Ważne rozporządzenie ministra zdrowia. NFZ wydłuża czas na rozliczanie umów

Autor: oprac. JJ • Źródło: Dziennik Ustaw/Rynek Zdrowia05 listopada 2021 08:35

W Dzienniku Ustaw opublikowane zostało w czwartek rozporządzenie zmieniające dotychczasowe regulacje dotyczące ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Ważne rozporządzenie ministra zdrowia opublikowano w Dzienniku Ustaw. NFZ wydłuża czas na rozliczanie umów Fot. Shutterstock
  • Zmiany w rozporządzeniu tyczącym warunków o udzielenia świadczeń dotyczy przedłużenia terminu rozliczania się z NFZ
  • Dyrektor OW NFZ, na wniosek świadczeniodawcy, może rozliczyć środki w następnych okresach rozliczeniowych umowy, w ramach kolejnych umów dotyczących tego samego rodzaju świadczeń zawartych przez danego świadczeniodawcę, nie później niż do dnia 31 grudnia 2023

Rozliczenie z NFZ może nastąpić później

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2020 r. w dotychczasowym rozporządzeniu dodano w par. 2 dodano ustępy 4-6 w brzmieniu:

4. „W przypadku, gdy okres rozliczeniowy przedłużony po raz kolejny na podstawie ust. 2 upłynął i środki wynikające z wypłaty świadczeniodawcy należności ustalonych jako iloczyn odwrotności liczby okresów sprawozdawczych w okresie rozliczeniowym i kwoty zobowiązania dla danego zakresu świadczeń nie zostały rozliczone, dyrektor oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, na wniosek świadczeniodawcy, może rozliczyć te środki w następnych okresach rozliczeniowych umowy, o której mowa w ust. 1, lub w ramach kolejnych umów dotyczących tego samego rodzaju świadczeń zawartych przez danego świadczeniodawcę, nie później niż do dnia 31 grudnia 2023 r.

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4, świadczeniodawca składa do dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w terminie do 10 dnia miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie okresu rozliczeniowego, którego dotyczy wniosek.

Ryczałt za gotowość 

6. Na poczet rozliczenia środków, o których mowa w ust. 4, dyrektor oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia zalicza kwotę należności wynikającą z przedstawionej przez świadczeniodawcę do rozliczenia większej liczby jednostek rozliczeniowych w danym okresie sprawozdawczym niż określona w planie rzeczowo--finansowym na ten okres.”

Ponadto w par. 2 nastąpiły zmiany w ust. 1-2a, w których termin 30 września został zastąpiony terminem 31 grudnia a ust. 7 otrzymał brzmienie:

7. „Należność ustalona w sposób, o którym mowa w ust. 1, 2 lub 2a, nie obejmuje należności uwzględnianych przy wyliczaniu opłaty ryczałtowej za utrzymanie stanu gotowości do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.2), lub w zasadach sprawozdawania oraz warunkach rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 określonych przez prezesa Funduszu na podstawie art. 102 ust. 1 i ust. 5 pkt 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

DO POBRANIA

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum