
• Udział ekspertów i organizacji pozarządowych w podejmowaniu decyzji refundacyjnych – rozwiązania przyjęte w wybranych krajach i polskie doświadczenia
• Jawność i transparentność tworzenia regulacji w ochronie zdrowia – ocena funkcjonowania ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa w Polsce

XVI. Medycyna personalizowana
• Dlaczego wszystkich pacjentów z tą samą jednostką chorobową trudno leczyć według tego samego standardu postępowania?
• Medycyna personalizowana a modele udostępniania pacjentom innowacyjnych terapii w wybranych krajach Europy
• Badania materiału genetycznego na potrzeby tzw. medycyny precyzyjnej – aspekty prawne, organizacyjne i etyczne
• Trendy w indywidualizowanej terapii – przykłady z zakresu m.in. onkologii i kardiologii

XVII. Biznes i medycyna
• Razem czy osobno? Różnice między medycyną i biznesem. Wykłady w konwencji pro i contra:
• Medycyna jest biznesem
• Medycyna nie jest biznesem
• Ile biznesu w medycynie i/lub medycyny w biznesie – dyskusja przedstawicieli menedżerów ochrony zdrowia, lekarzy i inwestorów lokujących kapitał w sektorze ochrony zdrowia

XVIII. Media i medycyna. Komunikacja w ochronie zdrowia
• Rola dziennikarzy w edukacji zdrowotnej społeczeństwa, także dotyczącej zasad funkcjonowania systemu ochrony zdrowia
• Znaczenie dobrego zarządzania informacją – m.in. przygotowania informacyjnego poprzedzającego zmiany w organizacji leczenia (np. przekształcenia lub łączenie szpitali)
• Dlaczego placówki medyczne powinny budować własną markę?
• Dzwoni dziennikarz do szpitala, czyli jak przygotować się do kryzysu wizerunkowego?
• Czy komunikacja to tylko media relations?
• Budowanie dobrych relacji z pacjentami

 

Sesje poświęcone wybranym dziedzinom medycyny:

XIX. Bieżące problemy kardiologii w Polsce
• Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób sercowo-naczyniowych: Polska i świat
• Wydatki na procedury sercowo-naczyniowe: kardiologia, kardiochirurgia, chirurgia naczyniowa. Polska na tle UE
• Idealny model opieki sercowo-naczyniowej:
- współpraca specjalistów (cardiovascular team)
- kompleksowa i kompletna diagnostyka oraz leczenie ostrych zespołów wieńcowych (pakiet kardiologiczny)
• Nowoczesna profilaktyka pierwotna i wtórna: wpływ na epidemiologię i wyniki odległe po ostrych incydentach sercowo-naczyniowych

XX. Spojrzenie w przyszłość: innowacje i medycyna translacyjna w kardiologii
• Od innowacyjnej technologii do nowoczesnej organizacji usług sercowo-naczyniowych
• 10 najważniejszych innowacji w medycynie sercowo-naczyniowej
• Polskie osiągnięcia technologiczne i wdrożenia w medycynie sercowo-naczyniowej
• Od pomysłu do wdrożenia: jak zbudować medyczny start-up kardiologiczny oraz pozyskać finansowanie na jego rozwój?

XXI. Zręby nowoczesnej i kosztowo efektywnej opieki nad chorym ze schorzeniem sercowo-naczyniowym i osobą w wieku podeszłym
• Koszty społeczne leczenia chorób sercowo-naczyniowych: Polska i inne kraje Unii Europejskiej. Koszty i wskaźniki kosztowo-efektywne procedur sercowo-naczyniowych w krajach UE
• Profilaktyka: abonament sercowo-naczyniowy (cardiovascular concierge)
• Nowoczesne leczenie i kosztowne procedury sercowo-naczyniowe: dostęp do dodatkowych ubezpieczeń prywatnych i systemy zachęty do ich wykupu
• Chory przewlekły wysokiego ryzyka i chory w wieku podeszłym: kompleksowa opieka telemedyczna.
• Interdyscyplinarne podejście do leczenia chorych kardiologicznych w podeszłym wieku. Problemy socjoekonomiczne, organizacyjne, dowody medyczne

XXII. Rozwiązania telemedyczne w kardiologii
• Modele telekonsultacji stosowane w kardiologii (np. pacjent – lekarz POZ – specjalista)
• Telemonitoring chorych z niewydolnością serca ze wszczepionymi układami resynchronizującymi
• Telemetryczne diagnozowanie zaburzeń rytmu serca

XXIII. Mechaniczne wspomaganie serca dla każdego – problem finansowy i etyczny
• Możliwości leczenia niewydolności serca za pomocą wspomagania mechanicznego – zarówno urządzeń wszczepialnych, jak i zewnątrzustrojowych
• Liczba wszczepianych urządzeń wzrasta na świecie bardzo szybko. W Polsce wciąż główną barierą jest cena
• Problem etyczny – czy jest granica wieku, w jakim należy takie wspomaganie stosować?

XXIV. Interwencje przezskórne czy klasyczna kardiochirurgia – w poszukiwaniu równowagi między postępem technicznym a dobrem pacjenta
• Wypieranie zabiegów kardiochirurgicznych przez interwencje przezskórne (PCI, TAVI, TEVAR, w przyszłości zastawki mitralne)
• Rozwój tych zabiegów:
• stanowi o spadku inwazyjności i poprawie bezpieczeństwa pacjentów
• jest mocno stymulowany przez przemysł
• jest elementem marketingu i nie zawsze przekłada się na udowodnioną korzyść dla pacjenta
• wiąże się często z kosztami przewyższającymi rozwiązania klasyczne, a uwzględniać należy również koszt leczenia pacjenta w perspektywie wielu lat
• Poszukiwanie równowagi w tej dziedzinie jest poważnym wyzwaniem dla polityki zdrowotnej

XXV. Terapeutyczne wyzwania i przyszłość reumatologii
• Czy i kiedy medycyna personalizowana zostanie wprowadzona do leczenia chorych na choroby reumatyczne?
• Znaczenie wczesnej diagnostyki w zapalnych chorobach reumatycznych
• Nowe kierunki leczenia w zapalnych chorobach reumatycznych i chorobie zwyrodnieniowej
• Ocena skuteczności aktualnie stosowanych leków w reumatoidalnym zapaleniu stawów i spondyloartropatiach
• Ocena skuteczności aktualnie stosowanych leków w toczniu rumieniowatym układowym, zespole Sjӧgrena i twardzinie układowej

XXVI. Leczenie chorób reumatycznych – aspekty finansowe i organizacyjne
• Znaczenie kosztów pośrednich w ocenie koszt-efektywność technologii medycznych w reumatologii
• Metodologia leczenia kosztów pośrednich
• Wpływ choroby na inne aspekty życia chorego, w tym przede wszystkim na ryzyko utraty pracy
• Wycena świadczeń jako narzędzie kształtowania systemu opieki zdrowotnej w Polsce na przykładzie reumatologii
• Potrzeba rozwiązań systemowych w zapobieganiu i leczeniu choroby zwyrodnieniowej – propozycja zmian
• Reumatologia nie jest nauką o lecznictwie sanatoryjnym i chorobach starszych ludzi, których łamią stawy przy zmianie pogody... Konieczność zmiany myślenia i świadomości społecznej dotyczącej reumatologii – zarówno wśród chorych, jak i wśród lekarzy oraz decydentów

XXVII. Interna i geriatria – wybrane zagadnienia
• Czy interna jest kluczowym elementem w rozwiązywaniu problemów polskiej ochrony zdrowia? Wykłady w konwencji pro i contra:
• Wykład na „tak”
• Wykład na „nie”
• Dyskusja
• Czy geriatria stanowi panaceum na wszystkie bolączki starzejącego się społeczeństwa?
• Polipragmazja i jatrogenia:
• Punkt widzenia internisty
• Punkt widzenia geriatry
• Punkt widzenia farmakologa klinicznego
• Dyskusja

XXVIII. Wyzwania w ortopedii i traumatologii narządu ruchu
• Wzrost liczby złamań osteoporotycznych oraz zmian zwyrodnieniowo-zniekształcających stawy – jedno z wyzwań związanych ze starzejącym się społeczeństwem
• Nowoczesne techniki leczenia złamań, szczególnie u starszych osób z osteoporozą oraz endoprotezoplastyki wszystkich stawów
• Resurfacing jako najnowsza metoda zaopatrzenia choroby zwyrodnieniowej stawów
• Aktualne trendy i kierunki rozwoju biotechnologii i biomateriałów w ortopedii
• Nowoczesne strategie oraz ekonomiczne aspekty wczesnej diagnostyki i leczenia osteoporozy w ortopedii

XXIX. Neurologia – potrzebna jest kompleksowa opieka
• Epidemiologia chorób zwyrodnieniowych mózgu (choroba Parkinsona, choroba Alzheimera)
• Organizacja opieki medycznej nad pacjentami z chorobami zwyrodnieniowymi mózgu w kontekście aktualnych trendów demograficznych
• Optymalny zakres wsparcia socjalnego i medycznego chorych na choroby Parkinsona i Alzheimera
• Program kształcenia opiekunów osób starszych
• Stwardnienie rozsiane – skala problemu medycznego w Polsce i innych krajach
• Zakres kompleksowej opieki medycznej nad chorymi na SM w relacji do stopnia zaawansowania choroby
• Szczególna rola wsparcia psychologicznego i fizjoterapii w realizacji potrzeb zdrowotnych chorych na SM

XXX. Choroby płuc – kilka problemów do rozwiązania
• Konieczność wdrażania nowych, skutecznych terapii w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (POChP)
• Przedwczesne wyłączanie z aktywności zawodowej – jednym ze społecznych skutków nieskutecznego leczenia POChP
• Choroby rzadkie – konieczność ich bardzo wczesnego rozpoznawania, a następnie organizacji i finansowania ich leczenia
• Obturacyjny bezdech podczas snu (OBS) jako modyfikowalny czynnik ryzyka chorób układu krążenia – mechanizm indukcji chorób układu krążenia przez OBS
• Efektywność prewencyjna „protezy powietrznej” u chorych na OBS w stosunku do chorób układu krążenia
• Zapobieganie wypadkom komunikacyjnym poprzez wczesne wykrywanie i skuteczne leczenie zaburzeń oddychania podczas snu u zawodowych kierowców

XXXI. Leczenie cukrzycy w Polsce
• Cukrzyca jako problem społeczny
• Epidemiologia cukrzycy w Polsce
• Koszty leczenia cukrzycy
• Organizacja opieki diabetologicznej w Polsce
• Prewencja cukrzycy i jej powikłań

XXXII. Onkologia w Polsce – wybrane zagadnienia organizacyjne i finansowe
• Rzetelna definicja zakresu świadczeń gwarantowanych w kontekście leczenia onkologicznego
• Możliwości zbilansowania/urealnienia koszyka świadczeń gwarantowanych
• Fundusz Walki z Rakiem, jako jeden z przykładów rozwiązań dla polskiej onkologii
• Programy walki z nowotworami – doświadczenia innych krajów europejskich
• Rozwój dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych – czy skróci drogę pacjentów onkologicznych od rozpoznania choroby do podjęcia terapii?

XXXIII. Od podejrzenia choroby do rozpoczęcia terapii przeciwnowotworowej
• Czas oczekiwania do wybranych świadczeń onkologicznych w Polsce – krótkie podsumowanie
• Dostęp do innowacyjnych technologii lekowych w Polsce na wybranych przykładach, m.in.: rak prostaty, rak płuca, rak piersi, czerniak i inne nowotwory skóry
• Hematoonkologia – w jaki sposób poprawić dostęp do nowoczesnego leczenia polskich pacjentów z nowotworami krwi i układu krwiotwórczego (w tym z chorobami rzadkimi)
• Radykalne leczenie nowotworów – obecne możliwości i wyzwania
• Uogólniony proces nowotworowy jako choroba przewlekła

XXXIV. Aktualne wyzwania i problemy w okulistyce
• Dostęp do leczenia zaćmy jako miernik jakości życia Polaków
• Rehabilitacja szansą na lepsze funkcjonowanie osób niewidomych i słabowidzących
• Finansowanie leczenia okulistycznego w województwie śląskim
• Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem – chorobą społeczną. Przyczyny i środki zaradcze

XXXV. Perinatologia; ginekologia i położnictwo – wybrane zagadnienia
• Polityka prourodzeniowa – czy mamy taki program?
• System opieki perinatalnej w Polsce – stan obecny i postulowane rozwiązania
• Standardy opieki okołoporodowej – wybrana tematyka, m.in.: znieczulenie przy porodzie; poród naturalny czy cesarskie cięcie; standardy opieki nad kobietą w ciąży z powikłaniami.

 

Wydarzenia towarzyszące:

• Investing in Medical Innovations – Congress & Fair (IMICF)
(18-19 lutego 2016 r. Katowice, Międzynarodowe Centrum Kongresowe)
Organizator: MedInvest Scanner (M.I.S.)

Investing in Medical Innovations – Congress & Fair (IMICF) to dwudniowy kongres odbywający się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach w dniach 18-19 lutego 2016. Kongres odbywać się będzie równolegle do Kongresu Wyzwań Zdrowotnych (Health Challenges Congress, HCC 2016).
Program kongresu, organizowanego przez MedInvest Scanner, kierowany jest głównie do inwestorów, którzy są zainteresowani nielekowymi technologiami medycznymi oraz biotechnologią. Podstawowym celem kongresu jest zaprezentowanie inwestorom potencjału wynalazców oraz ułatwienie komunikacji pomiędzy inwestorami reprezentującymi zróżnicowany kapitał z innowatorami, wynalazcami, racjonalizatorami (którzy prowadzą prace badawczo-rozwojowe w medycynie i dziedzinach pokrewnych) poprzez stworzenie stałego forum wymiany pomysłów, idei, poglądów.
Kongres dedykowany jest z jednej strony grupom kapitałowym i przedsiębiorcom zainteresowanym inwestycjami na rynku urządzeń medycznych, z drugiej zaś osobom czy instytucjom dysponującymi gotowymi rozwiązaniami lub innowacjami medycznymi w fazie konceptu na różnym etapie prac badawczo-rozwojowych.
Uczestnicy zainteresowani prezentacją swojego portfolio będą mieli możliwość wystawienia stanowisk (booths) w przestrzeni targowej. Dodatkowo przygotowane zostaną dedykowane „round tables”, gdzie spotykać się będą mogli inwestorzy i innowatorzy zainteresowani konkretnymi propozycjami.

• Konferencje Hospital Build & Infrastructure
(18 lutego 2016 r. Katowice, Międzynarodowe Centrum Kongresowe)

I część konferencji
• Zarządzanie projektem i finansowanie inwestycji – Skanska, Erbud, Strabag
• Wyzwania architektoniczne w zakresie szpitalnego IT i systemów monitorowania pacjenta – Dräger Polska
• Projektowanie hybrydowych sal operacyjnych i pracowni obrazowych- Siemens
• Higiena i bezpieczeństwo w szpitalu – IGP Pulvertechnik

II część konferencji
• Nowości w obrazowaniu klinicznym – BARCO Healthcare
• Healthcare Management trends from a Middle East perspective 

***

• Perspektywy rozwoju geriatrii i technologii wspierających leczenie i opiekę w Polsce
Konferencja pod patronatem: Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
(19 lutego 2016 r. Katowice, Międzynarodowe Centrum Kongresowe)

Zmiany demograficzne a system opieki zdrowotnej w Polsce – największe wyzwania
• Zmiany demograficzne XXI wieku – jak przygotować Polskę do zmian.
• Priorytety w polityce senioralnej państwa
• Kierunki rozwoju systemu opieki zdrowotnej wobec starzenia się społeczeństwa.
• Czy obecny model systemu opieki zdrowotnej spełni nasze oczekiwania w przyszłości, czy musimy stworzyć alternatywne formy opieki?
• Deinstytucjonalizacja opieki nad osobami w wieku podeszłym
• Opieka koordynowana dla osób w wieku podeszłym
• Dostosowanie polityki lekowej państwa do wyzwań demograficznych
• Dostosowanie przestrzeni życiowej do potrzeb osób w wieku podeszłym

Perspektywy rozwoju geriatrii w Polsce
• Szanse i bariery dla rozwoju geriatrii w Polsce
• Modele organizacji opieki geriatrycznej
• Rola przychodni POZ w rozwoju geriatrii
• Rozwój geriatrii a kształcenie kadry: lekarzy, pielęgniarek, opiekunów medycznych
• Perspektywy finansowania rozwoju geriatrii w Polsce ze środków UE
• Perspektywy finansowania geriatrii przez NFZ

Systemy do telemedycyny i teleopieki w geriatrii, reumatologii i rehabilitacji
• Zastosowanie rozwiązań innowacyjnych w opiece nad pacjentami w wieku podeszłym jako alternatywne uzupełnienie dotychczasowego modelu opieki zdrowotnej
• Innowacyjna rehabilitacja – nowe technologie wspierające rehabilitację pacjentów
• Zastosowanie telemedycyny w reumatologii
• Przykłady wdrożenia innowacji w medycynie w Polsce i na świecie - ocena korzyści i ograniczeń
• Perspektywy wsparcia finansowego w rozwoju nowoczesnych technologii w medycynie

***


Dzień Otwarty HCC „Medycyna jest dla ludzi”
20 lutego 2015 r., Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach
20 lutego 2016 r. zaplanowano Dzień Otwarty HCC, pod hasłem „Medycyna jest dla ludzi”.
Chcielibyśmy umożliwić w ten sposób mieszkańcom górnośląskiej aglomeracji bezpośredni kontakt z Gośćmi Kongresu – specjalistami wybranych dziedzin medycyny. Tematyka takich otwartych spotkań dotyczyć będzie szeroko rozumianej promocji zdrowego stylu życia, edukacji zdrowotnej, a także znaczenia właściwie prowadzonej profilaktyki.

RADA NAUKOWA

Skład Rady Naukowej Health Challenges Congress:

Dr Piotr Bednarski, dyrektor Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie

Prof. Paweł Buszman, prezes zarządu American Heart of Poland S.A.

Prof. Leszek Czupryniak, Klinika Diabetologii i Chorób Metabolicznych, Szpital Kliniczny nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, były prezes Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego

Prof. Marek Deja, kierownik Katedry i Kliniki Kardiochirurgii, Śląski Uniwersytet Medyczny

Prof. Jan Duława, prorektor ds. nauki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Prof. Mariusz Gąsior, III Katedra i Oddział Kliniczny SUM, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

Gen. bryg. prof. Grzegorz Gielerak, dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego

Prof. Zbigniew Kalarus, kierownik Katedry Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii, Oddział Kliniczny, Śląskie Centrum Chorób Serca Zabrzu, prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Prof. Bogdan Koczy, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich, konsultant wojewódzki w dziedzinie ortopedii i traumatologii

Prof. Jerzy Kozielski, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Płuc, Szpital Kliniczny nr 3 SUM w Zabrzu, konsultant wojewódzki w dziedzinie pneumonologii

Prof. Eugeniusz J. Kucharz, kierownik Oddziału Chorób Wewnętrznych i Reumatologii, Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach, prezes Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, konsultant wojewódzki w dziedzinie reumatologii

Prof. Brygida Kwiatkowska, zastępca dyrektora ds. klinicznych, kierownik Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji

Dr n. med. Janusz Meder, prezes Polskiej Unii Onkologii, kierownik Oddziału Zachowawczego Kliniki Nowotworów Układu Chłonnego w Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Dr hab. n. med. Katarzyna Michalska-Małecka, Klinika Okulistyki, Szpital Kliniczny Ceglana w Katowicach, konsultant wojewódzki w dziedzinie okulistyki

Prof. Krystyna Pierzchała, kierownik Katedry i Kliniki Neurologii, Szpital Kliniczny nr 1 SUM w Zabrzu

Prof. Władysław Pierzchała, zastępca dyrektora ds. medycznych, Klinika Pneumonologii, Centralny Szpital Kliniczny SUM w Katowicach

Prof. Lech Poloński, III Katedra i Oddział Kliniczny SUM, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

Prof. Aleksander Sieroń, kierownik Katedry i Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej, Szpital Specjalistyczny nr 2 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Bytomiu

Prof. Krzysztof Sodowski, konsultant wojewódzki w dziedzinie perinatologii

Prof. Krzysztof Strojek, kierownik Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych i Diabetologii, III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii SUM, konsultant krajowy w dziedzinie diabetologii

Prof. Marek Synder, kierownik Kliniki Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM – Centralny Szpital Weteranów w Łodzi

Prof. Piotr Wysocki, kierownik Kliniki Onkologicznej Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, prezes-elekt Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

REKOMENDACJE

O przesłaniu Health Challenges Congress oraz zagadnieniach, które powinny zostać poruszonego podczas Kongresu w Katowicach mówią m.in. wybitni lekarze, a także gospodarze regionu i przedsiębiorcy.

Prof. Jan Duława,
prorektor ds. nauki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Powinniśmy mówić o tym, co w głównej mierze decyduje o zdrowiu społeczeństw. Wiemy już, że aż w 50 proc. zależy ono od naszego stylu życia. Dlatego kluczowe znaczenie ma dobra edukacja zdrowotna, szczególnie młodzieży. Kongres może być także miejscem szerokiej dyskusji i wypracowania społecznego porozumienia na rzecz zdrowia. Porozumieć się powinni lekarze między sobą, lekarze z menedżerami ochrony zdrowia, a następnie lekarze, menedżerowie i największa grupa, jaką są pacjenci (aktualni i potencjalni). Istotnym elementem układanki są szeroko pojęte media, które mogą reprezentować interesy wszystkich wymienionych grup.

 ***

Prof. Krzysztof Strojek,
kierownik Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych i Diabetologii, III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii SUM, konsultant krajowy w dziedzinie diabetologii

Jednym z ważniejszych problemów dla systemów ochrony zdrowia są obecnie choroby przewlekłe i cywilizacyjne. Coraz ważniejsza staje się kwestia tzw. medycyny środowiskowej. Pytania, na które powinniśmy sobie odpowiedzieć, brzmią: w jaki sposób będzie wyglądała medycyna za lat 15-20, jakie wówczas będą metody leczenia, na jakim  etapie choroby nastąpi konieczność interwencji medycznej oraz jakie znaczenie ma wczesna profilaktyka?  Nadeszła też pora, aby tak koordynować opiekę, by na pacjenta można było spojrzeć kompleksowo. To jedno z wyzwań, na które Kongres powinien odpowiedzieć.

 

***

 Prof. Brygida Kwiatkowska,
zastępca dyrektora ds. klinicznych, kierownik Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów, Instytut Reumatologii w Warszawie

Podstawowym problemem współczesnej reumatologii jest konieczność skrócenia czasu od rozpoznania pierwszych objawów choroby do rozpoczęcia leczenia. To wielkie wyzwanie – w Polsce ten czas jest znacznie wydłużony i przekracza dopuszczalne limity w porównaniu z innymi krajami europejskimi czy Stanami Zjednoczonymi.

 

 ***

Prof. Krystyna Pierzchała,
kierownik Katedry i Kliniki Neurologii, Szpital Kliniczny nr 1 SUM w Zabrzu

Z punktu widzenia neurologów podczas Kongresu Wyzwań Zdrowotnych warto poruszyć dwa bardzo istotne zagadnienia. Pierwsze to choroby mózgu związane z podeszłym wiekiem pacjentów. Drugi problem stanowi duża grupa chorób dotyczących młodych dorosłych osób, w tym stwardnienie rozsiane. Choroba ta wymaga m.in. kompleksowej, wielodyscyplinarnej opieki.

 

 ***

Prof. Bogdan Koczy,
dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich, konsultant wojewódzki w dziedzinie ortopedii i traumatologii

Wyzwania w ortopedii i traumatologii narządu ruchu związane są m.in. ze starzejącym się społeczeństwem. Będzie coraz więcej przypadków złamań osteoporotycznych oraz zmian zwyrodnieniowo-zniekształcających stawów. Ortopedia idzie w kierunku bardzo nowoczesnych technik leczenia złamań, szczególnie u starszych osób z osteoporozą oraz endoprotezoplastyki wszystkich stawów. 

 

***

Prof. Władysław Pierzchała,
zastępca dyrektora ds. medycznych, Klinika Pneumonologii, Centralny Szpital Kliniczny SUM w Katowicach

Jednym z istotnych problemów zdrowotnych o charakterze społecznym, który powinien być w najbliższym czasie rozwiązany, jest wdrażanie nowych terapii w powszechnej już chorobie, jaką jest przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP). Dotyczy ona już ponad 8 proc. mieszkańców Polski. Skuteczność leczenia stosowanego do tej pory, niestety, nie jest zadowalająca. Postęp POChP powoduje, że osoby z tą chorobą przedwcześnie wyłączane są z aktywności zawodowej.

 

***

Prof. Eugeniusz J. Kucharz,
kierownik Oddziału Chorób Wewnętrznych i Reumatologii, Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach, prezes Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, konsultant wojewódzki w dziedzinie reumatologii

Jednym z ważniejszych wyzwań stojących przed reumatologią jest konieczność zmiany myślenia i świadomości społecznej dotyczącej tej dziedziny. Nie jest to bowiem nauka o lecznictwie sanatoryjnym i chorobach starszych ludzi, których łamią stawy przy zmianie pogody... Ta zmiana myślenia o chorobach reumatycznych musi nastąpić zarówno wśród osób chorych, jak i wśród lekarzy oraz decydentów odpowiedzialnych za organizację ochrony zdrowia.

 

***

Prof. Jerzy Kozielski,
kierownik Katedry i Kliniki Chorób Płuc, Szpital Kliniczny nr 3 SUM w Zabrzu, konsultant wojewódzki w dziedzinie pneumonologii

Choroby płuc należą do najbardziej rozpowszechnionych, a według danych WHO będą w przyszłości stanowić  główną przyczynę zgonów na świecie. Chodzi m.in. o POChP, raka płuc czy zakażenia układu oddechowego. Innymi, równie poważnymi wyzwaniami są choroby rzadkie – w tym konieczność ich bardzo wczesnego rozpoznawania, a następnie organizacji i finansowania ich leczenia. Kongres Wyzwań Zdrowotnych jest znakomitą okazją, aby poznać światowe trendy w tym zakresie.

 

***

Prof. Jerzy Buzek,
premier Rządu RP w latach 1997-2001, przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012

Województwo śląskie jest ważnym miejscem dla naszej ochrony zdrowia, m.in. ze względu na znakomite ośrodki medyczne, do których przyjeżdżają pacjenci z całej Polski. Dobrze, że właśnie na Śląsku będziemy rozmawiać o najważniejszych wyzwaniach w ochronie zdrowia, m.in. o funkcjonowaniu, zasadach finansowania i organizacji opieki zdrowotnej, wdrażaniu najnowszych technologii stosowanych w medycynie oraz tworzeniu możliwie najlepszych warunków pracy dla lekarzy i pielęgniarek.

 

***

Marcin Krupa,
prezydent Katowic

Kongres Wyzwań Zdrowotnych będzie poruszał problemy najważniejsze, bo związane z naszym zdrowiem. Zapraszam do Katowic, na Health Challenges Congress, również po to, żeby na własne oczy zobaczyć wielką przemianę, jaką przeszły Katowice z miasta przemysłu ciężkiego, w miasto przemysłu spotkań. Międzynarodowe Centrum Kongresowe, w którym odbędzie się HCC, to nowy obiekt w Strefie Kultury, dzielnicy, która powstała w sąsiedztwie Spodka i stanowi wyjątkowy przykład rewitalizacji terenu pokopalnianego. Spotkajmy się w Katowicach.

***

Wojciech Saługa,
marszałek województwa śląskiego

Cieszę się, że to właśnie województwo śląskie będzie miejscem namysłu nad kluczowymi kwestiami związanymi z medycyną. Śląskie słynie z medycyny. Jestem dumny z tego, że to tutaj znajdują się placówki ochrony zdrowia należące do najlepszych w Polsce. Powinniśmy jednak nieustannie myśleć o tym, jak polską służbę zdrowia uczynić jeszcze lepszą, bardziej przyjazną ludziom, jeszcze skuteczniejszą. Nie uda się tego osiągnąć, jeśli nie będziemy o najszerzej rozumianej medycynie rozmawiać. Dlatego serdecznie zapraszam
do udziału w Kongresie Wyzwań Zdrowotnych.

***

Prof. Paweł Buszman,
prezes zarządu American Heart of Poland S.A.

Najważniejsze przesłanie Kongresu Wyzwań Zdrowotnych powinno być adresowane do wszystkich ludzi zainteresowanych swoim zdrowiem, a także do szeroko pojętego biznesu, wszelkich podmiotów, organizacji, które chcą być aktywne na rynku usług medycznych. Właśnie sektor medyczny powinien stać się najważniejszą gałęzią gospodarki – nie przemysł wydobywczy czy energetyka. Aby skutecznie budować swoją zamożność - m.in. dzięki przedsiębiorczości i aktywności zawodowej - społeczeństwo przede wszystkim musi być zdrowe.

***

Beata Drzazga,
prezes zarządu BetaMed S.A.

Podczas dyskusji w trakcie Kongresu nie możemy pominąć bardzo ważnego dla całego systemu elementu, jakim jest domowa opieka długoterminowa. Na jej rozwój stawia dzisiaj wiele krajów. Po pierwsze dlatego, że tego typu opieka mniej kosztuje płatnika świadczeń. Po drugie, pacjenci najlepiej czują się we własnym środowisku. Po trzecie, dzięki domowej opiece długoterminowej poprawia się dostęp do łóżek szpitalnych dla pacjentów, których leczenie wymaga hospitalizacji. 

***

Dr Tadeusz Olszewski,
prezes zarządu ALVO Sp. z o.o. Sp. k.

Zarówno duże szpitale kliniczne, jak i mniejsze placówki planujące stopniowy rozwój stoją przed tym samym wyzwaniem: jak zaprojektować ergonomiczny blok operacyjny? Jak uniknąć kolizji aparatury i stworzyć zintegrowane środowisko chirurgiczne sprzyjające współpracy wielu specjalistów? Zagadnienia związane z projektowaniem, modernizacją, wyposażaniem i zarządzaniem szpitalami będą tematem konferencji Hospital Build & Modernization podczas Kongresu Wyzwań Zdrowotnych w Katowicach.  Prezentowane bąda ciekawe projekty szpitali realizowane w Polsce i za granicą. Serdecznie zapraszamy!

RELACJA

Kongres Wyzwań Zdrowotnych w Katowicach (HCC, Health Challenges Congress) zgromadził w dniach 18-20 lutego 2016 r. przedstawicieli niemal wszystkich środowisk związanych z szeroko rozumianą ochroną zdrowia. Odbyło się 60 sesji z udziałem 250 prelegentów. Gośćmi HCC byli m.in. Vytenis Andriukaitis, unijny komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności, oraz Konstanty Radziwiłł, minister zdrowia RP.

W pierwszych dwóch dniach Kongresu (18 i 19 lutego) uczestniczyło ponad 2 tys. osób. Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach stało się miejscem największej w ostatnich latach wielosektorowej debaty w ochronie zdrowia, m.in. z udziałem polityków, lekarzy, przedstawicieli środowiska uniwersyteckiego, samorządowców, podmiotów związanych z branżą medyczną oraz farmaceutyczną, organizacji pracodawców oraz pacjentów.

Liczne relacje z kongresowych sesji i materiały wideo na stronach:
www.rynekzdrowia.pl
www.hccongress.pl

Głównym przesłaniem Kongresu Wyzwań Zdrowotnych było spojrzenie w przyszłość - identyfikowanie oraz omówienie priorytetowych wyzwań zdrowotnych w perspektywie lat 2016-2036. W trakcie HCC oceniano obecny stan systemów zdrowia w Polsce i innych krajach. Padło także wiele bardzo ważnych zapowiedzi i deklaracji, m.in. polityków odpowiedzialnych za opiekę zdrowotną w naszym kraju.

***

Zysk nie jest celem publicznego systemu
- Należy zachować publiczny charakter i odpowiedzialność tych jednostek, które są publiczne. Pozbycie się odpowiedzialności samorządów za szpitale, polegające na ich skomercjalizowaniu czy prywatyzowaniu, nie jest właściwym kierunkiem. Publiczny system ochrony zdrowia to nie jest miejsce do osiągania zysku, zwłaszcza dużego zysku - mówił minister zdrowia Konstanty Radziwiłł 18 lutego na sesji inaugurującej Health Challenges Congress w Katowicach.

Minister przypomniał na panelu poświęconym zdefiniowaniu najważniejszych wyzwań zdrowotnych w perspektywie lat 2016-2036, że w międzynarodowych rankingach wypadamy pod tym względem źle, podobnie zresztą jak w opinii samych interesariuszy systemu ochrony zdrowia.

Podkreślił, że jeden z najważniejszych problemów dotyczy demografii. Katastrofalny poziom urodzeń z jednej strony, w powiązaniu ze znaczącym wydłużeniem życia polskich seniorów, prowadzi do wzrostu odsetka osób starszych, co powoduje ogromne wyzwania.

Odpowiedzi na wyzwania demograficzne
- Już obecnie wprowadzony zostanie program 75+, dotyczący bezpłatnych leków dla osób po 75. roku życia. Dostęp do nich będzie się odbywał na podstawie wyłącznie daty urodzenia, co jest najprostszym rozwiązaniem. Będziemy przy tym koncentrować się nie na lekach najtańszych, ale na lekach z 30-50-procentową odpłatnością, przypisanych do starości - zapowiedział Radziwiłł.

Minister zaznaczył również, że trwa debata na temat opieki nad seniorami. - Jeden ze wskazywanych w niej kierunków dotyczy rozwijania geriatrii, drugi - elementów opieki nad osobami starszymi w różnych specjalnościach.
Jeśli chodzi o mnie, jestem zwolennikiem właśnie tej drugiej opcji - mówił minister zdrowia.

Dodał, że planuje się też odejście od kupowania pojedynczych świadczeń i procedur na rzecz opieki koordynowanej, także w zakresie dotyczącym seniorów.

Z kolei prof. Bolesław Samoliński, przewodniczący Rady ds. Polityki Senioralnej przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podkreślił, że polityka senioralna - która ma krytyczne znaczenie dla bezpieczeństwa populacji - powinna być polityką ponadpokoleniową.

- Odpowiednio dobrana strategia w tym zakresie będzie rzutowała na bezpieczeństwo ekonomiczne całego kraju. Przy obecnym spadku dzietności, w tej chwili równamy się tylko z Japonią. Jednak jest jedna różnica, Japonia ma taką małą dzietność jak my, ale ma odpowiednią opiekę zdrowotną - podkreślił Samoliński.

Podkreślał, że Polska wpadła w niebezpieczną spiralę, która powoduje, że wzrośnie wysiłek finansowy, żeby zapewnić opiekę zdrowotną dla starzejącego się społeczeństwo. Przewiduje się, że koszty opieki zdrowotnej wzrosną o 6,7 mld zł. Rzeczywiste koszty bezpośrednie i pośrednie będą jednak dużo wyższe. Dojdzie bowiem do tego, że osoby starsze będą ściągać z rynku pracy osoby młodsze, żeby te zaopiekowały się nimi.

- Już niedługo na jednego pracującego będzie statystycznie przypadało "pół seniora". Jeżeli nie zbudujemy systemu, który udźwignie ten problem, to dojdzie do sytuacji, że nie warto będzie rodzić dzieci, bo społeczeństwo będzie miało problem z zaopiekowaniem się własnymi dziadkami - podsumował prof. Samoliński.

MZ stawia na prokreację i zdrowie publiczne
Konstanty Radziwiłł podkreślił także, że obecny parlament już teraz realizuje politykę zmierzającą do zwiększenia dzietności. Przypomniał, że z jednej strony bardzo ważne są czynniki ekonomiczne, które właśnie realizowane są poprzez wchodzący w życie program 500+. Drugi aspekt to zdrowie prokreacyjne, którym zajmuje się resort zdrowia.

- W Ministerstwie Zdrowia powstał zespół do spraw prokreacji, który obejmuje znacznie szersze spektrum możliwości aniżeli tylko zapłodnienie pozaustrojowe. Zespół patrzy na ten problem od profilaktyki, poprzez diagnostykę, aż do leczenia zgodnego z rozpoznanym problemem - podkreślił Radziwiłł.

Minister zwrócił też uwagę na kwestię zdrowia imigrantów. Podkreślił tu, że już dziś Polska przyjęła na swoje terytorium wiele osób z państw Europy Wschodniej, jak np. Ukraina. Konieczne jest objęcie ich wszystkich opieką zdrowotną. Jego zdaniem bagatelizowanie tego problemu się nie opłaca, grozi bowiem sytuacją, że imigranci mogą wpaść w poważne kłopoty zdrowotne. Z takim stanem rzeczy sami sobie nie poradzą, a koszty ich leczenia i tak będzie musiał pokryć nasz kraj.

Radziwiłł podkreślił też, że przywiązuje się dużą wagę do Narodowego Programu Zdrowia, którego celem jest wydłużenie życia w zdrowiu i dobrej jakości życia, a także zmniejszenie nierówności społecznych w zdrowiu, co w Polsce jak i na świecie jest poważnym problemem.

- Przy realizacji tego programu resort stawia na sześć celów głównych: profilaktykę nadwagi i otyłości, rozwiązywanie problemów związanych z uzależnieniami behawioralnymi i psychotropami, zdrowie psychiczne, promocję aktywnego starzenia się oraz poprawę zdrowia prokreacyjnego - wyjaśnił Radziwiłł.

Dodał też, że równolegle do Narodowego Programu Zdrowia resort realizuje Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych, który nastawiony jest na przybliżenie się do wskaźników europejskich w zakresie efektów leczenia w pierwszym rzędzie: raka płuca, piersi i jelita grubego, a następnie pozostałych nowotworów.

Zatrzymamy komercjalizację i prywatyzację
Minister zdrowia wypowiedział się również nt. odpowiedzialności państwa za zdrowie obywateli. Jak zaznaczył, obecny rząd stoi na stanowisku, że należy odejść od błędnego poglądu, iż wolny rynek wystarczy do tego, aby nowoczesny system ochrony zdrowia mógł funkcjonować. W tym celu należy przywrócić rzeczywiste finansowanie służby zdrowia ze środków publicznych. Na razie trwają dyskusje w resorcie zdrowia, jak to będzie wyglądać.

- Dla nikogo nie jest tajemnicą, że polski system ochrony zdrowia jest niedofinansowany. Dlatego będę rzecznikiem tego, żeby stopniowo podnosić rzeczywiste nakłady na ochronę zdrowia, równolegle likwidując marnotrawstwo i podnosząc efektywność systemu. Mam świadomość, że wiele środków finansowych ucieka poprzez złe sposoby rozliczania świadczeń z płatnikiem. To musi się zmienić. Pewne procedury, które niezgodne są z wiedzą naukową, powinny być usunięte, także efektywność kosztowa niektórych innych procedur musi być na nowo przeanalizowana - wyjaśniał Radziwiłł.

Przyznał też, że zgodnie z opinią Ministerstwa Zdrowia należy zachować publiczny charakter i odpowiedzialność tych jednostek, które są publiczne. Oczywiście likwidacja niektórych jednostek ochrony zdrowia też wchodzi w rachubę. Ale pozbycie się odpowiedzialności samorządów za szpitale, głównie powiatowe, nie jest właściwym kierunkiem. - Jesteśmy na etapie zatrzymania tego procesu, a tam, gdzie ten kierunek już został wdrożony, należy, w naszej opinii, przekierować go na spółki non profit - dodał.

- Publiczny system ochrony zdrowia to nie jest miejsce do osiągania zysku. Jeśli ktoś jest na niego nastawiony, powinien funkcjonować w innym miejscu, gdzieś na obrzeżach. Nie znaczy to jednak, że prywatne jednostki nie mają tu miejsca, ale muszą być traktowane bardzo ostrożnie - podsumował minister zdrowia.

Trzeba zwalczyć głównych zabójców
Prof. Mirosław J. Wysocki, dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny, konsultant krajowy w dziedzinie zdrowia publicznego zwrócił z kolei uwagę na najważniejsze zagrożenia dla naszego zdrowia. W jego ocenie wiążą się one nadal z chorobami kardiologicznymi i onkologicznymi.

- W ostatnich latach wprawdzie nieznacznie poprawiła się sytuacja w kardiologii, jeśli idzie o zgony, jednak nadal wielkim problemem jest onkologia. Tutaj mamy stosunkowo złe przeżycia pięcioletnie - podkreślił Wysocki.

Zaznaczył również, że dużym zagrożeniem są urazy i wypadki. Ze statystyk wynika, że codziennie w wyniku wypadków ginie 60 osób. W ocenie prof. Wysockiego do inwalidztwa prowadzą też schorzenia neurologiczne, jak np. Alzheimer, czy też choroby reumatologiczne - m.in. artrozy biodra i kolana. Kolejnym zagrożeniem są choroby układu oddechowego, jak astma czy POChP, a także cukrzyca i otyłość.

Jak podkreślił, Polska dużo lepiej wygląda na mapie Europy, jeśli chodzi o choroby zakaźne. - Tu do dyspozycji mamy potężne narzędzie profilaktyczne, jakim są szczepienia. Polska może poszczycić się najwyższą wyszczepialnością w Europie, na poziomie 95%. Wyjątkiem jest tu grypa, gdzie wyszczepialność jest na poziomie 3%. Mimo tak pozytywnego wizerunku, musimy zastanowić się nad grupami antyszczepionkowymi, które nasilają swoją aktywność. To jest nasz priorytet - zaznaczył prof. Wysocki.

Z kolei dr Paulina Miśkiewicz, dyrektor Biura WHO w Polsce, dodała, że europejska strategia "Zdrowie 2020" stawia sobie dwa cele. Po pierwsze poprawa stanu zdrowia całej populacji i zmniejszenie nierówności w zdrowiu. Po drugie wzmocnienie współpracy międzyresortowej w tym zakresie.

Jak wyjaśniła, widać wyraźnie, że w zakresie chorób niezakaźnych Europa osiąga powolny postęp. Niestety, nadal pozostaje kontynentem, gdzie pije się najwięcej alkoholu, pali najwięcej papierosów. Europejczycy są także niechlubnymi liderami w nadwadze. Mimo dobrych wyników, jeśli chodzi o długość życia, zauważalne są też w tym zakresie ogromne różnice między państwami. Sięgają one ok. 11 lat.

Dlatego WHO postuluje powszechny dostęp do opieki zdrowotnej, stawianie na opiekę koordynowaną, gdzie świadczenia są ukierunkowane, a także na powszechny dostęp do szczepień.

Na problem nałogowego palenia zwrócił też uwagę prof. Marian Zembala, były minister zdrowia. Jak zaznaczył, rząd niezależnie od tego, kto w nim zasiada, nie powinien nigdy ulegać lobbingowi przemysłu tytoniowego.

- Jako minister zdrowia przegrałem walkę z koncernami tytoniowymi. Mimo jednoznacznych oczekiwań UE zmierzających do wprowadzenia zaostrzeń dotyczących reklamy i produkcji papierosów w poprzednim parlamencie, posłowie bardzo silnie lobbowali za zatrzymaniem tego procesu. Dlatego stoję na stanowisku, że myśląc o zdrowiu społeczeństwa, żaden rząd nie może ulegać naciskom lobbystów w tym kierunku - podkreślił prof. Zembala.

***

Dzień otwarty HCC: „Medycyna jest dla ludzi”
20 lutego 2016 r. był Dniem Otwartym HCC, pod hasłem „Medycyna jest dla ludzi”. Mieszkańcy górnośląskiej aglomeracji mieli bezpośredni kontakt z Gośćmi Kongresu - wybitnymi specjalistami wybranych dziedzin medycyny.

Tematyka takich otwartych spotkań dotyczyła szeroko rozumianej promocji zdrowego stylu życia, edukacji zdrowotnej, a także znaczenia właściwie prowadzonej profilaktyki. Uczestnicy Dnia Otwartego skorzystali też z licznych badań i konsultacji lekarskich.

Najnowsze