Koniec CSK MSWiA. Rząd powoła Państwowy Instytut Medyczny

Autor: oprac. JPP • Źródło: Wykaz Prac Legislacyjnych Rady Ministrów08 kwietnia 2022 07:13

W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów opublikowano projekt dotyczący utworzenia Państwowego Instytutu Medycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Podmiot ma powstać w drodze przekształcenia Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie.

Koniec CSK MSWiA. Rząd powoła Państwowy Instytut Medyczny
Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie Fot. PAP/Albert Zawada
 • W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów opublikowano projekt dotyczący utworzenia Państwowego Instytutu Medycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • Podmiot ma powstać w drodze przekształcenia Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie i przejąć zobowiązania, mienie oraz pracowników CSK
 • - Utworzenie Instytutu pozwoli na doskonalenie standardów zabezpieczenia medycznego m.in. w sytuacjach masowego zagrożenia (np. epidemiologicznego, związanego ze skutkami katastrof naturalnych i wewnętrznych sytuacji kryzysowych) - wskazano

Koniec CSK MSWiA. Rząd powoła Państwowy Instytut Medyczny

Celem projektu ustawy jest utworzenie w resorcie spraw wewnętrznych i administracji instytutu badawczego Państwowego Instytutu Medycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

- Podmiotu o wysokim potencjale naukowym i organizacyjnym, prowadzącego badania naukowe i prace rozwojowe w powiązaniu z udzieleniem świadczeń opieki zdrowotnej, działającego w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb zdrowotnych funkcjonariuszy służb mundurowych - czytamy w opisie do projektu.

Jak wskazano "konieczność utworzenia Instytutu wynika m.in. z faktu, że obszar medycyny pracy dotyczący specyfiki służby i potrzeb zdrowotnych funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Ochrony Państwa, zwanymi dalej „funkcjonariuszami”, jak również medycyny interwencyjnej związanej z zabezpieczeniem osób zajmujących najwyższe stanowiska państwowe oraz ważnych wydarzeń państwowych, nie był dotychczas dostatecznie rozwijany".

Utworzenie Instytutu - jak argumentuje MSWiA - będzie służyć rozwojowi priorytetowej zdolności operacyjnej służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa w szczególności przez:

 • określanie standardów opieki zdrowotnej nad funkcjonariuszami oraz standardów postępowania medycznego
  na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego państwa;
 • prowadzenie badań naukowych, prac rozwojowych i usługowo-badawczych w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu dotyczących bezpieczeństwa wewnętrznego państwa z uwzględnieniem specyfiki potrzeb zdrowotnych funkcjonariuszy;
 • prowadzenie badań naukowych oraz prac wdrożeniowych w zakresie informatyzacji, innowacji cyfrowych, nowych technologii medycznych oraz modeli usług medycznych, przewidzianych do wykorzystania w obszarze cywilnym oraz dla potrzeb Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Ochrony Państwa;
 • wykonywanie zadań z zakresu służby medycyny pracy w odniesieniu do funkcjonariuszy i pracowników Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Ochrony Państwa;
 • kształcenie wysokospecjalistycznych kadr medycznych z uwzględnieniem innowacyjnych narzędzi i metod.

- Utworzenie Instytutu pozwoli na stałe opracowywanie i doskonalenie standardów zabezpieczenia medycznego na wypadek zdarzeń masowych, w tym w sytuacjach masowego zagrożenia (np. epidemiologicznego, związanego ze skutkami katastrof naturalnych i wewnętrznych sytuacji kryzysowych) - wskazano.

- Oprócz zadań w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i potrzeb zdrowotnych funkcjonariuszy, Instytut będzie udzielał świadczeń zdrowotnych ogółowi ludności - dodano.

Instytut powstanie w drodze przekształcenia  CSK MSWiA

Instytut powstanie poprzez przekształcenie Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie.

- CSK MSWiA jako jeden z największych ośrodków medycznych w kraju dostarczający kompleksowych usług zdrowotnych z zakresu lecznictwa zamkniętego, ambulatoryjnego, diagnostyki i rehabilitacji pacjentom z całej Polski, posiada potencjał techniczny, organizacyjny i kadrowy do podjęcia działalności jako instytut badawczy - argumentują przedstawiciele MSWiA.

Przekształcenie CSK MSWiA w Instytut ma się dokonać w formie ustawy.

-  W drodze ustawy możliwa jest sukcesja uniwersalna praw i obowiązków CSK MSWiA. Instytut z dniem przekształcenia wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki, których podmiotem był CSK MSWiA oraz przejmie jego pracowników. Rozwiązanie to zapobiegnie wystąpieniu trudności z zapewnieniem zasobów kadrowych, tym samym przyczyniając się do zagwarantowania ciągłości udzielania świadczeń opieki zdrowotnej. Jest to o tyle istotne, że Instytut (będąc podmiotem leczniczym) będzie kontynuował działalność leczniczą polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych ogółowi ludności, którą wykonywał CSK MSWiA, prowadził badania naukowe i prace rozwojowe w zakresie nauk medycznych i tym samym uczestniczył w systemie ochrony zdrowia – czytamy.

Państwowy Instytut Medyczny. Czym się zajmie?

W projekcie proponuje się, by Instytut miał osobowość prawną, był instytutem oraz prowadził działalność polegającą na:

 • określaniu i opracowywanie standardów opieki zdrowotnej nad funkcjonariuszami;
 • określaniu i opracowywanie standardów postępowania medycznego na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, w szczególności zdarzeń o charakterze terrorystycznym lub mnogim, a także związanych ze stanami nadzwyczajnymi;
 • prowadzeniu działalności konsultacyjnej na rzecz podmiotów leczniczych utworzonych przez Ministra;
 • prowadzeniu badań naukowych, prac rozwojowych i usługowo-badawczych w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu dotyczących bezpieczeństwa wewnętrznego państwa z uwzględnieniem specyfiki potrzeb zdrowotnych funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Ochrony Państwa;
 • zastosowanie w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służbie Ochrony Państwa;
 • rozwoju naukowym i kształceniu specjalistycznych kadr medycznych, w tym dla potrzeb Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Ochrony Państwa, w szczególności kształcenie przeddyplomowe, podyplomowe, w tym specjalizacyjne oraz ustawiczne, a także prowadzenie szkoły doktorskiej;
 • prowadzeniu badań naukowych oraz prac wdrożeniowych w zakresie informatyzacji, innowacji cyfrowych, nowych technologii medycznych oraz modeli usług medycznych, przewidzianych do wykorzystania w obszarze cywilnym oraz dla potrzeb Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Ochrony Państwa;
 • prowadzeniu badań klinicznych;
 • inicjowaniu i rozwijaniu współpracy krajowej i międzynarodowej w dziedzinie nauk medycznych oraz nauk o zdrowiu;
 • prowadzeniu działalności w dziedzinie medycyny pracy, w tym w szczególności wykonywaniu zadań z zakresu służby medycyny pracy w odniesieniu do funkcjonariuszy i pracowników Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Ochrony Państwa lub innych jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej lub przez nich nadzorowanych;
 • realizacji zadań dydaktycznych, w tym prowadzeniu kształcenia na studiach podyplomowych na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • nadawaniu stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego w dyscyplinie nauk medycznych oraz nauk o zdrowiu;
 • prowadzeniu działalności w zakresie informacji naukowej;
 • prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie niezbędnym do należytego wykonywania zadań podstawowych;
 • realizacji innych zadań zleconych przez ministra na podstawie przepisów szczególnych.

Instytut przejmie mienie i pracowników CSK

Koszty bieżącej działalności Instytut będzie pokrywał z uzyskiwanych przychodów. Instytut będzie finansował swoją działalność z:

 • środków finansowych z realizacji umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych
 • przychodów z tytułu wdrażania i upowszechniania wyników swojej działalności naukowej oraz efektów ekonomicznych powstałych z tego tytułu na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
 • dotacji uzyskiwanych na podstawie ustawy o instytutach badawczych, ustawy o działalności leczniczej oraz zgodnie z innymi przepisami;
  subwencji i dotacji uzyskiwanych na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • dotacji podmiotowych przekazywanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych ze środków ujętych w części budżetowej, której jest dysponentem, z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników naukowych Instytutu wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń oraz wydatków poza wynagrodzeniowych;
 • dotacji celowych na zadania zlecone przez Ministra w zakresie działu administracji rządowej sprawy wewnętrzne;
 • dotacji celowych na inwestycje;
 • środków uzyskanych z budżetu Unii Europejskiej oraz od innych podmiotów zgodnie z odrębnymi przepisami;
 • grantów lub zleceń;
 • spadków, zapisów i darowizn;
 • innych przychodów niewymienionych w pkt 1-10.

Instytut zostanie utworzony w drodze przekształcenia CSK MSWiA.
Instytut przejmie:

 • mienie, obejmujące własność i inne prawa majątkowe CSK MSWiA;
 • prawa inne niż określone w pkt 1 i zobowiązania, w tym zobowiązania finansowe CSK MSWiA.
 • Bilans zamknięcia CSK MSWiA (sporządzony na dzień poprzedzający dzień wejścia w życie ustawy przez dyrektora CSK MSWiA) będzie bilansem otwarcia Instytutu.
  Z dniem wejścia w życie ustawy:
 • pracownicy zatrudnieni w CSK MSWiA staną się pracownikami Instytutu;
 •  funkcjonariusze oddelegowani do wykonywania zadań w CSK MSWiA zostają oddelegowani do wykonywania zadań w Instytucie;
 • Dyrektor CSK MSWiA stanie się Dyrektorem Instytutu, a zastępcy dyrektora CSK MSWiA staną się zastępcami dyrektora Instytutu;
 • kierownicy jednostek organizacyjnych działalności podstawowej CSK MSWiA oraz ich zastępcy, staną się kierownikami podstawowych jednostek organizacyjnych Instytutu;
 • osoby, które rozpoczęły szkolenie specjalizacyjne w CSK, kontynuują wszczęte szkolenie specjalizacyjne w Instytucie.Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum