Unijne rozdanie 2014-2020: strumień dotacji wpłynie na nasze zdrowie

Autor: Marzena Sygut/Rynek Zdrowia • • 18 marca 2015 06:14

Prawie połowa wszystkich pieniędzy, jakie Polska otrzyma w ramach unijnej perspektywy finansowej 2014-2020 rozdzielona zostanie przez samorządy. Na takiej decentralizacji dofinansowania skorzysta m.in. ochrona zdrowia. Pierwsze konkursy planowane są w połowie roku.

Unijne rozdanie 2014-2020: strumień dotacji wpłynie na nasze zdrowie

Chodzi o naprawdę poważne kwoty. Tak obfitego rozdania środków unijnych już nie będzie. W latach 2014-2020 Polska zainwestuje 76,9 mld euro dostępnych w programach operacyjnych, z czego niemal 50 proc. - na szczeblu samorządowym. Poniżej przykłady z kilku wybranych województw.

Jak podaje Grzegorz Potrzebowski, dyrektor departamentu polityki regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego wsparcie dla ochrony zdrowia będzie realizowane zarówno z programów krajowych (Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój), jak również z 16 Regionalnych Programów Operacyjnych.

Cyfryzacja
Dyrektor Potrzebowski podkreśla, że podmioty z terenu Wielkopolski skorzystają z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+).

- Działania z zakresu zdrowia wspierane będą w kilku obszarach. Pierwszym z nich jest cyfryzacja, na którą będzie można otrzymać dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 2. Społeczeństwo informacyjne (EFRR). Na ten cel przyznano ok 26,4 mln euro - wyjaśnia Potrzebowski. 

Marta Milewska, rzeczniczka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego zaznacza, że również to województwo będzie wspierać zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia. Na takie zadania przewidziano w regionie 69,1 mln euro.

Z kolei Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego podaje, że w ramach RPO ruszy program OŚ 2 - Cyfrowa Małopolska. Z występującego w tym programie podziałania - e-usługi w zakresie ochrony zdrowia - na które przeznaczono ok. 41 mln euro skorzystać będą mogły podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia.

Także w woj. zachodniopomorskim beneficjenci otrzymają dofinansowanie działań związanych m.in. z e-zdrowiem. - Alokacja środków na ten cel to 20 mln euro - informuje Anna Mieczkowska, członek zarządu województwa zachodniopomorskiego.

Infrastruktura i racjonalna energetyka
Jak tłumaczy Marta Milewska, w woj. mazowieckim w ramach programu Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną (55,68 mln euro), szpitale, poradnie i inne instytucje ochrony zdrowia będą mogły aplikować o dofinansowanie inwestycji w zakresie unowocześnienia infrastruktury ochrony zdrowia, w tym m.in.:
• zakup nowoczesnej aparatury medycznej
• remonty, modernizację, przebudowę i adaptację pomieszczeń
• wyposażenie w sprzęt, urządzenia medyczne, tworzenie pracowni diagnostycznych.

W ramach Programu PI 4c (69 mln euro, bez wydzielonej alokacji na szpitale) realizowane będą na Mazowszu inwestycje w obiekty szpitalne uwzględnione w mapach potrzeb zdrowotnych. Wspierane będą np. działania przynoszące jak najwyższą efektywność energetyczną prowadzącej do głębokiej termomodernizacji.

Z kolei podmioty lecznicze w Małopolsce będą mogły inwestować w infrastrukturę korzystając z Programu OŚ 12. Infrastruktura społeczna, działanie: Infrastruktura ochrony zdrowia; w jego ramach funkcjonują trzy poddziałania. Pierwsze o wartości 60 mln euro dedykowane jest Uniwersytetowi Jagielońskiemu - Collegium Medicum i przeznaczone jest na wyposażenie obiektów infrastruktury ochrony zdrowia w sprzęt medyczny.

Kolejne poddziałanie - regionalna infrastruktura ochrony zdrowia - o wartości 36 mln euro adresowane jest do wojewódzkich podmiotów leczniczym w Małopolsce. Ostatnie to infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym - 35 mln euro.

Lecznice z Małopolski będą mogły również poprawić efektywność energetyczną w ramach OSi 4. Regionalna Polityka Energetyczna. Na ten cel przewidziano 76 mln euro dla całego sektora publicznego, nie tylko branży medycznej.

Także wielkopolskie jednostki ochrony zdrowia będą mogły liczyć na wsparcie inwestycji budowlanych. - W tym zakresie można będzie skorzystać ze wsparcia Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, na który zarezerwowano ok. 86,6 mln euro - podaje dyrektor Potrzebowski.

Profilaktyka
Kolejny obszar, na który stawiają regiony to profilaktyka zdrowotna osób dorosłych, będących w wieku aktywności zawodowej. Np. w Małopolsce takie działania wspierane będą w ramach Osi Priorytetowej 6. Rynek pracy (EFS) - kwotą 31,1 mln euro. Natomiast na profilaktykę zdrowotna dzieci i osób starszych w ramach Osi 7. Włączenie społeczne (EFS) zaplanowano ok. 30 mln euro.

Program ten działa także na terenie woj. zachodniopomorskiego, z tą różnicą, że w ramach poddziałania PI 9iv - Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym (19 mln euro).

Na Mazowszu z kolei w ramach zwiększenia dostępności usług opieki zdrowotnej - Program PI 9iv (EFS), na który przeznaczono 53,93 mln euro - przewiduje się m.in. programy wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych.

Małopolska w tym zakresie dysponuje programem OSI 9 (Region Spójny Społecznie, działanie: Usługi społeczne i zdrowotne), w którego ramach realizowane będą poddziałania:
• Usługi społeczne i zdrowotne w regionie (70 mln euro)
• Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa (45 mln euro).

Wspieranie aktywności zawodowej
Samorządy wojewódzkie mają także programy regionalne, których celem jest aktywizacja zawodowa. Z takiego programu korzystać będą m.in. beneficjenci z woj. zachodniopomorskiego. W ramach RPO wsparcie finansowe dostępne będzie np. z Osi IX Infrastruktura publiczna.

Z tej puli dotacje otrzymają przedsięwzięcia obejmujące poprawę infrastruktury zdrowotnej oraz projekty zapobiegające chorobom, które są główną przyczyną dezaktywizacji zawodowej.

- Są to choroby układu krążenia, nowotworowe, a także choroby i zaburzenia psychiczne, układu kostno-stawowego, mięśniowego i oddechowego. Budżet na ten cel wynosi 40 mln euro. Natomiast na realizację przedsięwzięć wspierających aktywne i zdrowe starzenie się będzie można pozyskać środki z Osi VI Rynek pracy (7 mln euro) - wyjaśnia Anna Mieczkowska, członek zarządu województwa zachodniopomorskiego.

Wskazuje, że podmioty ochrony zdrowia mogą ubiegać się także o środki z Osi VII Włączenie społeczne (19 mln euro). Będą to pieniądze na ułatwienie dostępu do usług opieki zdrowotnej oraz socjalnej. Na dofinansowanie mogą liczyć np. projekty polegające na wdrożeniu programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością.

Konkursy w drugim kwartale
Jak zastrzega dyrektor Potrzebowski, w Wielkopolsce na razie jeszcze jest za wcześnie, aby mówić o tym, z jakich programów będą chcieli skorzystać potencjalni beneficjenci. Urzędnicy zakładają bowiem, że konkursy zostaną ogłoszone w połowie roku.

- W przypadku inwestycji w ochronę zdrowia pod uwagę brane będzie dodatkowe kryterium - ujęcie inwestycji na tzw. mapie potrzeb zdrowotnych Polski, która jest opracowywana przez Ministerstwo Zdrowia we współpracy z samorządami regionalnymi. Dodatkowo inwestycje te muszą przejść pozytywną weryfikację Komitetu Sterującego powołanego przez Ministra Zdrowia - podsumowuje Grzegorz Potrzebowski.

Podobnie sytuacja wygląda w innych regionach kraju. Wszędzie pierwsze konkursy planowane są w połowie roku. 

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum