Zmiany w ryczałcie dla szpitali. W sierpniu wchodzą nowe przepisy

Autor: oprac. JKB • Źródło: Dziennik Ustaw, Rynek Zdrowia08 sierpnia 2022 12:00

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie ministra zdrowia dotyczące zmian w ramach sposobu ustalania ryczałtu dla szpitali. Przepisy są związane z pomocą medyczną udzielaną obywatelom Ukrainy.

Zmiany w ryczałcie dla szpitali. W sierpniu wchodzą nowe przepisy
Opublikowano rozporządzenie ws. ryczałtu dla szpitali. Fot. AdobeStock
  • Rozporządzenie ministra zdrowia ustala zmiany w obrębie ryczałtu dla szpitali obejmujący okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku
  • W rozporządzeniu uwzględniono m.in. kwotę środków pochodzących z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
  • W uzasadnieniu podkreślono, że ze względu na przyznanie obywatelom Ukrainy prawa do opieki medycznej niezbędne jest dostosowanie mechanizmu ustalania ryczałtu, aby kwoty przekazywane świadczeniodawcom uwzględniały zwiększoną realizację świadczeń opieki zdrowotnej

Zmiany w ryczałcie dla szpitali. W sierpniu wchodzą nowe przepisy

W Dzienniku Ustaw 5 sierpnia opublikowano rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na okres rozliczeniowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

W rozporządzeniu ministra zdrowia z 4 kwietnia 2022 roku w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wprowadza się poniższe zmiany:

  • w § 2 w ust. 1 po pkt 25 dodaje się pkt 25a w brzmieniu:

- „25a) świadczeniodawca l’ – świadczeniodawcę, w przypadku którego liczba jednostek sprawozdawczych wykonanych i sprawozdanych w dokumentach rozliczeniowych w okresie, o którym mowa w § 3a ust. 1, przekracza liczbę jednostek sprawozdawczych, o której mowa w pkt 18, odpowiadającą temu okresowi;”

  •  po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu:

"§ 3a. 1. Wartość ryczałtu dla świadczeniodawcy l’ przypadającego na okres:

1) od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku,

2) od dnia 1 lipca 2022 roku do dnia 30 września 2022 roku,

 3) od dnia 1 października 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku – ulega zwiększeniu zgodnie z ust. 3.

  • Dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu ustala:

1)   kwotę środków pochodzących z Funduszu Pomocy, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, z późn. zm.), odpowiadających wartości świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych w formie ryczałtu, udzielonych w danym okresie, o którym mowa w ust. 1, osobom uprawnionym do opieki medycznej na podstawie tej ustawy;

2)   listę świadczeniodawców l’ działających na terenie danego województwa;

3)   różnicę między wartością świadczeń wykonanych i sprawozdanych w dokumentach rozliczeniowych za dany okres, o którym mowa w ust. 1, finansowanych w formie ryczałtu, przez wszystkich świadczeniodawców l’ działających na terenie danego województwa a wysokością środków należnych im za ten okres, w ramach ryczałtu ustalonego na podstawie wzoru określonego w § 3 ust. 1 pkt 1.

4)   Dla każdego świadczeniodawcy l’ dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu oblicza kwotę zwiększenia wartości ryczałtu, o którym mowa w ust. 1.

Nowelizacja związana z pomocą medyczną dla obywateli Ukrainy

W uzasadnieniu do rozporządzenia czytamy, że nowelizacja rozporządzenia z 4 kwietnia wiąże się z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

- Niezbędne jest dostosowanie mechanizmu ustalania ryczałtu
w taki sposób, aby kwoty przekazywane świadczeniodawcom w ramach tej formy finansowania uwzględniały zwiększoną realizację świadczeń opieki zdrowotnej w związku z udzielaniem opieki medycznej osobom uprawnionym do niej na podstawie ustawy o pomocy.  Dostosowanie to umożliwi wykorzystanie środków pochodzących z Funduszu Pomocy, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy o pomocy, będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia, również na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej objętych ryczałtem – czytamy.

Tym samym - jak wskazano - ustalenie kwot środków pochodzących z Funduszu Pomocy stanowi czynność techniczną i może być dokonane tylko na poziomie oddziałów wojewódzkich NFZ.

Co więcej, celem nowelizacji jest umożliwienie skorzystania ze współczynników korygujących także w odniesieniu do podmiotów, które z odpowiednim wyprzedzeniem dopełniły wszelkich formalności w celu odnowienia akredytacji, natomiast nie uzyskały nowych certyfikatów akredytacyjnych przed rozpoczęciem okresu planowania, ze względu na przewlekłość procedury oceniającej.


DO POBRANIA

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum