WOK/Rynek Zdrowia | 19-01-2015 06:14

Taryfikacja świadczeń: pierwsze wyceny będą dotyczyć psychiatrii

Od początku tego roku punktowym wycenianiem świadczeń zajmuje się Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Pilotażowa taryfikacja obejmie opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień. AOTMiT zachęca lecznice do współpracy.

Przypomnijmy, że wycena punktowa świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych przeprowadzana będzie m.in. na podstawie dostarczanych przez szpitale danych o kosztach leczenia.

Najpierw zgłoszenie gotowości do współpracy
Agencja informuje, że pierwsze efekty prac oczekiwane są na początku II kwartału 2015 r. - Pierwsze taryfy ogłoszone zostaną prawdopodobnie właśnie z zakresu psychiatrii. Do tego niezbędna jest współpraca ze strony świadczeniodawców - zaznacza AOTMiT.

Dlatego Agencja na swojej stronie internetowej zwraca się z prośbą do zainteresowanych świadczeniodawców (realizujących psychiatrię i leczenie uzależnień zarówno w trybie szpitalnym, jak i ambulatoryjnym) o informację dotyczącą gotowości do współpracy.

W tym celu należy uzupełnić ankietę (będącą podstawą wyboru świadczeniodawców do współpracy) i odesłać ją do Agencji do dnia 22 stycznia 2015 r na adres: taryfikacja@aotm.gov.pl

"Przesłanie wypełnionej ankiety będzie potraktowane jako zainteresowanie współpracą (...) oraz jako deklarację i gotowość do przekazania danych wyszczególnionych w przygotowanej ankiecie i metodyce" - informuje AOTMiT.

Szczegółowe informacje o ankietach i danych, które mają dostarczać zainteresowane lecznice, a także odpowiednie formularze dostępne są na stronie: www.aotm.gov.pl/www/index.php?id=906

Dane można przekazywać do końca lutego
Ze względu na bardzo krótki czas na realizację wyceny, Agencja będzie prosić o jak najszybsze przekazanie danych przez zainteresowane placówki.

Dane te mają dotyczyć m.in.: przychodów i kosztów; zrealizowanych świadczeń zakontraktowanych z Narodowym Funduszem Zdrowia; informacji na temat pracowników i umów kontraktowych z podziałem na ośrodki kosztów; informacji na temat cennika procedur medycznych i terapeutycznych zrealizowanych w ośrodkach kosztów realizujących procedury diagnostyczne.

"Ankieta wraz z instrukcją jej uzupełnienia oraz metodyka szczegółowo opisująca postępowanie w tym obszarze, wraz z informacjami dotyczącymi procedury wyboru świadczeniodawców, raportowania danych, zawartości merytorycznej plików, a także ich wytycznych technicznych jest dostępna na stronie www.aotm.gov.pl w Zakładce Taryfikacja" - wyjaśnia Agencja.

Dane powinny zostać przekazane do końca lutego 2015 roku i obejmować okres od stycznia 2013 do grudnia 2014 roku.

"Późniejsze dane powinny być przekazywane miesięcznie, do końca miesiąca następującego (tj. dane dotyczące marca 2015 powinny zostać przekazane do końca kwietnia 2015 roku)" - informuje Agencja.

Dlaczego najpierw psychiatria i leczenie uzależnień?
Na to pytanie odpowiada dr Gabriela Sujkowska, dyrektor wydziału taryfikacji w AOTMiT: - Zapobieganie, leczenie i rehabilitacja zaburzeń psychicznych stanowi jeden z czołowych priorytetów zdrowotnych określonych w rozporządzeniu ministra zdrowia z 21 sierpnia 2009 r. O tym, że jest to istotny problem społeczny w Polsce świadczą obiektywne wskaźniki - przypomina dr Sujkowska.

Projekt EZOP był pierwszym w Polsce badaniem stanu zdrowia psychicznego Polaków. Stwierdzono, że w badanej populacji przynajmniej jedno zaburzenie - z 18 definiowanych w klasyfikacjach (ICD-10 i DSM-IV) - można rozpoznać w ciągu życia u 23,4% osób.

Do najczęstszych należały zaburzenia związane z używaniem substancji psychoaktywnych (12,8%), w tym nadużywanie i uzależnienie od alkoholu (11,9%) oraz nadużywanie i uzależnienie od narkotyków (1,4%). - Ekstrapolacja tych danych na populację ogólną pozwala przyjąć, iż nadużywanie substancji, w tym alkoholu dotyczy ponad 3 milionów, a uzależnienie - ok. 700 tysięcy osób w wieku produkcyjnym - dodaje Gabriela Sujkowska.

Ponadto międzynarodowe raporty - EuroPoPP-MH z 2013 [1] czy WHO z 2014 [2] wskazują, że Polska znajduje się w czołówce europejskich państw pod względem liczby samobójstw, którą można uznać za wyznacznik jakości opieki psychiatrycznej w danym kraju.

Standaryzowany współczynnik samobójstw w Polsce w 2012 roku oszacowano na 16,6/100 000 ludności; wyższy odnotowano jedynie w Ukrainie (16,8), Białorusi (18,3), Węgrzech (19,1), Rosji (19,5), Litwie (28,2).

Jest nad czym pracować
- W celu określenia rzeczywistej potrzeby wykonania rzetelnej i przejrzystej wyceny świadczeń z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia szpitalnego wykonano ponadto analizę porównawczą dotyczącą leczenia psychiatrycznego w Polsce oraz w innych krajach europejskich - wskazuje Gabriela Sujkowska.

Z europejskiego raportu dotyczącego zdrowia psychicznego populacji w krajach europejskich oraz funkcjonowania systemów opieki zdrowotnej w tym zakresie (EuroPoPP-MH) z 2013 r. dowiedziono, że na 23 oceniane kraje, Polska znajduje się na 18. miejscu pod względem nakładów ponoszonych na ochronę zdrowia.

- Największe koszty generują świadczenia z zakresu leczenia szpitalnego (ok. 73%). Niepokojący również jest fakt, że w planach finansowych NFZ zaobserwowano tendencję spadkową dotyczącą finansowania świadczeń w ramach opieki psychiatrycznej oraz leczenia uzależnień w stosunku do lat poprzednich: 3,63% w 2013 wobec 3,24% w 2015 r. - dodaje dyrektor wydziału taryfikacji w AOTMiT.

- Można zaryzykować stwierdzenie, że Polska w sferze psychiatrii na tle innych krajów europejskich wypada niekorzystnie szczególnie w zakresie: nakładów na ochronę zdrowia psychicznego, wydatków i liczby programów prewencji i promocji zdrowia psychicznego oraz liczby personelu medycznego na 100 tys. mieszkańców - wylicza dr Gabriela Sujkowska.

Warunki współpracy z Agencją
Współpraca lecznic z Agencją w zakresie prac na wyceną świadczeń realizowana będzie na podstawie specjalnych umów, co wiąże się z przestrzeganiem standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców oraz ze stosowaniem metodyki wyceny opracowanej przez AOTMiT.

Za przekazywanie danych do Agencji - w ramach przyszłych umów - AOTMiT będzie płacić lecznicom. Kwoty nie są jeszcze znane.

Ponadto, zgodnie z treścią uzasadnienia nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, NFZ będzie miał możliwość przyznawania dodatkowych punktów w postępowaniach tym placówkom, które zdecydują się na przekazywanie Agencji danych o kosztach procedur medycznych.

 

1. Mental health Systems in the European Union Member States, Status of Mental Health in Populations and Benefits to be Expected from Investments into Mental Health. European profile of prevention and promotion of mental health.

2. Preventing suicide. A global imperative.