Tylko do 30 listopada wnioski o specjalne dodatki m.in. dla szpitali i przychodni

Autor: oprac. JKB • Źródło: lublin.eu, Rynek Zdrowia28 listopada 2022 20:10

Tylko do 30 listopada podmioty wrażliwe mogą składać wnioski o dodatek z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła. Mogą się o to starać m.in. szpitale i przychodnie.

Tylko do 30 listopada wnioski o specjalne dodatki m.in. dla szpitali i przychodni
Do 30 listopada można składać wnioski o dodatek dla podmiotów wrażliwych. Fot. AdobeStock
 • 30 listopada mija termin składania wniosków przez podmioty wrażliwe w sprawie o dodatek z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła
 • Podmiotami wrażliwymi, które mogą się ubiegać o dodatek są m.in. szpitale, przychodnie, szkoły czy ośrodki pomocy społecznych
 • Dodatek dla podmiotów wrażliwych ma na celu pokrycie 40 proc. wzrostu kosztów ogrzewania na sezon (wyliczone dynamicznie na podstawie średniej ceny i ilości zużytego paliwa z wybranych dwóch lat)

Tylko do 30 listopada wnioski o dodatki m.in. dla szpitali i przychodni

Jedynie do 30 listopada można składać wniosek o wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów, niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła. 

Dodatek jest przeznaczony dla podmiotów wrażliwych zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Warto zaznaczyć, że dodatek dla podmiotów wrażliwych przysługuje w przypadku podmiotów:

 • które ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierającego co najmniej 85 proc. węgla kamiennego, peletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich podstawowej działalności;
 • których główne źródło ciepła jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Wniosek należy złożyć w gminie właściwej ze względu na miejsce siedziby podmiotu.

Jakie są wymagane dokumenty? Lista podmiotów wrażliwych

Sam wniosek nie wystarczy, ponieważ konieczne są jeszcze dodatkowe dokumenty, które umożliwią podmiotom otrzymanie stosownego dodatku. Dokumenty konieczne do uzyskania dodatku:

 • wniosek o dodatek składa się na formularzu wniosku określonego w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 października 2022 roku w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła,
 • dokumenty potwierdzające uprawnienia do reprezentowana podmiotów wrażliwych oryginały lub kopie poświadczone urzędowo lub notarialnie za zgodność z oryginałem,
 • dokumenty sprzedaży będące podstawą do obliczenia kwoty dodatku wynikające ze wzoru na obliczenie wysokości dodatku.

Lista podmiotów wrażliwych:

 • podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby udzielania tych świadczeń;
 • jednostki organizacyjne pomocy;
 • noclegownie albo ogrzewalnie;
 • jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy;
 • podmioty systemu oświaty;
 • podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki;
 • podmioty prowadzące żłobek lub klub dziecięcy, a także dzienny opiekun;
 • kościoły lub inne związki wyznaniowe;
 • podmioty prowadzące działalność kulturalną;
 • podmioty prowadzące działalność archiwalną;
 • ochotnicze straże pożarne;
 • placówki zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku;
 • rodzinne domy pomocy;
 • centra integracji społecznej;
 • kluby integracji społecznej;
 • warsztaty terapii zajęciowej i zakłady aktywności zawodowej;
 • organizacje pozarządowe albo podmioty;
 • spółdzielnie socjalne;
 • wspólnota mieszkaniowa, uprawniona lub zobowiązana do zapewnienia ciepła w lokalach mieszkalnych na potrzeby zużycia przez gospodarstwa domowe albo w lokalach podmiotów;
 • spółdzielnia mieszkaniowa, uprawniona lub zobowiązana do zapewnienia ciepła w lokalach mieszkalnych na potrzeby zużycia przez gospodarstwa domowe albo w lokalach podmiotów;
 • podmiot wytwarzający ciepło na potrzeby podmiotów, wprowadzane do sieci ciepłowniczej ze źródeł o mocy wyższej niż określona w art. 2 pkt 7 lit. b ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Jednocześnie zaś, ustawa nie dotyczy podmiotów wrażliwych, których źródło ogrzewania zasilane jest paliwem gazowym z sieci – te podmioty zostały objęte ulgą tzw. ochrony taryfowej.

Wskazany dodatek ma na celu pokrycie 40 proc. wzrostu kosztów ogrzewania na sezon (wyliczone dynamicznie na podstawie średniej ceny i ilości zużytego paliwa z wybranych dwóch lat). Oznacza to, że podmiot wrażliwy posiada możliwość wyboru do obliczeń dwóch lat z okresu trzech ostatnich (w celu uwzględnienia efektów lockdownu związanego z COVID-19) i rozwiązanie dla nowych obiektów.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum
  PARTNER SERWISU
  partner serwisu

  Najnowsze