×
Subskrybuj newsletter
rynekzdrowia.pl
Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.
Podaj poprawny adres e-mail
 • Musisz zaznaczyć to pole

Ubezpieczenie zdrowotne: jest projekt rozporządzenia określającego wzory dokumentów

Autor: oprac. JKB • Źródło: RCL, Rynek Zdrowia17 maja 2023 07:40

Jest projekt rozporządzenia ministra rodziny i polityki społecznej zmieniającego przepisy w sprawie m.in. określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. - Obecnie obowiązujące kody są niewystarczające i nie pozwalają na właściwą identyfikację osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym – podano w uzasadnieniu.

Ubezpieczenie zdrowotne: jest projekt rozporządzenia określającego wzory dokumentów
Opublikowano projekt rozporządzenia MRiPS w sprawie wzorów dokumentów. Fot. Shutterstock
 • Projekt rozporządzenia obecnie znajduje się na etapie uzgodnień z organizacjami i uzgodnień międzyresortowych
 • W uzasadnieniu do projektu wskazano, że zasadnym jest wprowadzenie nowego kodu identyfikującego urlop opiekuńczy dla celów zasiłkowych
 • Również w związku z wprowadzanymi zmianami dotyczącymi zwiększenia wymiaru urlopu rodzicielskiego oraz zasad jego udzielania zasadne jest wprowadzenie kodów identyfikujących rodzaj świadczenia i przerwy
 • Celem zmian wprowadzanych w nowelizowanym rozporządzeniu jest umożliwienie płatnikom składek prawidłowego wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych oraz rozliczania składek – czytamy

Projekt nowelizacji rozporządzenia MRiPS

W RCL opublikowano projekt rozporządzenia ministra rodziny i polityki społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów.

Jak podano w uzasadnieniu, potrzeba nowelizacji wynika ze zmian wprowadzonych do ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, które wprowadziła ustawa z dnia 16 listopada 2022 roku o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw, w zakresie braku obowiązku opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne od wybranych grup ubezpieczonych oraz regulacji wprowadzonych ustawą z dnia 9 marca 2023 roku o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, dotyczących wprowadzenia urlopu opiekuńczego oraz zmian dotyczących zwiększenia wymiaru urlopu rodzicielskiego oraz zasad jego udzielania.

Co więcej, obecnie obowiązujące kody są niewystarczające, a w związku z tym nie pozwalają na właściwą identyfikację osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym. Zgodnie z ustawą z  9 marca 2023 roku o zmianie  ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw wprowadzony zostanie nowy rodzaj urlopu, tj. urlop opiekuńczy – obecne przepisy nie przewidują takiego urlopu.

- Urlop ten będzie przysługiwał pracownikowi w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej członkiem rodziny lub zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym, która wymaga opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych, w wymiarze 5 dni w ciągu roku kalendarzowego. Urlop ten będzie mógł być wykorzystany jednorazowo albo w częściach. Za czas urlopu opiekuńczego pracownik nie zachowa prawa do wynagrodzenia – czytamy.

Jakie kody zostaną wprowadzone?

W uzasadnieniu do projektu rozporządzenia przypomniano, że celem zmian wprowadzanych w nowelizowanym rozporządzeniu jest umożliwienie płatnikom składek prawidłowego wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych oraz rozliczania składek.

W załączniku nr 25 do nowelizowanego rozporządzenia:

 • w części I. "Kod tytułu ubezpieczenia" w dziale 1. "Podmiot podstawowy wraz z rozszerzeniem":

a) dodano nowe kody:

- 09 42 – osoba niepobierająca zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego z przyczyn określonych w art. 27 ust. 1 pkt 3-6 i ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu niepodlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, której nie dotyczy obowiązek opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne,

- 18 23 – student lub doktorant, który odbywa kształcenie w Rzeczypospolitej Polskiej, absolwent, który odbywa w Rzeczypospolitej Polskiej obowiązkowy staż, oraz odbywający kursy języka polskiego lub kursy przygotowawcze do podjęcia nauki w języku polskim, nieposiadający obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu lub Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, i niebędący osobami legalnie zamieszkującymi na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu lub Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, jeżeli zostali uznani za osoby pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji lub posiadają ważną Kartę Polaka,

b) wprowadzono zmiany w opisie kodów:

- 11 10 – żołnierz niezawodowy w służbie czynnej oraz żołnierz odbywający zawodową służbę wojskową w trakcie kształcenia,

- 18 11 – student lub doktorant, którego nie dotyczy obowiązek opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne, z wyłączeniem osób, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

- 18 12 – doktorant, podlegający z tego tytułu ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu, którego nie dotyczy obowiązek opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne,

- 21 10 – dziecko, uczeń, absolwent odbywający w Rzeczypospolitej Polskiej obowiązkowy staż oraz osoba odbywająca kurs języka polskiego lub kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim, niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, z wyłączeniem osób, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

- 22 10 – kombatant lub osoba represjonowana albo działacz opozycji antykomunistycznej lub osoba represjonowana z powodów politycznych, którego nie dotyczy obowiązek opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne,

- 25 10 – emeryt lub rencista zamieszkały w Rzeczypospolitej Polskiej, którego nie dotyczy obowiązek opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

- 25 11 – emeryt lub rencista zamieszkały w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, którego nie dotyczy obowiązek opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 2 ustawy o  świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

 •  w części XI "Kod świadczenia/przerwy":

a) w dziale 1 "Przerwa w opłacaniu składek" dodano nowy kod "131 – urlop opiekuńczy w rozumieniu art. 1731 k.p.",

b) w dziale 3 "Rodzaj świadczenia i przerwy" dodano nowe kody:

- 337 – zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego w celu sprawowania opieki nad dzieckiem posiadającym zaświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem",

- 338 – zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego, przysługującego w wymiarze do 9 tygodni na podstawie art. 1821a § 4 albo art. 183 § 5 k.p.,

- 339 – wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego w celu sprawowania opieki nad dzieckiem posiadającym zaświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o  wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,

- 340 – wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego przysługującego w wymiarze do 9 tygodni na podstawie art. 1821a § 4 albo art. 183 § 5 k.p.

- Przedmiotowe rozporządzenie umożliwi płatnikom składek prawidłowe wypełnianie dokumentów ubezpieczeniowych, a tym samym prawidłowe rozliczanie składek. Stąd też  w tym zakresie proponowane rozwiązania wpływają pozytywnie na funkcjonowanie mikro-, małych i średnich przedsiębiorców w zakresie wykonywania obowiązków związanych z systemem ubezpieczeń społecznych – czytamy.

Przepisy rozporządzenia mają wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

DO POBRANIA

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum
  PARTNER SERWISU
  partner serwisu

  Najnowsze