Cykl sympozjów: "Zarządzanie ryzykiem w podmiocie leczniczym w kontekście praw pacjenta i praw personelu medycznego"

ZAPOWIEDŹ

Fundacja Centrum Inicjatyw Gospodarka i Zdrowie i Centrum Kompetencyjne CKL Medical organizują cykl sympozjów pt. "Zarządzanie ryzykiem w podmiocie leczniczym w kontekście praw pacjenta i praw personelu medycznego".

Multimedia

Program sympozjum

0,44 MB
typ pliku: Prezentacja PDF

Powszechną tendencją w Europie i na świecie jest dążenie do wzmocnienia pozycji pacjenta, co jest przejawem dążenia do podkreślenia podmiotowości człowieka we współczesnym świecie. To postulat wynikający z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, czego wyrazem są zaproponowane przez Ministra Zdrowia, w październiku 2014 roku, założenia do nowelizacji ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Dodatkowo orzecznictwo polskich sądów kładzie coraz większy nacisk na poszanowanie praw pacjenta, w szczególności w obszarze tzw. świadomej zgody pacjenta na leczenie.

W zasadzie za ugruntowane stanowisko sądów polskich należy uznać to, wedle którego nawet leczenie prowadzone zgodnie z zasadami sztuki i wiedzy medycznej może prowadzić do odpowiedzialności cywilnej wówczas, gdy w procesie leczenia stwierdzono brak poszanowania praw pacjenta, w tym przede wszystkim prawa do wyrażenia tzw. świadomej zgody pacjenta na leczenie.

W kontekście prawa pacjenta do wyrażenia lub odmowy zgody na leczenie pojawiają się liczne pytania:

• czy zmiana leku również jest obszarem, w którym pacjent powinien wyrazić zgodę?
• kiedy mówimy o zmianie leku? Czy pojęcie zmiany dotyczy wyłącznie leków zawierających różne substancje czynne?
• dlaczego, w przypadku kiedy pacjent odmawia wyrażenia zgody na zmianę leku refundowanego, nie można przerwać leczenia?
• czy jest możliwe zamówienie leku na kontynuowanie terapii, przy odmowie zgody pacjenta na zmianę leku, w świetle ustawy Prawo zamówień publicznych i ustawy o finansach publicznych?

Projekt dedykowany jest przedstawicielom ochrony zdrowia.

Do udziału w konferencji zaproszeni zostali eksperci w dziedzinie reumatologii oraz prawnicy.

Terminy sympozjów:
Katowice - 20.01.2015
Poznań - 22.01.2015
Kraków - 27.01.2015
Lublin - 29.01.2015
Warszawa - 10.02.2015
Rzeszów - 17.02.2015
Gdańsk - 20.02.2015
Szczecin - 24.02.2015
Wrocław - 03.03.2015
Bydgoszcz - 05.03.2015

Szczegółowych informacji udziela: Dagmara Halama, koordynator projektu, tel. 32 356 76 01, e-mail: d.halama@ckl.pl

Projekt realizowany ze środków otrzymanych z grantu edukacyjnego Pfizer Polska Sp. z o.o.

ZAKRES TEMATYCZNY

Program sympozjum

13:00-13:30 Rejestracja uczestników, poczęstunek

13:30-15:15 Sesja I:

  • Znaczenie prawa pacjenta do wyrażenia zgody na zmianę leku biologicznego w kontekście gospodarki lekowej szpitala w świetle ustawy Prawo zamówień publicznych - wykład wprowadzający
  • Kliniczne aspekty zmiany leku biologicznego w czasie terapii - wykład medyczny
  • Część I: Zgoda pacjenta jako element dokumentacji medycznej w aspekcie praw pacjenta,odpowiedzialności lekarza - wykład

15:15-15:30 Przerwa kawowa

15:30-17.15 Sesja II:

  • Część II: Zgoda pacjenta jako element dokumentacji medycznej w aspekcie praw pacjenta, odpowiedzialności lekarza - wykład
  • Praktyczne aspekty zgody pacjenta - warsztat
  • Znaczenie prawa pacjenta do wyrażenia zgody na zmianę leku biologicznego w kontekście gospodarki lekowej szpitala w świetle ustawy Prawo zamówień publicznych - wnioski końcowe

17:15 Zakończenie Sympozjum, rozmowy kuluarowe, poczęstunek

PARTNERZY

  • Organizator