NFZ/Rynek Zdrowia | 28-06-2019 21:36

Zarządzenie prezesa NFZ ws. AOS: wycena punktowa świadczeń - w górę

W piątek (28 czerwca) NFZ opublikował na swojej stronie zarządzenie prezesa Funduszu ws. określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

Zmiany wprowadzone zarządzeniem polegają na podwyższeniu wyceny punktowej świadczeńFot. Archiwum

Jak czytamy w uzasadnieniu, zmiany wprowadzone zarządzeniem polegają na podwyższeniu wyceny punktowej świadczeń w związku z ponoszonymi przez świadczeniodawców rosnącymi kosztami, będącymi pochodną wzrostu ogólnych kosztów udzielania świadczeń opieki zdrowotnej.

Ponadto do części normatywnej zarządzenia, zgodnie z zaleceniem Ministra Zdrowia, wprowadzono przepisy mówiące o bezlimitowości przy rozliczaniu cytologii przesiewowej, a także TK i RM, które to przepisy wcześniej znajdowały się jedynie w treści umów zawieranych ze świadczeniodawcami.

Z uwagi na fakt, że wprowadzenie powyższych modyfikacji wiązałoby się z wydaniem kolejnego już zarządzenia zmieniającego, dla zwiększenia czytelności i przejrzystości przepisów regulujących zawieranie i realizację umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna, niniejszą regulację wprowadza się nowym zarządzeniem.

Skutek finansowy wynikający z wprowadzenia projektowanych zmian na dzień sporządzenia dokumentu został wyliczony w oparciu o dane dotyczące realizacji świadczeń w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w roku 2018.
 Skutek finansowy oszacowano na ponad 80 mln zł na II półrocze 2019 r., co w skali roku daje ponad 160 mln zł.

Przepisy zarządzenia stosuje się do świadczeń udzielanych od dnia 1 lipca 2019 r.

W ramach konsultacji publicznych projekt został przedstawiony do zaopiniowania właściwym w sprawie podmiotom: konsultantom krajowym we właściwej dziedzinie medycyny, samorządom zawodowym (Naczelna Rada Lekarska, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych), reprezentatywnym organizacjom świadczeniodawców, w rozumieniu art. 31sb ust.1 ustawy o świadczeniach.

W ich wyniku 25 podmiotów zgłosiło 46 uwag i opinii do przedmiotowego projektu. Przekazane uwagi w przeważającej części przypadków wskazywały, że zaproponowany wzrost wartości świadczeń jest niewystarczający. Świadczeniodawcy postulowali o wzrost wartosści świadczeń od 6% do nawet 40%. Część uwag dotyczyła również wprowadzenia do rozliczania procedur, które nie znajdują się w wykazie świadczeń gwarantowanych.

Więcej: nfz.gov.pl