Zmiany kodów ubezpieczenia w dokumentach ZUS. Jest projekt zmian w rozporządzeniu o wzorach

Autor: oprac. JKB • Źródło: RCL, Rynek Zdrowia07 lipca 2022 12:52

W Rządowym Centrum Legislacji pojawił się projekt Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dotyczący nowych wzorów dokumentów do ZUS. Dotyczy to m.in. wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

Zmiany kodów ubezpieczenia w dokumentach ZUS. Jest projekt zmian w rozporządzeniu o wzorach
Będą nowe wzory dokumentów składanych do ZUS. Fot. AdobeStock
  • W RCL pojawił się projekt rozporządzenia od Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dotyczący zmian wzorów dokumentów składanych do ZUS
  • Jak czytamy w dokumencie, rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, ale z mocą od dnia 1 lipca 2022 roku (wyjątkiem jest jeden przepis, który wchodzi w życie 1 stycznia 2023 roku)
  • Zmiany w dokumentach dotyczą m.in. zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego czy też imiennych raportów miesięcznych

Planowane zmiany w dokumentach do ZUS

Pojawił się projekt rozporządzenia od Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej o obszernym tytule, który brzmi w całości: rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych  i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji  o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów.

Według projektu rozporządzenia mają zostać wprowadzone zmiany do załącznika nr 25 do rozporządzenia z dnia 20 grudnia 2020 roku:

  • w części I. "Kod tytułu ubezpieczenia" w dziale 1. "Podmiot podstawowy wraz  z rozszerzeniem":

- wyrazy "05 43 - wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnicy spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej oraz akcjonariusz prostej spółki akcyjnej wnoszący jako wkład świadczenie pracy lub usług" zastępuje się wyrazami "05 43 - wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnicy spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej, komplementariusz w spółce komandytowo-akcyjnej oraz akcjonariusz prostej spółki akcyjnej wnoszący jako wkład świadczenie pracy lub usług",

- wyrazy "22 50 - osoba powołana do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, która z tego tytułu pobiera wynagrodzenie" zastępuje się wyrazami "22 50 - osoba powołana do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania oraz prokurent, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 35a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych";

  • w części XVI. "Kod podstawy prawnej rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy lub stosunku służbowego":

- wyrazy "427 - art. 63 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy w związku z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2003 roku o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych" zastępuje się wyrazami "427 - art. 63 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy w związku z art. 189 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2022 roku o obronie Ojczyzny",

- wyrazy "428 - art. 63 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy w związku z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej" zastępuje się wyrazami "428 - art. 63 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy w związku z art. 315 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2022 roku o obronie Ojczyzny".

Podsumowanie proponowanych zmian

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia, ze względu na regulacje zawarte w ustawie o obronie Ojczyzny i ustawie o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, konieczne okazało się wydanie rozporządzenia zmieniającego w zakresie dostosowania kodów tytułu ubezpieczenia do zmian wprowadzonych wspominanymi ustawami.

"Celem zmian wprowadzanych w nowelizowanym rozporządzeniu jest umożliwienie płatnikom składek prawidłowego wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych, a tym samym prawidłowego zgłaszania do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego oraz rozliczania składek. Dlatego też rozporządzenie wprowadza zmiany w załączniku nr 25 do rozporządzenia"- czytamy.

Podkreślono jednocześnie, że przepisy rozporządzenia umożliwią płatnikom składek prawidłowe wypełnianie dokumentów ubezpieczeniowych, co pozwoli na prawidłowe rozliczanie składek, więc uzasadnione jest nadanie wstecznej mocy obowiązywania przepisom.

W związku z tym zaproponowano datę wejścia w życie przepisów 1 lipca 2022 roku – wyjątkiem jest przepis wprowadzający kod tytułu ubezpieczenia dla komplementariusza w spółce komandytowo-akcyjnej, który ma być stosowany od dnia 1 stycznia 2023 roku.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum