Zmiana grup i taryf w leczeniu szpitalnym. W życie wchodzi nowe zarządzenie NFZ

Autor: oprac. ML • Źródło: Rynek Zdrowia18 stycznia 2023 05:30

Leczenie szpitalne z zakresów: reumatologii, geriatrii, chirurgii onkologicznej, kardiologii, transfuzjologii klinicznej, konsultantów wojewódzkich w dziedzinie chirurgii onkologicznej i reumatologii. Dziś weszły w życie ważne zmiany grup i taryf.

Zmiana grup i taryf w leczeniu szpitalnym. W życie wchodzi nowe zarządzenie NFZ
Od dziś nowe grupy i taryfy w leczeniu szpitalnym. Fot. PTWP
 • Zarządzenie zmienia obowiązujące przepisy Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 stycznia 2022 r.
 • Określa warunki zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne
 • Wprowadza zmiany, które obejmują treść samego zarządzenia oraz zmiany w załącznikach

 

Co zmienia prezes NFZ w zarządzeniu? Były konsultacje

Dziś, 18 stycznia, weszły w życie ważne zmiany, dotyczące kilku dziedzin lecznictwa szpitalnego, w tym świadczeń wysokospecjalistycznych.

NFZ przekazał nową treść zarządzenia i jego załączników. Dodajmy, że e toku uzgodnień nad projektem zarządzenia 21 podmiotów zgłosiło 46 uwag i opinii, przy czym od właściwych w sprawie podmiotów wpłynęło 9 opinii – od konsultantów krajowych w dziedzinie reumatologii, geriatrii, chirurgii onkologicznej, kardiologii, transfuzjologii klinicznej, konsultantów wojewódzkich w dziedzinie chirurgii onkologicznej i reumatologii. 

1. W zakresie załącznika nr 1a do zarządzenia (Katalog grup) na podstawie obwieszczeń Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji dotyczących taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenie szpitalne oraz obejmujących choroby wewnętrzne i odpowiednich raportów dokonano zmian obejmujących:

a) w zakresie reumatologii w grupach H86 – H98, zmiany polegające na implementacji nowych taryf, modyfikacji i utworzeniu nowych grup:

- H87 Choroby zapalne stawów i tkanki łącznej z połączenia grup H87C Choroby zapalne stawów i tkanki łącznej < 4 dni i H87D Choroby niezapalne kości i stawów > 3 dni,

- H89 Choroby niezapalne kości i stawów z połączenia grup H89C Choroby niezapalne kości i stawów < 4 dni i H89D Choroby niezapalne kości i stawów > 3 dni

Zmiana warunku długości pobytu ma na celu zmniejszenie zjawiska krótkich hospitalizacji związanych z podawaniem leków. Powinny być podawane w warunkach ambulatoryjnych.

- H90 Zapalenia stawów, układowe choroby tkanki łącznej oraz choroby infekcyjne kości i stawów wymagające intensywnego leczenia > 10 dni została przemodelowana poprzez dołączenie do pacjentów aktualnie rozliczanych grupą H90 Zapalenia stawów i układowe choroby tkanki łącznej wymagające intensywnego leczenia > 10 dni pacjentów z grupy H88 Choroby infekcyjne kości i stawów, wymagających antybiotykoterapii oraz z pobytem powyżej 10 dni;

- H95 Kompleksowa diagnostyka chorób reumatologicznych utworzona w celu umożliwienia rozliczania wczesnej diagnostyki chorób reumatycznych. Świadczenie dotyczy chorych skierowanych z poradni przyszpitalnej po I lub II wizycie diagnostycznej. Wymagany okres oczekiwania na przyjęcie do oddziału nie dłuższyniż 30 dni. Świadczenie może być rozliczone u jednego pacjenta 1 raz w roku kalendarzowym;- H96C Układowe choroby tkanki łącznej powstała z połączenia grup H96CE Układowe choroby tkanki łącznej > 65 r.ż. i H96CF Układowe choroby tkanki łącznej < 66 r.ż.

Zniesienie podziału wiekowego jest odpowiedzią na postulat środowiska eksperckiego, ponieważ koszty leczenia pacjentów w obu grupach nie są związane z wiekiem pacjenta a z wielochorobowością, która pojawia się u pacjentów z chorobami reumatycznymi około 40 roku zycia.

b) w zakresie chorób wewnętrznych zmiany polegające na implementacji nowych taryf, modyfikacji i utworzeniu nowych grup:

- K25 Zaburzenia odżywiania i zaburzenia wodno-elektrolitowe z połączenia grup K26 Zaburzenia wodno-elektrolitowe i K27 Zaburzenia odżywiania,

- K40 Cukrzyca z powikłaniami i inne stany zaburzeń glikemii z połączenia grup K35 Cukrzyca z powikłaniami i inne stany hipoglikemiczne i K37 Cukrzyca ze stanami hiperglikemicznymi: z uwagi na podobny wiek pacjentów, realizację w ramach tego samego kodu resortowego, zbliżone zużycie zasobów podobne zużycie zasobów oraz podobny czas hospitalizacji w poszczególnych grupach;

- K28F Wrodzone wady metaboliczne > 18 r.ż. < 66 r.ż.

,- P52 Wrodzone wady metaboliczne < 18 r.ż.- z grupy K28F Wrodzone wady metaboliczne < 66 r.ż.wyodrębniono populację dziecięcą i stworzono dwie odrębne grupy: K28F Wrodzone wady metaboliczne > 18 r.ż. < 66 r.ż. oraz P52 Wrodzone wady metaboliczne< 18 r.ż., dla której pozostawiono wycenę na dotychczasowym poziomie ze względu na trwające w AOTMiT prace nad wyceną taryf dla pacjentów pediatrycznych.

W zakresie załącznika nr 1c do zarządzenia (Katalog produktów do sumowania):

a) podniesiono wycenę punktową produktów rozliczeniowych dedykowanych gastroskopii i kolonoskopii diagnostycznej w trybie ambulatoryjnym – zmiana ma na celu ujednolicenie wycen tożsamych świadczeń w innych rodzajach świadczeń;

b) w zakresie produktów związanych z leczeniem krwią i jej składnikami, dokonano aktualizacji wartości produktów, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2023 r.;3. W zakresie załącznika 3e, zmiana związana jest z obwieszczeniem Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego obejmujących choroby wewnętrzne - w znowelizowanym załączniku pozostawiono współczynniki korygujące dla grup z sekcji F, G i L, które nie zostały objęte obwieszczeniem.

W zakresie załącznika nr 9 do zarządzenia (Charakterystyka JGP):

a) w związku z wynikami opracowania Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr WT.5403.7.2022 z dnia 29 lipca 2022 r. dotyczącego analizy kosztów będących podstawą przygotowania taryf świadczeń szpitalnych z zakresu reumatologii dokonano następujących modyfikacji:

- zniesiono dotychczasowy podział ze względu na czas pobytu między grupami: H87C Choroby zapalne stawów i tkanki łącznej < 4 dni i H87D Choroby zapalne stawów i tkanki łącznej > 3 dni

- zniesiono dotychczasowy podział ze względu na czas pobytu między grupami H89C Choroby niezapalne kości i stawów < 4 dni i H89D Choroby niezapalne kości i stawów > 3 dni

- dokonano zmian w zakresie charakterystyki grupy H90 Zapalenia stawów, układowe choroby tkanki łącznej wymagające intensywnego leczenia > 10 dni.

W ramach grupy H90 umożliwiono rozliczanie świadczeń udzielanych pacjentom z chorobami infekcyjnymi kości i stawów hospitalizowanych dłużej niż 10 dni i wymagających antybiotykoterapii. Wyodrębniono populację kosztochłonnych pacjentów dotychczas rozliczanych w ramach grupy H88 Choroby infekcyjne kości i stawów - głównie pacjenci cierpiący na ropne zapalenia stawów.

Do listy ICD 9 grupy H90 dodano procedury:

- 99.210 Wstrzyknięcie antybiotyku nieokreślone

- 99.211 Podanie antybiotyku na nośniku

- 99.218 Podanie antybiotyku dożylnie lub we wlewie- 99.219 Wstrzyknięcie antybiotyku – inne

Do listy ICD 10 grupy H90 dodano rozpoznania:

- M00.0 Gronkowcowe zapalenie jedno- lub wielostawowe- M00.1 Pneumokokowe zapalenie jedno- lub wielostawowe

- M00.2 Paciorkowcowe zapalenia jedno- lub wielostawowe

- M00.8 Inne bakteryjne zapalenia jedno- lub wielostawowe

- M00.9 Ropne zapalenia stawów, nieokreślone

- M46.2 Zapalenie kości i jamy szpikowej kręgu

- M46.3 Infekcja krążka międzykręgowego (ropna)

- M46.5 Inne infekcyjne choroby kręgosłupa

- M86.6 Inne przewlekłe zapalenie kości i szpiku- M86.8 Inne zapalenie kości i szpiku- Do listy dodatkowej ICD 10 H8s dodano rozpoznania
- M01.0 Meningokokowe zapalenie stawów (A39.8+)- M01.1 Gruźlicze zapalenie stawów (A18.0+)

- M01.2 Zapalenie stawów w chorobie z Lyme (A69.2+)- M01.3 Zapalenie stawów towarzyszące innym bakteryjnym chorobom sklasyfikowanym gdzie indziej

- M01.4 Zapalenie stawów w różyczce (B06.8+)

- zniesiono dotychczasowy podział wiekowy między grupami H96CE Układowe choroby tkanki łącznej > 65 r.ż. i H96CF Układowe choroby tkanki łącznej < 66 r.ż.;  Analiza AOTMiT wykazała, że koszty leczenia pacjentów w obu grupach nie są związane z wiekiem pacjenta a z wielochorobowością, która pojawia się u pacjentów z chorobami reumatycznymi około 40 r.ż.

- wprowadzono nowy produkt umożliwiający wczesną diagnostykę schorzeń reumatologicznych H95 Kompleksowa diagnostyka chorób reumatologicznych,

b) w związku z wynikami opracowania Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr WT.521.2.2022 z dnia 7 listopada 2022 r. dotyczącego analizy świadczeń gwarantowanych obejmujących leczenie chorób wewnętrznych (jednorodne grupy pacjentów realizowane w ramach zakresu świadczeń choroby wewnętrzne) dokonano następujących modyfikacji. Połączono grupy:

- K26 Zaburzenia wodno-elektrolitowe i K27 Zaburzenia odżywiania oraz

- K35 Cukrzyca z powikłaniami i inne stany hipoglikemiczne i K37 Cukrzyca ze stanami hiperglikemicznymi,

Przeprowadzone przez AOTMiT analizy wykazały, że wyżej wymienione pary grup mają zbliżone koszty. W wyniku połączenia poszczególnych JGP powstały nowe grupy:

- K25 Zaburzenia odżywiania i zaburzenia wodno-elektrolitowe,

- K40 Cukrzyca z powikłaniami i inne stany zaburzeń glikemii,

- wydzielono populację dziecięcą z grupy K28F i utworzono dla niej dedykowaną grupę P52 Wrodzone wady metaboliczne < 18 r.ż. Wycena nowej JGP pozostawiono na dotychczasowym poziomie (tak jak JGP: K28F) ze względu na trwające w AOTMiT prace nad wyceną taryf dla pacjentów pediatrycznych,

c) doprecyzowano i uporządkowano kody oraz nazwy procedur medycznych wg. ICD 9 na liście procedur N23d grupy N23 Noworodek wymagający rozszerzonej diagnostyki, które zostały zaproponowanych przez ekspertów w ramach prac prowadzonych z AOTMiT,

d) w grupie N24 Noworodek wymagający szczególnej opieki doprecyzowano warunki wymagane do rozliczenia fototerapii u noworodka:

- wymagane wskazanie procedur:

99.831 Fototerapia noworodka (czas trwania min 24h) (min 1 raz) łącznie z I87 Bilirubina bezpośrednia (min 2 razy) i I89 Bilirubina całkowita (min 2 razy) oraz rozpoznania zasadniczego z listy rozpoznań N24; wiek < 8 tyg. ż.;5.

W zakresie załącznika nr 19 dodano grupy dedykowane świadczeniom onkologicznym „O” – zmiana ma na celu umożliwienie spełnienia formalnych wymogów świadczeniodawcom już realizującym te świadczenia.

Skutek finansowy dla wprowadzonych zmian wynikających z obwieszczeń Prezesa AOTMiT z zakresu reumatologii wynosi 53,6 mln zł, z zakresu chorób wewnętrznych wynosi 597,3 mln zł w skali roku.

- Skutek finansowy dla zmian w zakresie załącznika nr 1c - zmiana wyceny punktowej produktów rozliczeniowych dedykowanych gastroskopii i kolonoskopii diagnostycznej w trybie ambulatoryjnym wynosi ok. 701 tys. zł w skali roku. Prognozowany roczny skutek finansowy wynikający z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2023 r. wynosi 23,2 mln zł. - czytamy w uzasadnieniu zarządzenia.

Na wniosek Rady Rejestru Mechanicznego Wspomagania Krążenia, którego zasadność została potwierdzona przez konsultanta krajowego w dziedzinie kardiologii, wprowadzono w załącznikach nr 1c i 9 do zarządzenia rozszerzenie kodu ICD-9 procedury pozaustrojowej oksygenacji membranowej (ECMO) do dwóch pozycji:

 • 39.651 Pozaustrojowa oksygenacja membranowa (ECMO) - w układzie żylno – żylnym,
 • 39.652 Pozaustrojowa oksygenacja membranowa (ECMO) - w układzie żylno – tętniczym.

Zmiana ta pozwoli na uszczegółowienie i poprawę raportowania stosowania ECMO w Polsce, jednocześnie umożliwiając Radzie Rejestru weryfikację liczby wykonanych procedur.

Ponadto umożliwiono rozliczanie produktu z załącznika nr 1b 5.52.01.0001464 - Hospitalizacja związana z przetoczeniem krwi, produktów krwiopochodnych w tym immunoglobulin w zakresie alergologia/ alergologia dla dzieci, w celu umożliwienia sumowania z produktem z katalogu 1c 5.53.01.0001401 Leczenie przetoczeniami immunoglobulin w alergologii.

Całość zarządzenia TUTAJ.

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum
  PARTNER SERWISU
  partner serwisu

  Najnowsze