×
Subskrybuj newsletter
rynekzdrowia.pl
Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.
Podaj poprawny adres e-mail
 • Musisz zaznaczyć to pole

Ubezpieczenie dobrowolne. NFZ publikuje pomocny poradnik pacjencki

Autor: oprac. JKB • Źródło: NFZ, Rynek Zdrowia15 września 2023 18:30Aktualizacja: 18 września 2023 10:16

Objęcie ubezpieczeniem dobrowolnym uprawnia m.in. korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej na takich samych zasadach jak każda inna osoba objęta obowiązkowym ubezpieczeniem w NFZ. Warto podkreślić, że warunkiem objęcia dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym może być wniesienie opłaty dodatkowej. O czym jeszcze warto wiedzieć?

Ubezpieczenie dobrowolne. NFZ publikuje pomocny poradnik pacjencki
Kluczowe zasady dotyczące ubezpieczenia dobrowolnego. Fot. Shutterstock
 • Zarówno obywatele Polski, jak i cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt mogą ubiegać się o objęcie ubezpieczeniem dobrowolnym
 • Dotyczy to osób, które m.in. nie mają tytułu ubezpieczenia zdrowotnego na terenie Unii Europejskiej (UE) i nie zostali zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny
 • Wystarczy złożyć wniosek w swoim oddziale wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia. Dzięki temu można korzystać ze świadczeń medycznych finansowanych przez NFZ

Ubezpieczenie dobrowolne. Podstawowe informacje

NFZ wyjaśnia, że objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym uprawnia do:

 • korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej na takich samych zasadach jak każda inna osoba objęta obowiązkowym ubezpieczeniem w Narodowym Funduszu Zdrowia
 • uzyskania Karty EKUZ.

Uwaga - w przypadku braku ubezpieczenia zdrowotnego, można ponieść wysokie koszty za udzielone świadczenia medyczne w razie choroby lub pilnej pomocy lekarskiej.

Lista uprawnionych do ubezpieczenia dobrowolnego:

 • obywatele Polski oraz zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemcy, posiadający zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej którzy:

nie mają tytułu ubezpieczenia zdrowotnego na terenie Unii Europejskiej (UE)

nie zostali zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny

przebywają na urlopie bezpłatnym.

 • wolontariusze spełniający wyżej wymienione warunki.
 • cudzoziemcy:

studenci i doktoranci, którzy odbywają kształcenie w Rzeczypospolitej Polskiej, oraz absolwenci, którzy odbywają w Rzeczypospolitej Polskiej obowiązkowy staż, nieposiadający obywatelstwa państwa członkowskiego UE lub EFTA, lub Zjednoczonego Królestwa (niebędący osobami, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 3a ustawy o świadczeniach),

członkowie zakonów oraz alumni wyższych seminariów duchownych i teologicznych, postulanci, nowicjusze i junioryści zakonów i ich odpowiednicy, którzy nie posiadają obywatelstwa państwa członkowskiego UE lub EFTA, lub Zjednoczonego Królestwa i nie są osobami, o których mowa w ust. 1 pkt 3 ustawy o świadczeniach, a przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy, zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, zgody na pobyt tolerowany lub uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą albo korzystają z ochrony czasowej na jej terytorium,

odbywający staż adaptacyjny,

odbywający kursy języka polskiego oraz kursy przygotowawcze do podjęcia nauki w języku polskim, o których mowa w przepisach odrębnych, nieposiadający obywatelstwa państwa członkowskiego UE lub EFTA, lub Zjednoczonego Królestwa i niebędący osobami, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 3a ustawy o świadczeniach.

Wymagane dokumenty do ubezpieczenia

Chcąc uzyskać ubezpieczenie dobrowolne, należy zebrać dokumenty:

Komplet dokumentów należy dostarczyć do swojego oddziału wojewódzkiego NFZ:

 • osobiście
 • pocztą tradycyjną
 • poprzez platformę ePUAP.

Podpisać otrzymaną umowę, którą otrzymuje się po złożeniu potrzebnych dokumentów. Po podpisaniu umowy należy złożyć odpowiednie dokumenty do ZUS:

 • druk ZUS ZZA oraz ZCNA w przypadku zgłoszenia członków rodziny
 • za każdy miesiąc podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu należy składać deklarację rozliczeniową ZUS DRA oraz opłacać składki na konto ZUS.

Warunkiem objęcia dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym może być wniesienie opłaty dodatkowej. Wysokość opłaty zależy od długości przerwy w ubezpieczeniu zdrowotnym i opłacaniu składek – informuje NFZ.

Ważne - umowy nie można zawrzeć wstecz. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje od dnia złożenia wniosku.

Jak opłacać składki na ubezpieczenie?

Składka opłacana jest na indywidualne konto ZUS (nr konta otrzymuje się z ZUS) za każdy miesiąc kalendarzowy do 20. dnia następnego miesiąca. Jeżeli składka nie zostanie opłacona w terminie, wówczas umowa wygaśnie.

Składka na ubezpieczenie dobrowolne jest:

 • miesięczna (nie może być opłacana np. kwartalnie)
 • niepodzielna (musi być opłacana w pełnej wysokości niezależnie od dnia, od którego obowiązuje umowa).

Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9 proc. podstawy jej wymiaru. Podstawę wymiaru ogłasza Prezes GUS w Monitorze Polskim. Tym samym składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne za lipiec, sierpień, wrzesień 2023 roku wynosi 662,88 zł za każdy miesiąc.

W przypadku cudzoziemców, którzy są studentami spoza UE oraz cudzoziemców, którzy są osobami duchownymi spoza UE albo osobami spoza UE odbywającymi staż adaptacyjny albo kurs języka polskiego albo kursy przygotowawcze do podjęcia nauki w języku polskim, wysokość składki wynosi 55,80 zł miesięcznie, a dla wolontariuszy - 324,00 zł.

Zgłaszanie członków rodziny do ubezpieczenia

NFZ przypomina, że przy zawieraniu umowy o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne istnieje obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia członków rodziny, którzy nie są ubezpieczeni z innego tytułu. Co ważne, składka nie będzie z tego powodu wyższa.

Nie można zgłosić do ubezpieczenia członków rodziny, jeśli wnioskodawca jest:

 • wolontariuszem
 • cudzoziemcem, który:

-  jest studentem lub uczestnikiem studiów doktoranckich oraz absolwentem odbywającym w Polsce obowiązkowy staż
- ​ jest członkiem zakonu, alumnem wyższych seminariów duchownych i teologicznych, postulantem, nowicjuszem i juniorystą zakonu i ich odpowiednikiem
- odbywa kursy języka polskiego oraz kursy przygotowawcze do podjęcia nauki w języku polskim.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum