W opinii resortu zdrowia ocena NIK o nieefektywności procesu taryfikacji nie ma podstaw

Autor: oprac. JJ • Źródło: PAP24 sierpnia 2021 15:40

Ministerstwo Zdrowia nie zgadza się z oceną Najwyższej Izby Kontroli o rzekomej nieefektywności procesu taryfikacji. Jego zdaniem zadania nałożone na AOTMiT nie określają liczby taryf jakie ma ona wydać w ciągu roku ani nie zostały też określone kryteria, które pozwalałyby na wyciągnięcie takich wniosków.

Resort Zdrowia nie zgadza się z oceną NIK dotycząca Agencji Technologii Medycznych i Taryfikacji. Fot Shutterstock
  • NIK stwierdziła, że system wyceny świadczeń był nieefektywny, pomimo na ogół prawidłowej realizacji zadań przez AOPTMiT
  • Izba wskazała m.in., że niejednolity sposób prowadzenia rachunku kosztów w podmiotach leczniczych znacząco utrudniał Agencji uzyskanie danych niezbędnych do opracowania taryf
  • Resort wyjaśnia, że projekt aktu prawnego nakładającego na Agencję zadania związane z taryfikacją świadczeń w Ocenie Skutków Regulacji nie określał liczby taryf, które Agencja jest zobowiązana wydać w ciągu roku,
  • Zdaniem MZ, sugestia NIK o długotrwałości procesu jest również ocennym subiektywnym stwierdzeniem, które może sugerować przewlekłość procesu

Nieefektywność i długi proces opracowywania taryf

NIK stwierdziła, że w kontrolowanym okresie system wyceny świadczeń był nieefektywny, pomimo na ogół prawidłowej realizacji zadań przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz Narodowy Fundusz Zdrowia.

Izba wskazała m.in., że niejednolity sposób prowadzenia rachunku kosztów w podmiotach leczniczych znacząco utrudniał Agencji uzyskanie danych niezbędnych do opracowania taryf. Przekładało się to na długotrwały proces wyceny świadczeń, a co za tym idzie - na niski stopień (33 proc.) realizacji planów taryfikacji.

NIK zauważa też m.in., że taryfą objęto niespełna 17 proc. świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia (ujęcie wartościowe).

Wcześniej pisaliśmy: Kontrola NIK: pacjenci nie mieli dostępu do wielu świadczeń. Powód? Nie zostały wycenione

MZ: nie ma podstaw

Resort w wyjaśnieniach przekazanych PAP wskazał, że projekt aktu prawnego nakładającego na Agencję zadania związane z taryfikacją świadczeń w Ocenie Skutków Regulacji nie określał liczby taryf, które Agencja jest zobowiązana wydać w ciągu roku, nie określał też kryteriów, które wskazywałyby w jakikolwiek sposób brak efektywności również w odniesieniu do kwestii realizacji planu taryfikacji na dany rok.

"Tym samym opinia NIK w odniesieniu do efektywności procesu jest opinią o charakterze względnym (wyrażoną w odniesieniu do jednego wybranego parametru, który nie jest odgórnie przyjęty i nie był wymagany przez ustawodawcę przy projektowaniu procesu), tzn. odsetka realizacji planu taryfikacji" - podnosi ministerstwo.

Resort ocenia, że tego typu podejście, które nie zostało przedyskutowane i uzasadnione w dokumencie przedstawionym przez NIK może dawać wrażenie subiektywnego jednopunktowego spojrzenia na proces taryfikacji.

Zdaniem resortu to subiektywna a nie obiektywna ocena

Zdaniem MZ, sugestia NIK o długotrwałości procesu jest również ocennym subiektywnym stwierdzeniem, które może sugerować przewlekłość procesu. Doświadczenie pokazuje, że realizacja procesu taryfikacji w horyzoncie czasowym powyżej roku jest efektem niezależnych czynników np. trudności w pozyskaniu danych niezbędnych do oszacowania taryfy.

Ministerstwo przyznaje, że w trakcie prac nad taryfikacją i wyceną nowych świadczeń gwarantowanych, czy też aktualizacją już istniejących świadczeń gwarantowanych, dostrzeżono problem związany z brakiem jednolicie przekazywanych danych kosztowych przez podmioty lecznicze, co w rezultacie skutkuje wydłużającym się procesem wyceny świadczeń.

Przekazywane koszty są bowiem różnie gromadzone, prezentowane, identyfikowane, przetwarzane oraz interpretowane przez świadczeniodawców. Ich wyjaśnienie jak również ujednolicenie, w celu wyeliminowania błędów, są - jak przyznaje resort - czasochłonne jak również wymagają dużego nakładu pracy.

Standard rachunku kosztów

"Dlatego też Minister Zdrowia, między innymi, w celu ujednolicenia oraz usprawnienia procesu wyceny świadczeń gwarantowanych określił w drodze rozporządzenia standard rachunku kosztów u świadczeniodawców (rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców (Dz.U. z 2020 r. poz. 2045)" - podkreśliło MZ.

Ministerstwo zaznacza, że spodziewanym efektem stosowania przez podmioty lecznicze przedmiotowego standardu rachunku kosztów, będzie usprawnienie procesu wyceny świadczeń gwarantowanych.

"Czas oraz nakład, który dotychczas był przeznaczony przez pracowników Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji na wyjaśnienia przekazywanych danych, zostanie wykorzystany na realizację kolejnych zadań wiązanych z wyceną świadczeń gwarantowanych bądź aktualizację wycen kolejnych świadczeń bądź grup świadczeń gwarantowanych. Dzięki czemu polepszy się poziom realizacji zadań określonych w planie taryfikacji i będzie można objąć taryfikacją więcej świadczeń opieki zdrowotnej w danym roku" - podkreśliło MZ.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum